Dostawy - 471002-2019

Submission deadline has been amended by:  502068-2019
08/10/2019    S194

Polska-Gdańsk: Serwery

2019/S 194-471002

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Gdańska
Adres pocztowy: ul. Narutowicza 11/12
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-233
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Rewucka
E-mail: dzp@pg.edu.pl
Tel.: +48 583486237
Faks: +48 583472913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.pg.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.dzp.pg.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: wyższa uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa serwerów na potrzeby Centrum Informatycznego TASK Politechniki Gdańskiej

Numer referencyjny: ZP/247/055/D/19
II.1.2)Główny kod CPV
48820000 Serwery
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż serwerów na potrzeby Centrum Informatycznego TASK Politechniki Gdańskiej:

a) 9 szt. serwerów typu A – serwer doposażony w dyski HDD zgodnie ze specyfikacją w zależności od oferty Wykonawcy.

b) 3 szt. serwerów typu B – serwer z mniejszą, z góry zdefiniowaną w OPZ liczbą dysków HDD.

c) 2 listwy zasilające (PDU).

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji do zamówienia podstawowego w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na przedmiot zamówienia w wymiarze: 4 szt. serwerów typu A i 4 szt. serwerów typu B.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 264 556.34 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Gdańska Centrum Informatyczne TASK, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz, POLSKA, Budynek 42, pok. 344.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż serwerów na potrzeby Centrum Informatycznego TASK Politechniki Gdańskiej:

a) 9 szt. serwerów typu A – serwer doposażony w dyski HDD zgodnie ze specyfikacją w zależności od oferty Wykonawcy.

b) 3 szt. serwerów typu B – serwer z mniejszą, z góry zdefiniowaną w OPZ liczbą dysków HDD.

c) 2 listwy zasilające (PDU).

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji do zamówienia podstawowego w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na przedmiot zamówienia w wymiarze: 4 szt. serwerów typu A i 4 szt. serwerów typu B.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 4 do SIWZ.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia testów dostarczonego sprzętu zgodnie z procedurą testową opisaną w załączniku 7 do SIWZ.

5. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: 48820000-2 (serwery)

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. Wykonawcy mogą złożyć tylko jedną ofertę.

8. Zamawiający nie przewiduje:

— Zawarcia umowy ramowej,

— Udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy pzp

— Przeprowadzenia aukcji elektronicznej,

— Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

10. W przypadku gdy w dokumentacji bądź SIWZ pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia lub odniesienia do norm, aprobat, specyfikacji technicznych, należy rozumieć, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, przy czym minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w dokumentacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: liczba dodatkowych dysków / Waga: 38
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji zamówienia podstawowego / Waga: 2
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji do zamówienia podstawowego w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na przedmiot zamówienia w wymiarze: 4 szt. serwerów typu A i 4 szt. serwerów typu B.

2. Wykonawca zobowiązany jest prawem opcji przez 120 dni od dnia podpisania umowy.

3. Dostawa serwerów z prawa opcji ma zostać zrealizowana w terminie 40 dni od dnia dostarczenia odpowiednio wypełnionego formularza przez Zamawiającego drogą elektroniczną na wskazany w umowie adres e-mail.

4. Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane na takich samych warunkach, jak zamówienie podstawowe, w cenach zamówienia podstawowego.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w pełnym zakresie. Wykonawca nie będzie wysuwał w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu.

6. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia objętego prawem opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1.Termin realizacji zamówienia podstawowego: do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji opcji do 120 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Warunkiem przystąpenia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 24 000 PLN

3. tryb udzielenia zamówienia - przetarg nieoraniczony

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Do prowadzenia działalności objętej przedmiotem zamieniania wymaga się specjalnych kompetencji lub uprawnień. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę sprzętu informatycznego o wartości brutto nie mniejszej niż 400 000 zł łącznie.

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda złożenia wykazu wykonanych lub wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane.

Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane. W przypadku dostaw wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

10. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w ofercie zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W powyższym dokumencie należy określić w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne dla stron postanowienia oraz warunki, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego, są określone we wzorze umowy stanowiącym załączniki nr 6 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w następujących sytuacjach:

a) zmiany stawki podatku VAT – cena może ulec zmianie w przypadku obniżenia lub podwyższenia stawki podatku VAT na skutek zmiany obowiązujących przepisów. Płatność będzie się odbywać z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury;

b) zmiany terminu - terminy realizacji przedmiotu umowy ustalone w umowie mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia siły wyższej, jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i do zapobieżenia, uniemożliwiającej realizację dostawy w terminie określonym w umowie. Zmiana terminu może ulec zmianie również ze względu na wniosek Zamawiającego, jeśli realizacja umowy w ustalonym wcześniej terminie mogłaby zagrozić utratą ciągłości pracy u Zamawiającego.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/10/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/10/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Politechnika Gdańska Centrum Informatyczne TASK, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz, Budynek 42,

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

2. Wykonawca składa formularz oferty, formularz rzeczowo-cenowy i aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDZ podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda:

a) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz w ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716)

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa

a) w pkt 3 lit. b - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

b) w pkt 3 lit. a, lit. c i lit. d - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

i. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

ii. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że, zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,

5. W formularzu rzeczowo-cenowym wykonawca zobowiązany jest podać model i nazwę producenta oferowanego sprzętu w celu weryfikacji zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

6. Informacja dotycząca RODO znajduje się w rozdziale XX SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/10/2019