Dostawy - 470085-2019

07/10/2019    S193    Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Poznań: Liczniki energii

2019/S 193-470085

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 189-460809)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Enea Operator Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Strzeszyńska 58
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL4
Kod pocztowy: 60-479
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Departament Logistyki i Zakupów - Biuro Zamówień i Zakupów
E-mail: andzelika.witczak@operator.enea.pl
Tel.: +48 618846475

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.operator.enea.pl/

Adres profilu nabywcy: http://zamowienia.enea.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa specjalnych liczników energii elektrycznej

Numer referencyjny: RPUZ/P/0597/2019/DN/NU
II.1.2)Główny kod CPV
38551000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa specjalnych liczników energii elektrycznej (8 000 szt.).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/10/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 189-460809

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku;

1.2. zdolności technicznej lub zawodowej:

warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż nie wcześniej niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 dostawę specjalnych liczników energii elektrycznej o ilości co najmniej 8 000 sztuk.

2. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 6 niniejszej SIWZ.

3. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych oraz sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

4. Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja - ogłoszenia.

Powinno być:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile nie wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku;

1.2. zdolności technicznej lub zawodowej:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 dostawę specjalnych liczników energii elektrycznej o ilości co najmniej 7 000 sztuk.

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunków na zasadzie „spełnia - nie spełnia” na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 6 niniejszej SIWZ.

3. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych oraz sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

4. Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja - Ogłoszenia.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: