Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 472183-2021

17/09/2021    S181

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp cieczowych

2021/S 181-472183

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 067-173915)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji
Adres pocztowy: ul. Towarowa 1
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 44-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kamila Krzystała
E-mail: przetargi@zwp.jsw.pl
Tel.: +48 327564946
Adresy internetowe:
Główny adres: www.jsw.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja pompowni głównego odwadniania przy szybie „Foch I” na poziomie 650 m wraz z układem zasilania, sterowania i wizualizacji w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów”

Numer referencyjny: 13/P/21
II.1.2)Główny kod CPV
50511100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp cieczowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Modernizacja pompowni głównego odwadniania przy szybie „Foch I” na poziomie 650 m wraz z układem zasilania, sterowania i wizualizacji w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna, stanowiąca załącznik nr 1 do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/09/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 067-173915

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 17/09/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 24/09/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą. Oferta musi zachować ważność do
Zamiast:
Data: 15/12/2021
Powinno być:
Data: 22/12/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 17/09/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 24/09/2021
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: