Roboty budowlane - 470571-2019

08/10/2019    S194

Polska-Sosnowiec: Roboty budowlane

2019/S 194-470571

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Sosnowiec, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Arkadiusza Chęcińskiego
Adres pocztowy: al. Zwycięstwa 20
Miejscowość: Sosnowiec
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 41-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Zastrzeżyński
E-mail: m.zastrzezynski@um.sosnowiec.pl
Tel.: +48 322960580
Faks: +48 322960581
Adresy internetowe:
Główny adres: www.um.sosnowiec.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.um.sosnowiec.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Adaptacja pomieszczeń po MOPS na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 45, ul. Kisielewskiego 4a”

Numer referencyjny: WZP.271.1.45.2019.SW
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest „Adaptacja pomieszczeń po MOPS na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 45, ul. Kisielewskiego 4a”.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Adaptacja pomieszczeń po MOPS na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 45, ul. Kisielewskiego 4a”. Zakres robót obejmuje przebudowie parteru segmentu nr 9 w budynku Przedszkola Miejskiego nr 45 przy ul. Kisielewskiego 4a w Sosnowiec, w wyniku których mają powstać pomieszczenia dla przedszkola m.in. sale zajęć i pomieszczenia towarzyszące jak komunikacja, łazienka i WC, pokój dyrektora, zmywalnia naczyń stołowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. W skład dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania:

1) projekt budowlano-wykonawczy;

2) przedmiary;

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę robotników budowlanych wykonujących roboty ogólnobudowlane w specjalności: murarz, tynkarz, cieśla robót konstrukcyjnych, instalacyjnych, montażowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę otwartą
Wyjaśnienie:

Uzasadnienie prawne zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki: art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki: Zamawiający informuje, że w uprzednio prowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy: WZP.271.1.17.2019.SW) nie została złożona żadna oferta. Mając powyższe na uwadze Gmina Sosnowiec zamierza udzielić zamówienia z wolnej ręki po negocjacjach tylko z 1 Wykonawcą pod warunkiem spełnienia przez niego tych samych warunków udziału przyjętych dla wspomnianego postępowania przetargowego. Postępowanie to zostało wszczęte w dniu 6.3.2019 r. (publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nastąpiła w dniu 6.3.2019 r. pod numerem 2019/S 046-104685). Natomiast jego unieważnienie nastąpiło w dniu 28.3.2019 r. Ponadto Zamawiający pragnie zaznaczyć, iż wartość części zamówienia będącej przedmiotem niniejszego postępowania jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Jednocześnie warunki zamówienia w niniejszym postępowaniu nie zostały w istotny sposób zmienione w stosunku do warunków określonych w poprzednim postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 083-196485
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: WZP.271.1.45.2019.SW
Nazwa:

„Adaptacja pomieszczeń po MOPS na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 45, ul. Kisielewskiego 4a”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22587801
Faks: +48 22587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

cd. sekcji VI.3)

7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

9.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

9.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

9.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

9.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

10.1. nie podlegają wykluczeniu. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, wobec którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę na podstawie przesłanek do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp;

10.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.

11. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia składa dokumenty, o których mowa w pkt 9.1-9.7 rozdziału IX SIWZ odnośnie tego podmiotu.

12. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty, o których mowa w pkt 8 oraz w pkt 9.1-9.7 rozdziału IX SIWZ należy złożyć odnośnie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Natomiast dokumenty, o których mowa w pkt 9.8-9.9 rozdziału IX SIWZ. Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu.

13. Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych, robót elektrycznych, robót sanitarnych, robót teletechnicznych oraz robót drogowych. Zamówienie zostanie ewentualnie udzielone na warunkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia z wolnej ręki.

14. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

15. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria oceny:

15.1. ceny brutto – waga 60 %;

15.2. długość okresu gwarancji – waga 20 %;

15.3. doświadczenie kierownika budowy – waga 20 %.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22587801
Faks: +48 22587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/10/2019