Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 472156-2021

17/09/2021    S181

Rumunia-București: Usługi projektowania rurociągów

2021/S 181-472156

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: ENGIE ROMANIA S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 13093222
Adres pocztowy: Strada: Bd.Marasesti, nr. 4-6
Miejscowość: Bucuresti
Kod NUTS: RO321 Bucureşti
Kod pocztowy: 040251
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Oana Cretu
E-mail: roxana.ciupag@ro.engie.com
Tel.: +40 213013136
Faks: +40 213012026
Adresy internetowe:
Główny adres: www.engie.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro
I.6)Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA LUCRARI DE REABILITARE/SISTEMATIZARE/OPTIMIZARE SISTEM DISTRIBUTIE SI INFIINTARE DISTRIBUTII NOI GAZE NATURALE in toate localitatile (sate, comune, orase) aferente judetelor: Mun.Bucuresti, Ilfov, Giurgiu, Buzau, Vrancea, Galati, Braila, Tulcea, Ialomita, Calarasi, Constanta, Arges, Dambovita, Teleorman, Dolj, Olt, Valcea, Gorj, Prahova, Brasov, Covasna.

Numer referencyjny: 13093222/2019/209
II.1.2)Główny kod CPV
71322200 Usługi projektowania rurociągów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Prezenta procedura are ca obiect achizitionarea de servicii de PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA LUCRARI DE REABILITARE/SISTEMATIZARE/OPTIMIZARE SISTEM DISTRIBUTIE SI INFIINTARE DISTRIBUTII NOI GAZE NATURALE

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15

Termenul limita exprimat in numarul de zile in care Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari: in a 11-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Najtańsza oferta: 109 500 000.00 RON / Najdroższa oferta: 120 000 000.00 RON brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71356200 Usługi pomocy technicznej
79930000 Specjalne usługi projektowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO316 Prahova
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Prahova

II.2.4)Opis zamówienia:

Prezenta procedura are ca obiect achizitionarea de servicii de PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA LUCRARI DE REABILITARE/SISTEMATIZARE/OPTIMIZARE SISTEM DISTRIBUTIE SI INFIINTARE DISTRIBUTII NOI GAZE NATURALE

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 350.000 lei

Cantitatile minime si maxime estimate aferente acordului cadru:

- Proi reabilit/sistematiz/optimiz/infiint sistem de distrib. gaze naturale, presiune medie si redusa fara bransamente, cu o lungime mai mica sau egala cu 1000 m: min 300 bucati si max 1000 bucati

- Proi reabilit/sistematiz/optimiz/infiint sistem de distrib gaze naturale, presiune medie si redusa fara bransamente, cu o lungime mai mare de 1000 m: min 350.000 ml si max 700.000 ml

- Proi brans reabilit/sistematiz/optimiz sistem de distrib gaze naturale, presiune medie si redusa, indiferent de lungime: min 15.000 buc. si max 70.000 buc.

- Intocmire raport expertiza tehnica de calitate: min 1.000 buc. si max 5.000 buc.

Cantit min si max estimate aferente unui contract subsecvent:

- Min 1 bucata Proi reabilit/sistematiz/optimiz/infiintare sistem de distrib gn, presiune medie si redusa fara bransamente, cu o lungime mai mica sau egala cu 1000 m si min 1 bucata expertiza la nivelul unui contr subsecv/comanda; - Maxim 1 bucata Proi reabilit/sistematiz/optimiz/infiintare sistem de distrib gn, presiune medie si redusa fara bransamente, cu o lungime mai mica sau egala cu 1000 m, maxim 150 bucati Proi bransam si maxim 3 bucati expertize, la nivelul unui contr subsecv/comanda; -Min 1.000 ml Proi reabilit/sistematiz/optimiz/infiintare sistem de distrib gn, presiune medie si redusa fara bransamente, cu o lungime mai mare de 1000 m si min 1 bucata expertiza la nivelul unui contract subsecvent;- Max 5.000 ml Proi reabilit/sistematiz/optimiz/infiintare sistem de distrib gn, presiune medie si redusa fara bransamente, cu o lungime mai mare de 1000 m, max 500 bucati Proi bransamente si max 4 bucati expertize la niv unui ctr subsecv

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 143-353436
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 120
Nazwa:

Proiectare si asistenta tehnica/ expertiza tehnica - Reabilitare retea distributie gaze naturale RP cu conducte si instalatii de racordare MP din PE 100 SDR 11, pe strazile Primaverii 1 si Primaverii 2, sat Geamana, comuna Bradu, judetul Arges

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/05/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 28
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 28
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 28
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: IRIGC INTREPRINDEREA DE REPARATII SI INSTALATII GAZE SI CONSTRUCTII IMPEX S.R.L.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 5039729
Adres pocztowy: Strada Afluentului, Nr. 14, Sector: 1
Miejscowość: Bucuresti
Kod NUTS: RO321 Bucureşti
Kod pocztowy: 010946
Państwo: Rumunia
E-mail: sc.irigc.impex.srl@gmail.com
Tel.: +40 0213163738
Faks: +40 0213163738
Adres internetowy: www.irigc.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 75 900.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 17 580.00 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 118
Nazwa:

Reabilitare retea distributie gaze naturale cu conducte si instalatii de racordare MP din PE 100 SDR 11 pe strada Revolutiei, municipiul Targu-Jiu, judetul Gorj

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/05/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 28
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 28
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 28
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: IRIGC INTREPRINDEREA DE REPARATII SI INSTALATII GAZE SI CONSTRUCTII IMPEX S.R.L.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 5039729
Adres pocztowy: Strada Afluentului, Nr. 14, Sector: 1
Miejscowość: Bucuresti
Kod NUTS: RO321 Bucureşti
Kod pocztowy: 010946
Państwo: Rumunia
E-mail: sc.irigc.impex.srl@gmail.com
Tel.: +40 0213163738
Faks: +40 0213163738
Adres internetowy: www.irigc.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 75 600.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 17 516.00 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 119
Nazwa:

Proiectare si asistenta tehnica/ expertiza tehnica Deviere retea de distributie gaze naturale pe strada Alexandriei, localitatea Bragadiru, judetul Ilfov, cu conducte si instalatii de racordare RP din PE100SDR11”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/05/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 28
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 28
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 28
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ERGITY SISTEM
Krajowy numer identyfikacyjny: 37021290
Adres pocztowy: Strada PRINCIPALA, Nr. 280
Miejscowość: Burdea
Kod NUTS: RO311 Argeş
Kod pocztowy: 117191
Państwo: Rumunia
E-mail: contact@ergity.ro
Tel.: +40 314250163
Adres internetowy: www.ergitysistem.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 99 800.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 19 200.00 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 597
Nazwa:

Reabilitare retea de distributie gaze naturale pe strazile ANTON PANN, BUCOV,EROILOR, LINIA MICA, LINIA MARE, PLOPULUI, SOSEAUA NATIONALA, VALEANCA, cu conducte si racorduri MP din PE100 SDR11, localitatea BUCOV, judetul PRAHOVA

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/03/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 28
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 28
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 28
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: MONTREPCOM S.R.L.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 1220985
Adres pocztowy: Strada sat Recea, popasul Izvorul Rece, Nr. -
Miejscowość: Ungheni
Kod NUTS: RO125 Mureş
Kod pocztowy: 540501
Państwo: Rumunia
E-mail: office@montrepcom.ro
Tel.: +40 265254209
Faks: +40 265254209
Adres internetowy: www.montrepcom.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 37 406.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 37 406.00 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 599
Nazwa:

Inlocuire retea de distributie a gazelor naturale pe strazile MIHAI VITEAZU, VIA SOLARINO, OCTAV ENIGARESCU, NICOLAE BRANCOVEANU, MERILOR, VASILE LUPU si CRUCEA ONORII, localitatea VIFORATA, judetul DAMBOVITA cu conducte si racorduri din PE100SDR11

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/03/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 28
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 28
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 28
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PRIMASERV
Krajowy numer identyfikacyjny: 17629570
Adres pocztowy: Strada Calea Bucureşti, Nr. 85
Miejscowość: Craiova
Kod NUTS: RO411 Dolj
Kod pocztowy: 200473
Państwo: Rumunia
E-mail: licitatii@primaserv.ro
Tel.: +40 251541463
Faks: +40 351801815
Adres internetowy: www.primaserv.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 39 259.40 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 39 259.40 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 600
Nazwa:

Reabilitare si sistematizare retea distributie gaze naturale cu conducte si instalatii de racordare MP din PE100SDR11, pe strada SCOLII, localitatea BASCOV, judetul ARGES

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/03/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 28
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 28
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 28
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ERGITY SISTEM
Krajowy numer identyfikacyjny: 37021290
Adres pocztowy: Strada PRINCIPALA, Nr. 280
Miejscowość: Burdea
Kod NUTS: RO311 Argeş
Kod pocztowy: 117191
Państwo: Rumunia
E-mail: contact@ergity.ro
Tel.: +40 314250163
Adres internetowy: www.ergitysistem.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 20 890.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 20 890.00 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 596
Nazwa:

Inlocuire retea de distributie a gazelor naturale pe strada SFINTII ARHANGHELI, municipiul BRASOV, judetul BRASOV cu conducte si racorduri din PE100 SDR11

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/03/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 28
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 28
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 28
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: MONTREPCOM S.R.L.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 1220985
Adres pocztowy: Strada sat Recea, popasul Izvorul Rece, Nr. -
Miejscowość: Ungheni
Kod NUTS: RO125 Mureş
Kod pocztowy: 540501
Państwo: Rumunia
E-mail: office@montrepcom.ro
Tel.: +40 265254209
Faks: +40 265254209
Adres internetowy: www.montrepcom.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 13 150.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 13 150.00 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 598
Nazwa:

Reabilitare retea de distributie gaze naturale pe strazile CIURARI, BRUTARIEI (cuplare), CALDARAM (cuplare), GARII, CEAIR, C.L.F si PRINCIPALA, localitatea MAGURELE, judetul PRAHOVA, cu conducte si instalatii de racordare MP din PE100SDR11

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/03/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 28
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 28
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 28
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: MONTREPCOM S.R.L.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 1220985
Adres pocztowy: Strada sat Recea, popasul Izvorul Rece, Nr. -
Miejscowość: Ungheni
Kod NUTS: RO125 Mureş
Kod pocztowy: 540501
Państwo: Rumunia
E-mail: office@montrepcom.ro
Tel.: +40 265254209
Faks: +40 265254209
Adres internetowy: www.montrepcom.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 24 498.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 24 498.00 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 601
Nazwa:

Reabilitare retea de distributie gaze naturale pe str. NICOLAE BALCESCU si str. LUNCII (intre CT Monument si CT Turnuri), loc. BALS, jud. OLT, cu conducte si instalatii de racordare MP din PE100 SDR11

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/03/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 28
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 28
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 28
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: INSTPRO S.R.L.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 11444947
Adres pocztowy: Strada TRAIAN, Nr. 30
Miejscowość: Dragasani
Kod NUTS: RO415 Vâlcea
Kod pocztowy: 245700
Państwo: Rumunia
E-mail: instprosrl@yahoo.com
Tel.: +40 0250811150
Faks: +40 0250811150
Adres internetowy: www.instprosrl.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 6 100.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 6 100.00 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1471
Nazwa:

REABILITARE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE CU CONDUCTE SI INSTALATII DE RACORDARE MP DIN PE100SDR11, PE STRAZILE: BUCOVULUI (TRONSON CUPRINS INTRE STR. PADURII SI BUCEGI), PADURII SI FAGULUI, LOCALITATEA BOLDESTI- SCAENI, JUDETUL PRAHOVA

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 28
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 28
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 28
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: INSTANT CONSTRUCT COMPANY
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 14390680
Adres pocztowy: Strada ALEEA CICEU, Nr. 8-10, Sector: 4
Miejscowość: Bucuresti
Kod NUTS: RO321 Bucureşti
Kod pocztowy: 041788
Państwo: Rumunia
E-mail: instantconstruct20@yahoo.co.uk
Tel.: +40 0244374996
Faks: +40 0244374996
Adres internetowy: http://www.instantconstructcompany.ro/
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 43 194.40 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 43 194.40 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1476
Nazwa:

REABILITARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PE STRAZILE CAMPIEI (TRONSONUL CUPRINS INTRE IMOBILELE CU NR. 1 SI NR. 8), BALACUTA, CIRESULUI, FAGURILOR, PANSELEI, GRADINILOR, BUCOVULUI (DE LA INTERSECTIA CU STRADA BALACA PANA LA IMOBILUL NR. 76), CRIZANTEMELOR (CUPLARE), COCORILOR (CUPLARE) SI BALACA (CUPLARE), LOCALITATEA BOLDESTI-SCAENI, JUDETUL PRAHOVA, CU COND... detalii pe www.e-licitatie.ro

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 28
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 28
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 28
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: INSTANT CONSTRUCT COMPANY
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 14390680
Adres pocztowy: Strada ALEEA CICEU, Nr. 8-10, Sector: 4
Miejscowość: Bucuresti
Kod NUTS: RO321 Bucureşti
Kod pocztowy: 041788
Państwo: Rumunia
E-mail: instantconstruct20@yahoo.co.uk
Tel.: +40 0244374996
Faks: +40 0244374996
Adres internetowy: http://www.instantconstructcompany.ro/
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 41 862.20 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 41 862.20 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1473
Nazwa:

INLOCUIRE RETEA DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE PE STRADA CROITORESTI SI PARDALOSU, LOCALITATEA SECIU, JUDETUL PRAHOVA CU CONDUCTE SI RACORDURI DIN PE100SDR11

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 28
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 28
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 28
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: INSTANT CONSTRUCT COMPANY
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 14390680
Adres pocztowy: Strada ALEEA CICEU, Nr. 8-10, Sector: 4
Miejscowość: Bucuresti
Kod NUTS: RO321 Bucureşti
Kod pocztowy: 041788
Państwo: Rumunia
E-mail: instantconstruct20@yahoo.co.uk
Tel.: +40 0244374996
Faks: +40 0244374996
Adres internetowy: http://www.instantconstructcompany.ro/
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 29 880.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 29 880.00 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1474
Nazwa:

INLOCUIRE RETEA DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE PE STRADA LUDULUI, LOCALITATEA SECIU, JUDETUL PRAHOVA, CU CONDUCTE SI RACORDURI DIN PE100 SDR11"

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 28
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 28
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 28
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: INSTANT CONSTRUCT COMPANY
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 14390680
Adres pocztowy: Strada ALEEA CICEU, Nr. 8-10, Sector: 4
Miejscowość: Bucuresti
Kod NUTS: RO321 Bucureşti
Kod pocztowy: 041788
Państwo: Rumunia
E-mail: instantconstruct20@yahoo.co.uk
Tel.: +40 0244374996
Faks: +40 0244374996
Adres internetowy: http://www.instantconstructcompany.ro/
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 9 000.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 9 000.00 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1475
Nazwa:

INLOCUIRE RETEA DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE PE STRADA PRINCIPALA, LOCALITATEA SECIU, JUDETUL PRAHOVA CU CONDUCTE SI RACORDURI DIN PE100SDR11

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 28
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 28
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 28
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: INSTANT CONSTRUCT COMPANY
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 14390680
Adres pocztowy: Strada ALEEA CICEU, Nr. 8-10, Sector: 4
Miejscowość: Bucuresti
Kod NUTS: RO321 Bucureşti
Kod pocztowy: 041788
Państwo: Rumunia
E-mail: instantconstruct20@yahoo.co.uk
Tel.: +40 0244374996
Faks: +40 0244374996
Adres internetowy: http://www.instantconstructcompany.ro/
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 18 263.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 18 263.00 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1472
Nazwa:

INLOCUIRE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PE STRADA CATIN SI STRADA STUPIN (AUREL VLAICU), LOCALITATEA BANESTI, JUDETUL PRAHOVA, CU CONDUCTE SI RACORDURI MP DIN PE100 SDR11

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 28
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 28
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 28
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: INSTANT CONSTRUCT COMPANY
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 14390680
Adres pocztowy: Strada ALEEA CICEU, Nr. 8-10, Sector: 4
Miejscowość: Bucuresti
Kod NUTS: RO321 Bucureşti
Kod pocztowy: 041788
Państwo: Rumunia
E-mail: instantconstruct20@yahoo.co.uk
Tel.: +40 0244374996
Faks: +40 0244374996
Adres internetowy: http://www.instantconstructcompany.ro/
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 13 819.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 13 819.00 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 60
Nazwa:

Reabilitare retea de distributie a gazelor naturale pe Soseaua Odaii, sector 1, Mun. Bucuresti, cu conducte si instalatii de racordare MP din PE100SRD11

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 28
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 28
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 28
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: INSTPRO S.R.L.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 11444947
Adres pocztowy: Strada TRAIAN, Nr. 30
Miejscowość: Dragasani
Kod NUTS: RO415 Vâlcea
Kod pocztowy: 245700
Państwo: Rumunia
E-mail: instprosrl@yahoo.com
Tel.: +40 0250811150
Faks: +40 0250811150
Adres internetowy: www.instprosrl.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 22 800.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 22 800.00 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 979
Nazwa:

REABILITARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE ZONA CUPRINSA INTRE STR. AVANTULUI SI STR. ARIESULUI, PE STRADA MIHAI BRAVU, AVANTULUI, FANTANELE, THEODOR AMAN, ARIESULUI, GRADINARI SI GHILCOS, LOCALITATEA PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA, CU CONDUCTE SI INSTALATII DE RACORDARE MP DIN PE100SDR11

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 28
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 28
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 28
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PROTELCO S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 8606690
Adres pocztowy: Strada Ecaterina Teodoroiu, Nr. 43D
Miejscowość: Campina
Kod NUTS: RO316 Prahova
Kod pocztowy: 105600
Państwo: Rumunia
E-mail: office@protelco.ro
Tel.: +40 244375689
Faks: +40 244306100
Adres internetowy: www.protelco.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 94 008.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 43 340.00 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 975/
Nazwa:

Inlocuire retea de distributie a gazelor naturale cu conducte si instalatii de racordare MP din PE100SDR11 pe str. Carpati, mun. Ploiesti

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 28
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 28
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 28
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PROTELCO S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 8606690
Adres pocztowy: Strada Ecaterina Teodoroiu, Nr. 43D
Miejscowość: Campina
Kod NUTS: RO316 Prahova
Kod pocztowy: 105600
Państwo: Rumunia
E-mail: office@protelco.ro
Tel.: +40 244375689
Faks: +40 244306100
Adres internetowy: www.protelco.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 75 150.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 24 000.00 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 978
Nazwa:

“INLOCUIRE RETEA DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE CU CONDUCTE SI INSTALATII DE RACORDARE MP DIN PE100SDR11 PE SOS. VESTULUI SI STR. GHE. GR. CANTACUZINO (INTRE SOS VESTULUI SI STR. TARGOVISTEI), LOC. PLOIESTI, JUD. PRAHOVA, CU CONDUCTE SI RACORDURI MP DIN PE100 SDR11”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 28
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 28
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 28
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: General MPM Impex S.R.L
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 9509637
Adres pocztowy: Strada Bascov, Nr. 8-12, Sector: 5
Miejscowość: Bucuresti
Kod NUTS: RO321 Bucureşti
Kod pocztowy: 052787
Państwo: Rumunia
E-mail: office@generalmpm.ro
Tel.: +4 021/4138845
Faks: +4 021/4138846
Adres internetowy: www.generalmpm.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 73 500.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 23 610.00 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 976
Nazwa:

“INLOCUIRE RETEA DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE PE STR. APELOR (DE LA IMOBILUL NR. 17 PANA LA INTERSECTIA CU STR. OSTASILOR), ROMULUS, PIELARI (TRONSONUL DE LA STR. APELOR PANA LA IMOBILUL 1), BADESTI (TRONSONUL DE LA STRADA APELOR PANA LA IMOBILUL 42) SI OSTASILOR, ORAS PLOIESTI, JUD. PRAHOVA, CU CONDUCTE SI INSTALATII DE RACORDARE MP DIN PE100SDR11”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 28
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 28
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 28
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ERGITY SISTEM
Krajowy numer identyfikacyjny: 37021290
Adres pocztowy: Strada PRINCIPALA, Nr. 280
Miejscowość: Burdea
Kod NUTS: RO311 Argeş
Kod pocztowy: 117191
Państwo: Rumunia
E-mail: contact@ergity.ro
Tel.: +40 314250163
Adres internetowy: www.ergitysistem.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 109 723.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 52 817.00 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 979
Nazwa:

REABILITARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE ZONA CUPRINSA INTRE STR. AVANTULUI SI STR. ARIESULUI, PE STRADA MIHAI BRAVU, AVANTULUI, FANTANELE, THEODOR AMAN, ARIESULUI, GRADINARI SI GHILCOS, LOCALITATEA PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA, CU CONDUCTE SI INSTALATII DE RACORDARE MP DIN PE100SDR11

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 28
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 28
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 28
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PROTELCO S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 8606690
Adres pocztowy: Strada Ecaterina Teodoroiu, Nr. 43D
Miejscowość: Campina
Kod NUTS: RO316 Prahova
Kod pocztowy: 105600
Państwo: Rumunia
E-mail: office@protelco.ro
Tel.: +40 244375689
Faks: +40 244306100
Adres internetowy: www.protelco.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 94 008.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 43 340.00 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 985
Nazwa:

Proiectare si asistenta tehnica/ expertiza tehnica: REABILITARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PE STR. ROBESCU F. CONSTANTIN, RADU CALOMFIRESCU, BUZOIANU GH. ION LT, STELEA SPATARUL, FLORESCU ION GENERAL SI ANS. SLANIC, CU CONDUCTE SI INSTALATII DE RACORDARE MP DIN PE100SDR11

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 28
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 28
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 28
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SCHNELL LEITUNG
Krajowy numer identyfikacyjny: RO13014130
Adres pocztowy: Strada Carpenului, Nr. 30
Miejscowość: Ploiesti
Kod NUTS: RO316 Prahova
Kod pocztowy: 100430
Państwo: Rumunia
E-mail: schnellleitung@yahoo.com
Tel.: +40 244596963
Faks: +40 244596964
Adres internetowy: www.schnellleitung.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 87 990.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 87 990.00 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 19694,19689,19681,19687,19691,19676,19677,19680,19686,19685,19683,1... detalii pe www.e-licitatie.ro
Nazwa:

PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA LUCRARI DE REABILITARE/SISTEMATIZARE/OPTIMIZARE SISTEM DISTRIBUTIE SI INFIINTARE DISTRIBUTII NOI GAZE NATURALE in toate localitatile (sate, comune, orase) aferente judetelor: Mun.Bucuresti, Ilfov, Giurgiu, Buzau, Vrancea, Galati, Braila, Tulcea, Ialomita, Calarasi, Constanta, Arges, Dambovita, Teleorman, Dolj, Olt, Valcea, Gorj, Prahova, Brasov, Covasna

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/01/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 28
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 28
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 28
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: RELCO-GAZ S.R.L.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 15399822
Adres pocztowy: Strada Mugurului, Nr. 25
Miejscowość: Constanta
Kod NUTS: RO223 Constanţa
Kod pocztowy: 900012
Państwo: Rumunia
E-mail: m.ciortan@relco-gaz.ro
Tel.: +40 241541770
Faks: +40 241674076
Adres internetowy: www.relco-gaz.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ROCIP INSTAL
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 133171
Adres pocztowy: Strada Popa Şapcă, Nr. 1
Miejscowość: Pitesti
Kod NUTS: RO311 Argeş
Kod pocztowy: 110149
Państwo: Rumunia
E-mail: office@rocip.ro
Tel.: +40 248627623
Faks: +40 248627623
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: MONTREPCOM S.R.L.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 1220985
Adres pocztowy: Strada sat Recea, popasul Izvorul Rece, Nr. -
Miejscowość: Ungheni
Kod NUTS: RO125 Mureş
Kod pocztowy: 540501
Państwo: Rumunia
E-mail: office@montrepcom.ro
Tel.: +40 265254209
Faks: +40 265254209
Adres internetowy: www.montrepcom.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SCHNELL LEITUNG
Krajowy numer identyfikacyjny: RO13014130
Adres pocztowy: Strada Carpenului, Nr. 30
Miejscowość: Ploiesti
Kod NUTS: RO316 Prahova
Kod pocztowy: 100430
Państwo: Rumunia
E-mail: schnellleitung@yahoo.com
Tel.: +40 244596963
Faks: +40 244596964
Adres internetowy: www.schnellleitung.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: CALIN SERVICE TOTAL
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 6932232
Adres pocztowy: Strada Borcea, Nr. -
Miejscowość: Calarasi
Kod NUTS: RO312 Călăraşi
Kod pocztowy: 910103
Państwo: Rumunia
E-mail: calinst57@yahoo.com
Tel.: +40 242332733
Faks: +40 242332072
Adres internetowy: www.calinst.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: CONI
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 1310859
Adres pocztowy: Strada Tribunei, Nr. 14
Miejscowość: Ploiesti
Kod NUTS: RO316 Prahova
Kod pocztowy: 100317
Państwo: Rumunia
E-mail: coni.licitatii@gmail.com
Tel.: +40 244531283
Faks: +40 244598189
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: gazmind
Krajowy numer identyfikacyjny: RO15902087
Adres pocztowy: Strada Zorileanu Mircea, av., Nr. 36, Sector: 1
Miejscowość: Bucuresti
Kod NUTS: RO321 Bucureşti
Kod pocztowy: 012053
Państwo: Rumunia
E-mail: gazmind2@yahoo.com
Tel.: +40 0311060756
Faks: +40 0311060756
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 15198012
Adres pocztowy: Strada Aleea Marius Emanoil Buteica, Nr. 18-20
Miejscowość: Bucuresti
Kod NUTS: RO321 Bucureşti
Kod pocztowy: 030614
Państwo: Rumunia
E-mail: office@miralinstal.ro
Tel.: +40 0213460994/+40 0213460995
Faks: +40 0213460996
Adres internetowy: www.miralinstal.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: IRIGC INTREPRINDEREA DE REPARATII SI INSTALATII GAZE SI CONSTRUCTII IMPEX S.R.L.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 5039729
Adres pocztowy: Strada Afluentului, Nr. 14, Sector: 1
Miejscowość: Bucuresti
Kod NUTS: RO321 Bucureşti
Kod pocztowy: 010946
Państwo: Rumunia
E-mail: sc.irigc.impex.srl@gmail.com
Tel.: +40 0213163738
Faks: +40 0213163738
Adres internetowy: www.irigc.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: INSTANT CONSTRUCT COMPANY
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 14390680
Adres pocztowy: Strada ALEEA CICEU, Nr. 8-10, Sector: 4
Miejscowość: Bucuresti
Kod NUTS: RO321 Bucureşti
Kod pocztowy: 041788
Państwo: Rumunia
E-mail: instantconstruct20@yahoo.co.uk
Tel.: +40 0244374996
Faks: +40 0244374996
Adres internetowy: http://www.instantconstructcompany.ro/
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: INSTPRO S.R.L.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 11444947
Adres pocztowy: Strada TRAIAN, Nr. 30
Miejscowość: Dragasani
Kod NUTS: RO415 Vâlcea
Kod pocztowy: 245700
Państwo: Rumunia
E-mail: instprosrl@yahoo.com
Tel.: +40 0250811150
Faks: +40 0250811150
Adres internetowy: www.instprosrl.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PRIMASERV
Krajowy numer identyfikacyjny: 17629570
Adres pocztowy: Strada Calea Bucureşti, Nr. 85
Miejscowość: Craiova
Kod NUTS: RO411 Dolj
Kod pocztowy: 200473
Państwo: Rumunia
E-mail: licitatii@primaserv.ro
Tel.: +40 251541463
Faks: +40 351801815
Adres internetowy: www.primaserv.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: S.C. SOLO PROD S.R.L.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 6446054
Adres pocztowy: Strada Orizontului, Nr. 206
Miejscowość: Buzau
Kod NUTS: RO222 Buzău
Kod pocztowy: 120170
Państwo: Rumunia
E-mail: soloprod@buzau.ro
Tel.: +40 238720038
Faks: +40 238723963
Adres internetowy: www.soloprod.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PROTELCO S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 8606690
Adres pocztowy: Strada Ecaterina Teodoroiu, Nr. 43D
Miejscowość: Campina
Kod NUTS: RO316 Prahova
Kod pocztowy: 105600
Państwo: Rumunia
E-mail: office@protelco.ro
Tel.: +40 244375689
Faks: +40 244306100
Adres internetowy: www.protelco.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ACVATOT
Krajowy numer identyfikacyjny: RO13906
Adres pocztowy: Strada Dinu Vintilă, Nr. 11, Sector: 2
Miejscowość: Bucuresti
Kod NUTS: RO321 Bucureşti
Kod pocztowy: 021101
Państwo: Rumunia
E-mail: ioana.neagu@veolia.com
Tel.: +40 755088004
Faks: +40 0212520934
Adres internetowy: www.acvatot.com
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: IPROEX ENERGY MANAGEMENT
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 21939595
Adres pocztowy: Strada Lăţea Gheorghe, serg., Nr. 18, Sector: 6
Miejscowość: Bucuresti
Kod NUTS: RO321 Bucureşti
Kod pocztowy: 061668
Państwo: Rumunia
E-mail: office@iproexem.ro
Tel.: +40 212304049
Faks: +40 212114044
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: DIVERSINST S.R.L.
Krajowy numer identyfikacyjny: 3730476
Adres pocztowy: Strada Vaslui, Nr. 3
Miejscowość: Craiova
Kod NUTS: RO411 Dolj
Kod pocztowy: 200360
Państwo: Rumunia
E-mail: diversinst@yahoo.com
Tel.: +040 251425249
Faks: +040 251425249
Adres internetowy: http://www.diversinst.ro/
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SC RIA ENGINEERING & CONSULTING SRL
Krajowy numer identyfikacyjny: RO35685438
Adres pocztowy: Strada sat Bertea, Nr. 812
Miejscowość: Bertea
Kod NUTS: RO316 Prahova
Kod pocztowy: 107065
Państwo: Rumunia
E-mail: office@riaengineering.ro
Tel.: +40 721218511
Adres internetowy: www.RIAENGINEERING.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ERGITY SISTEM
Krajowy numer identyfikacyjny: 37021290
Adres pocztowy: Strada PRINCIPALA, Nr. 280
Miejscowość: Burdea
Kod NUTS: RO311 Argeş
Kod pocztowy: 117191
Państwo: Rumunia
E-mail: contact@ergity.ro
Tel.: +40 314250163
Adres internetowy: www.ergitysistem.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: General MPM Impex S.R.L
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 9509637
Adres pocztowy: Strada Bascov, Nr. 8-12, Sector: 5
Miejscowość: Bucuresti
Kod NUTS: RO321 Bucureşti
Kod pocztowy: 052787
Państwo: Rumunia
E-mail: office@generalmpm.ro
Tel.: +4 021/4138845
Faks: +4 021/4138846
Adres internetowy: www.generalmpm.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 120 000 000.00 RON
Najtańsza oferta: 109 500 000.00 RON / Najdroższa oferta: 120 000 000.00 RON brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 524
Nazwa:

Reabilitare retea de distributie gaze naturale pe strazile Vasile Goldis, Umbrei si Aleea Centralei, Mun. Sfantu-Gheorghe, jud. Covasn

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
26/03/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 28
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 28
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 28
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PROTELCO S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 8606690
Adres pocztowy: Strada Ecaterina Teodoroiu, Nr. 43D
Miejscowość: Campina
Kod NUTS: RO316 Prahova
Kod pocztowy: 105600
Państwo: Rumunia
E-mail: office@protelco.ro
Tel.: +40 244375689
Faks: +40 244306100
Adres internetowy: www.protelco.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 77 500.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 30 000.00 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 525
Nazwa:

Reabilitare retea de distributie gaze naturale pe str. Traian, intre str. Nicolae Balcescu si imobilul nr. 2A, si pe str. Iancu Jianu, loc. Predeal, jud. Brasov”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
26/03/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 28
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 28
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 28
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: MONTREPCOM S.R.L.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 1220985
Adres pocztowy: Strada sat Recea, popasul Izvorul Rece, Nr. -
Miejscowość: Ungheni
Kod NUTS: RO125 Mureş
Kod pocztowy: 540501
Państwo: Rumunia
E-mail: office@montrepcom.ro
Tel.: +40 265254209
Faks: +40 265254209
Adres internetowy: www.montrepcom.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 74 000.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 20 500.00 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 526
Nazwa:

Reabilitare retea distributie gaze naturale cu conducte si instalatii de racordare MP dinPE100SDR11 pe Str. Carpati, Str. Bucegi, Calea Grivitei, Str. Mircesti, Str. Ceremusului, Str.Dej, Str. Mures, Str. Milcov, Sector 1, Bucuresti

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
26/03/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 28
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 28
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 28
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 15198012
Adres pocztowy: Strada Aleea Marius Emanoil Buteica, Nr. 18-20
Miejscowość: Bucuresti
Kod NUTS: RO321 Bucureşti
Kod pocztowy: 030614
Państwo: Rumunia
E-mail: office@miralinstal.ro
Tel.: +40 0213460994/+40 0213460995
Faks: +40 0213460996
Adres internetowy: www.miralinstal.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 364 000.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 134 120.00 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 529
Nazwa:

Reabilitare retea de distributie gaze naturale pe Calea FELDIOAREI, intre imobilele nr. 39B si 75E, Mun. Brasov, jud. Brasov

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
26/03/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 28
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 28
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 28
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SCHNELL LEITUNG
Krajowy numer identyfikacyjny: RO13014130
Adres pocztowy: Strada Carpenului, Nr. 30
Miejscowość: Ploiesti
Kod NUTS: RO316 Prahova
Kod pocztowy: 100430
Państwo: Rumunia
E-mail: schnellleitung@yahoo.com
Tel.: +40 244596963
Faks: +40 244596964
Adres internetowy: www.schnellleitung.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 73 000.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 31 820.00 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 528
Nazwa:

Reabilitare retea de distributie gaze naturale pe Aleea SOMES, loc. Breaza de Jos, jud. Prahova

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
26/03/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 28
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 28
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 28
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PROTELCO S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 8606690
Adres pocztowy: Strada Ecaterina Teodoroiu, Nr. 43D
Miejscowość: Campina
Kod NUTS: RO316 Prahova
Kod pocztowy: 105600
Państwo: Rumunia
E-mail: office@protelco.ro
Tel.: +40 244375689
Faks: +40 244306100
Adres internetowy: www.protelco.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 76 000.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 26 000.00 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 527
Nazwa:

Reabilitare retea distributie gaze naturale pe Strazile: Casin, Cisnadie, Clabucet, Florilor, Constantin Stere, Rucar, Lainici, Lotru, Vanju Mare, Vrancea, Calea Grivitei, Ion Mihalache, Sector 1, Bucuresti

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
26/03/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 28
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 28
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 28
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 15198012
Adres pocztowy: Strada Aleea Marius Emanoil Buteica, Nr. 18-20
Miejscowość: Bucuresti
Kod NUTS: RO321 Bucureşti
Kod pocztowy: 030614
Państwo: Rumunia
E-mail: office@miralinstal.ro
Tel.: +40 0213460994/+40 0213460995
Faks: +40 0213460996
Adres internetowy: www.miralinstal.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 400 100.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 149 000.00 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 534
Nazwa:

Intregire a sistemului de distributie gaze naturale mun Craiova, ca urmare a noii instalatii de racordare la SNT -SRMP BORDEI

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
26/03/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 28
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 28
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 28
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PROTELCO S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 8606690
Adres pocztowy: Strada Ecaterina Teodoroiu, Nr. 43D
Miejscowość: Campina
Kod NUTS: RO316 Prahova
Kod pocztowy: 105600
Państwo: Rumunia
E-mail: office@protelco.ro
Tel.: +40 244375689
Faks: +40 244306100
Adres internetowy: www.protelco.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 145 000.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 55 178.00 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 535
Nazwa:

Reabilitare retea distributie gaze naturale pe Str. PERKO cu conducte si instalatii de racordare MP din PE100SRD11, loc. Targu Secuiesc, Jud. Covasna

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
26/03/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 28
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 28
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 28
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: INSTANT CONSTRUCT COMPANY
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 14390680
Adres pocztowy: Strada ALEEA CICEU, Nr. 8-10, Sector: 4
Miejscowość: Bucuresti
Kod NUTS: RO321 Bucureşti
Kod pocztowy: 041788
Państwo: Rumunia
E-mail: instantconstruct20@yahoo.co.uk
Tel.: +40 0244374996
Faks: +40 0244374996
Adres internetowy: http://www.instantconstructcompany.ro/
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 74 500.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 24 276.00 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 533
Nazwa:

Reabilitare retea de distributie gaze naturale pe str. Tudor Vladimirescu, nr 772-774 , mun Dragasani, jud Valcea

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
26/03/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 28
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 28
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 28
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PROTELCO S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 8606690
Adres pocztowy: Strada Ecaterina Teodoroiu, Nr. 43D
Miejscowość: Campina
Kod NUTS: RO316 Prahova
Kod pocztowy: 105600
Państwo: Rumunia
E-mail: office@protelco.ro
Tel.: +40 244375689
Faks: +40 244306100
Adres internetowy: www.protelco.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 72 000.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 15 600.00 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 530
Nazwa:

Reabilitare retea de distributie gaze naturale pe str. Aurel Vlaicu si Plaiesilor, loc. Predeal, jud. Brasov

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
26/03/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 28
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 28
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 28
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PROTELCO S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 8606690
Adres pocztowy: Strada Ecaterina Teodoroiu, Nr. 43D
Miejscowość: Campina
Kod NUTS: RO316 Prahova
Kod pocztowy: 105600
Państwo: Rumunia
E-mail: office@protelco.ro
Tel.: +40 244375689
Faks: +40 244306100
Adres internetowy: www.protelco.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 75 000.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 23 200.00 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 531
Nazwa:

Reabilitare retea de distributie gaze naturale pe str. Fabricii si str. Targu Mures, loc. Campina, jud. Prahova

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
26/03/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 28
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 28
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 28
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ERGITY SISTEM
Krajowy numer identyfikacyjny: 37021290
Adres pocztowy: Strada PRINCIPALA, Nr. 280
Miejscowość: Burdea
Kod NUTS: RO311 Argeş
Kod pocztowy: 117191
Państwo: Rumunia
E-mail: contact@ergity.ro
Tel.: +40 314250163
Adres internetowy: www.ergitysistem.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 153 000.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 40 706.00 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 532
Nazwa:

ContractReabilitare retea de distributie gaze naturale pe str. Piatra Arsa, Saelelor, Stefan Octavian Iosif, Traian Vuia, Ana Ipatescu, Bateriilor, Ghioceilor, Poligonului si Cumpatului, loc. Poiana Tapului, jud. Prahova

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
26/03/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 28
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 28
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 28
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: INSTANT CONSTRUCT COMPANY
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 14390680
Adres pocztowy: Strada ALEEA CICEU, Nr. 8-10, Sector: 4
Miejscowość: Bucuresti
Kod NUTS: RO321 Bucureşti
Kod pocztowy: 041788
Państwo: Rumunia
E-mail: instantconstruct20@yahoo.co.uk
Tel.: +40 0244374996
Faks: +40 0244374996
Adres internetowy: http://www.instantconstructcompany.ro/
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 393 000.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 155 328.00 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 536
Nazwa:

Reabilitare retea de distributie gaze naturale pe strazile OVIDIU (de la imobilul nr. 1 pana la imobilul nr. 18), ION CREANGA (pana la imobilul 12, bloc 15, scara H din strada BRANDUSELOR si pana la imobilul 1, bloc 21, scara A), IASOMIEI si B.P. HASDEU, orasul Brasov, judetul Brasov

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
26/03/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 28
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 28
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 28
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SC RIA ENGINEERING & CONSULTING SRL
Krajowy numer identyfikacyjny: RO35685438
Adres pocztowy: Strada sat Bertea, Nr. 812
Miejscowość: Bertea
Kod NUTS: RO316 Prahova
Kod pocztowy: 107065
Państwo: Rumunia
E-mail: office@riaengineering.ro
Tel.: +40 721218511
Adres internetowy: www.RIAENGINEERING.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 116 000.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 76 929.00 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 984
Nazwa:

Proiectare si asistenta tehnica/ expertiza tehnica: REABILITARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PE SOS. MIHAI BRAVU, MAGURA VULTURULUI, APOLD, ALBINARI, SERG. MAJOR SORESCU STEFAN, BD. FERDINAND I, BD. PACHE PROTOPOPESCU, CU CONDUCTE SI INSTALATII DE RACORDARE MP DIN PE100SDR11

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 28
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 28
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 28
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 15198012
Adres pocztowy: Strada Aleea Marius Emanoil Buteica, Nr. 18-20
Miejscowość: Bucuresti
Kod NUTS: RO321 Bucureşti
Kod pocztowy: 030614
Państwo: Rumunia
E-mail: office@miralinstal.ro
Tel.: +40 0213460994/+40 0213460995
Faks: +40 0213460996
Adres internetowy: www.miralinstal.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 106 590.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 106 590.00 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 982
Nazwa:

Proiectare si asistenta tehnica/ expertiza tehnica: REABILITARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PE STR. POPA NAN, COSTA-FORU GHEORGHE, CALEA CALARASI, MECET, RONDA, PLATON, TELEAJEN, TEPES VODA, CU CONDUCTE SI INSTALATII DE RACORDARE MP DIN PE100SDR11

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 28
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 28
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 28
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 15198012
Adres pocztowy: Strada Aleea Marius Emanoil Buteica, Nr. 18-20
Miejscowość: Bucuresti
Kod NUTS: RO321 Bucureşti
Kod pocztowy: 030614
Państwo: Rumunia
E-mail: office@miralinstal.ro
Tel.: +40 0213460994/+40 0213460995
Faks: +40 0213460996
Adres internetowy: www.miralinstal.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 131 052.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 131 052.00 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1478
Nazwa:

Proiectare si asistenta tehnica/ expertiza tehnica: Reabilitare retea de distributie a gazelor naturale pe strazile Vasile Parvan, Calea Plevnei, Theodor Burada, Ioan Bibicescu, Ion Berindei, Pompiliu Eliade, Ioan Slavici, Sfantul Constantin, Gheorghe Lazar, Mihail Kogalniceanu, Ostasilor, Intrarea Vasile Paun, Gradiuna cu Cai, sector 1 si sector 5, Mun. Bucuresti,... detalii pe www.e-licitatie.ro

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 28
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 28
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 28
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 15198012
Adres pocztowy: Strada Aleea Marius Emanoil Buteica, Nr. 18-20
Miejscowość: Bucuresti
Kod NUTS: RO321 Bucureşti
Kod pocztowy: 030614
Państwo: Rumunia
E-mail: office@miralinstal.ro
Tel.: +40 0213460994/+40 0213460995
Faks: +40 0213460996
Adres internetowy: www.miralinstal.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 61 744.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 61 744.00 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 983
Nazwa:

Proiectare si asistenta tehnica/ expertiza tehnica: REABILITARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE CU CONDUCTE SI INSTALATII DE RACORDARE MP DIN PE100SDR11 PE STR. AGRICULTORI, MIEILOR, HIRAMULUI, CALARASI, TZIGARA ALEXANDRU SAMURCASI, SECTOR 2, BUCURESTI

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 28
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 28
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 28
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ERGITY SISTEM
Krajowy numer identyfikacyjny: 37021290
Adres pocztowy: Strada PRINCIPALA, Nr. 280
Miejscowość: Burdea
Kod NUTS: RO311 Argeş
Kod pocztowy: 117191
Państwo: Rumunia
E-mail: contact@ergity.ro
Tel.: +40 314250163
Adres internetowy: www.ergitysistem.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 119 950 000.00 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 981
Nazwa:

Proiectare si asistenta tehnica/ expertiza tehnica: REABILITARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE CU CONDUCTE SI INSTALATII DE RACORDARE MP DIN PE100SDR11 PE STR. PLUTONIER PETRE D. IONESCU, VARFURENI, PLUTONIER RADU GHEORGHE, BD. PALLADY THEODOR, BD. 1 DECEMBRIE, SECTOR 3, BUCURESTI

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 28
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 28
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 28
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SCHNELL LEITUNG
Krajowy numer identyfikacyjny: RO13014130
Adres pocztowy: Strada Carpenului, Nr. 30
Miejscowość: Ploiesti
Kod NUTS: RO316 Prahova
Kod pocztowy: 100430
Państwo: Rumunia
E-mail: schnellleitung@yahoo.com
Tel.: +40 244596963
Faks: +40 244596964
Adres internetowy: www.schnellleitung.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 70 670.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 70 760.00 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 977
Nazwa:

REABILITARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PE STR. ANDREI MURESANU SI STR. CIBINULUI, ZONA CUPRINSA INTRE SOS. NORDULUI SI SRS CIBINULUI, CU CONDUTE SI INSTALATII DE RACORDARE MP DIN PE100 SDR11

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 28
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 28
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 28
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PROTELCO S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 8606690
Adres pocztowy: Strada Ecaterina Teodoroiu, Nr. 43D
Miejscowość: Campina
Kod NUTS: RO316 Prahova
Kod pocztowy: 105600
Państwo: Rumunia
E-mail: office@protelco.ro
Tel.: +40 244375689
Faks: +40 244306100
Adres internetowy: www.protelco.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 72 000.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 15 600.00 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 980
Nazwa:

Reabilitare retea de distributie gaze naturale pe str. Strandului si Sos. de Centura Est, zona cuprinsa intre intersectia DN1A cu DN1B pana la imobilul cu nr. 61 (COMPLEX EUROPA LG) de pe str. Strandului, loc. Ploiesti, jud. Prahova, cu condute si instalatii de racordare MP din PE100 SDR11

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 28
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 28
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 28
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: General MPM Impex S.R.L
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 9509637
Adres pocztowy: Strada Bascov, Nr. 8-12, Sector: 5
Miejscowość: Bucuresti
Kod NUTS: RO321 Bucureşti
Kod pocztowy: 052787
Państwo: Rumunia
E-mail: office@generalmpm.ro
Tel.: +4 021/4138845
Faks: +4 021/4138846
Adres internetowy: www.generalmpm.ro
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 119 950 000.00 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adres pocztowy: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miejscowość: Bucuresti
Kod pocztowy: 030084
Państwo: Rumunia
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Faks: +40 213104642 / +40 218900745
Adres internetowy: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departamentul Juridic al ENGIE Romania
Adres pocztowy: Bd. Marasesti nr. 4-6, sector 4
Miejscowość: Bucuresti
Kod pocztowy: 040254
Państwo: Rumunia
E-mail: juridic@ro.engie.com
Adres internetowy: www.engie.ro
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/09/2021