Dostawy - 472829-2021

20/09/2021    S182

Belgia-Seneffe: Pompy ściekowe

2021/S 182-472829

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Commune de Seneffe
Adres pocztowy: Rue Lintermans n°21
Miejscowość: Seneffe
Kod NUTS: BE32B Arr. Charleroi
Kod pocztowy: 7180
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Monsieur Adrien TRICOT
E-mail: a.tricot@seneffe.be
Tel.: +32 64521743
Faks: +32 64521741
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.seneffe.be
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Achat d'une hydrocureuse

Numer referencyjny: TRA 76/2021
II.1.2)Główny kod CPV
42122220 Pompy ściekowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE32B Arr. Charleroi
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 19/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/10/2021
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Francuski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/09/2021