Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 472193-2017

25/11/2017    S227

Luxemburg-Luxemburg: Servicii de asistență generală

2017/S 227-472193

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Curtea de Conturi Europeană
Adresă: 12, rue Alcide de Gasperi
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Cod poștal: 1615
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: ECA Procurement Service
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46667
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.eca.europa.eu
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3076
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la următoarea adresă:
Denumire oficială: Curtea de Conturi Europeană
Adresă: 12, rue Alcide de Gasperi
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 1615
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Procurement Service
Telefon: +352 43981
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Fax: +352 4398-46946
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.eca.europa.eu
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Afaceri economice și financiare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de asistență generală.

Număr de referinţă: AO 631.
II.1.2)Cod CPV principal
72611000 Servicii de asistenţă tehnică informatică
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Scopul acestei licitații este de a selecta un operator economic pentru punerea la dispoziție a unui centru unic de susținere pentru prestarea de servicii de asistență generală în favoarea utilizatorilor finali ai Curții.

Aceasta acoperă servicii de centru de apeluri pentru servicii „IT” și „non-IT” (inclusiv resurse umane, logistică, instalații și clădiri), servicii de susținere, inclusiv asistență IT de nivelul 1, asistență IT de nivelul al 2-lea, gestionarea ciclului de viață IT, gestionarea activelor, susținere la nivelul organizației, precum și servicii IT suplimentare care pot fi solicitate de Curte, asigurarea și raportarea calității, inclusiv acordul privind nivelul serviciilor și manualul de operare a serviciilor de asistență, raportare și reuniuni periodice. Descrierea exhaustivă a serviciilor care trebuie prestate se găsește în secțiunile 3, 4, 5 și 6 din caietul de sarcini al licitației.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
72253000 Servicii de ajutor pentru utilizatori şi servicii de asistenţă
79512000 Centre de apel
72253200 Servicii de asistenţă pentru sisteme
72254100 Servicii de testare a sistemelor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Locul principal de executare:

Curtea de Conturi Europeană.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Scopul acestei licitații este de a selecta un operator economic pentru punerea la dispoziție a unui centru unic de susținere pentru prestarea de servicii de asistență generală în favoarea utilizatorilor finali ai Curții.

Aceasta acoperă servicii de centru de apeluri pentru servicii „IT” și „non-IT” (inclusiv resurse umane, logistică, instalații și clădiri), servicii de susținere, inclusiv asistență IT de nivelul 1, asistență IT de nivelul al 2-lea, gestionarea ciclului de viață IT, gestionarea activelor, susținere la nivelul organizației, precum și servicii IT suplimentare care pot fi solicitate de Curte, asigurarea și raportarea calității, inclusiv acordul privind nivelul serviciilor și manualul de operare a serviciilor de asistență, raportare și reuniuni periodice.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 49
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Contractul va fi reînnoit automat de maximum 2 ori, de fiecare dată pentru o perioadă de executare a sarcinilor de 12 luni, începând cu data de finalizare a sarcinilor din perioada anterioară, în afară de cazul când una dintre părțile contractante trimite o notificare contrară, iar aceasta este primită de cealaltă parte contractantă cu cel puțin 9 luni înainte de expirarea perioadei anterioare.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului: bugetul general al UE.
II.2.14)Informații suplimentare

Perioada inițială a contractului include o perioadă de tranziție de 1 lună pentru transferul de know-how și o perioadă de 48 de luni pentru prestarea serviciilor, care va începe în data de 1.7.2018.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertanții care se află în una dintre situațiile descrise la articolele 106 și 107 din Regulamentul financiar vor fi exclude de la participarea la această licitație deschisă și nu li se va atribui contractul. Ofertanții trebuie să aibă capacitatea juridică de a executa contractul de servicii pentru care depun ofertă. Ofertantului i se va solicita să furnizeze odată cu oferta o declarație pe propria răspundere privind criteriile de excludere și de selecție. Următoarele documente cu privire la capacitatea juridică vor fi solicitate ofertanților în favoarea cărora ar putea fi propusă atribuirea contractului: (1) dovada înscrierii într-un registru al profesiilor sau registrul comercial în condițiile stipulate de legislația din țara în care ofertanții domiciliază și (2) o copie lizibilă a anunțului de numire a persoanei (persoanelor) autorizate să reprezinte ofertantul în încheierea contractelor, în cazul în care nu este inclus în documentul sus-menționat.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Ofertanții trebuie să aibă suficientă capacitate economică și financiară pentru a executa contractul conform condițiilor contractuale, luând în considerare valoarea și anvergura acestuia. În cazul în care, în lumina informațiilor furnizate de ofertant, Curtea are îndoieli cu privire la capacitatea economică și financiară a unui ofertant sau dacă aceasta este în mod clar insuficientă pentru executarea contractului, oferta poate fi respinsă fără ca ofertantul să poată pretinde vreo compensație de natură financiară.

Ofertantului i se va solicita să furnizeze odată cu oferta o declarație pe propria răspundere privind criteriile de excludere și de selecție. Următoarele documente cu privire la capacitatea economică și financiară vor fi solicitate ofertanților în favoarea cărora ar putea fi propusă atribuirea contractului:

(1) prezentarea bilanțurilor sau a unor extrase din bilanțuri și a conturilor de profit și pierdere pentru cel puțin ultimele 3 exerciții încheiate, dacă publicarea bilanțului este impusă de legea societăților comerciale din țara în care este stabilit operatorul economic.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Cifra de afaceri medie anuală a ofertanților în ultimele 3 exerciții financiare încheiate trebuie să fie de cel puțin 2 000 000 EUR.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Ofertanții trebuie să dețină suficiente capacități tehnice și profesionale care să le permită executarea contractului conform dispozițiilor contractuale, luând în considerare valoarea și anvergura acestuia. În cazul în care, în lumina informațiilor furnizate de ofertant, Curtea are îndoieli cu privire la capacitatea tehnică și profesională a unui ofertant sau dacă aceasta este în mod clar insuficientă pentru executarea contractului, oferta poate fi respinsă fără ca ofertantul să poată pretinde vreo compensație de natură financiară. Capacitatea tehnică și profesională va fi evaluată pe baza expertizei relevante a ofertantului legată de serviciile solicitate.

Următoarele documente cu privire la capacitățile tehnice și profesionale vor fi solicitate ofertanților odată cu oferta: (1) declarație pe propria răspundere privind criteriile de excludere și selecție și (2) o descriere succintă a minimum 3 și maximum 5 proiecte/contracte relevante executate în ultimii 3 ani. Pentru a fi luate în considerare pentru a atesta capacitatea tehnică, proiectele/contractele trebuie să includă prestarea de servicii de asistență IT în favoarea a cel puțin 500 de utilizatori pentru fiecare proiect/contract. Descrierea va fi solicitată odată cu oferta.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ofertantul trebuie să fi executat în ultimii 3 ani cel puțin 3 proiecte/contracte relevante. Pentru a fi luate în considerare pentru a atesta capacitatea tehnică, proiectele/contractele trebuie să includă prestarea de servicii de asistență IT în favoarea a cel puțin 500 de utilizatori pentru fiecare proiect/contract.

III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 15/01/2018
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 19/01/2018
Ora locală: 10:00
Locul:

Curtea de Conturi Europeană, rue Tony Rollman, L-1468 Luxembourg-Kirchberg, LUXEMBURG.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Ofertanții sau reprezentanții acestora care doresc să participe la deschiderea ofertelor trebuie să informeze Curtea de Conturi Europeană în scris (e-mail: ECA-procurement.service@eca.europa.eu) până la 18.1.2018 (12:00) cel târziu și trebuie să prezinte autorizația din partea companiei care depune oferta. Numai 1 reprezentant din partea fiecărui ofertant.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67001
Țară: Franţa
Telefon: +33 388172313
Adresă internet: http://ombudsman.europa.eu/
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Căile de atac pot fi introduse la Tribunalul Uniunii Europene în termen de 2 luni de la notificarea reclamantului cu privire la succesul sau insuccesul ofertei sale sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv. O plângere adresată Ombudsmanului European nu suspendă această perioadă și nu deschide o nouă perioadă pentru utilizarea căilor de atac.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Curtea de Conturi Europeană, Procurement Service
Adresă: 12, rue Alcide de Gasperi
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 1615
Țară: Luxemburg
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46955
Adresă internet: http://www.eca.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
15/11/2017