Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 472937-2020

07/10/2020    S195

Polska-Warszawa: Usługi dodatkowe w zakresie transportu lądowego

2020/S 195-472937

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, działający na podstawie udzielonych pełnomocnictw w imieniu i na rzecz Miasta Stołecznego Warszawa
Adres pocztowy: Żelazna 61
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-848
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Rumiński
E-mail: m.ruminski@ztm.waw.pl
Tel.: +48 224594192
Faks: +48 224594243
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ztm.waw.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.ztm.waw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sprzedaż biletów ZTM: jednorazowych, czasowych i krótkookresowych celem dalszej odsprzedaży, za pośrednictwem aplikacji instalowanych na telefonach komórkowych, tabletach, smartfonach.

II.1.2)Główny kod CPV
63710000 Usługi dodatkowe w zakresie transportu lądowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni ciągłą sprzedaż biletów emitowanych przez ZTM w postaci zapisu systemu płatności przez telefon komórkowy po cenach i zasadach określonych w taryfie przewozowej za pośrednictwem systemu przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia, oraz zapewni stały nadzór techniczny i informatyczny. Umowa ma charakter otwarty i zostanie zawarta z każdym podmiotem zainteresowanym uczestnictwem w przedmiotowym systemie otwartym, akceptującym treść opracowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego umowy oraz spełniającym wymagania w zakresie oferowanej aplikacji mobilnej do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Treść umowy jest dostępna na stronie internetowej: www.ztm.waw.pl. Do zawierania umów na zasadach systemu otwartego dla każdego zainteresowanego podmiotu spełniającego warunki nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Umożliwienie wielu różnym operatorom wprowadzenia do sieci dystrybucji biletów ZTM swoich aplikacji mobilnych, z uwagi m.in. na wszechstronność poszczególnych aplikacji, które funkcjonują w kilku obszarach, tzn. komunikacja miejska, parkowanie, płatności mobilne, poprawi komfort i wygodę wielu osobom odwiedzającym Warszawę ale równocześnie poprawi dostępność biletów ZTM dla warszawiaków. W związku z tym opracowane zostały minimalne wymagania jakie powinna spełniać przyjazna i wygodna w użyciu aplikacja mobilna do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. W ramach realizacji umowy Wykonawca odpowiedzialny będzie między innymi za:

— zapewnienie możliwości prowadzenia sprzedaży biletów przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia,

— stały nadzór techniczny i informatyczny nad systemem,

— bieżąca aktualizacja oprogramowania, związana z wprowadzaniem nowych taryf,

— zapewnienie rejestracji wszystkich wykonywanych operacji sprzedaży biletów,

— wdrożenie systemu rejestracji w plikach zdarzeń danych dotyczących sprzedaży/aktywacji biletów zakupionych przez aplikacje mobilne. Pliki muszą być przesyłane do ZTM co najmniej raz na dobę, a w dalszej perspektywie udostępniane danych zawartych w plikach w trybie on-line, w strukturze i zakresie danych wskazanym przez ZTM,

— zapewnienie ciągłej i bezawaryjnej odsprzedaży biletów, za wyjątkiem zaistnienia zdarzeń siły wyższej,

— należyte zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem systemu,

— niezwłoczne informowanie ZTM o wszelkich awariach i uszkodzeniach systemu powodujących brak dostępu do niego przez okres dłuższy niż 30 minut,

— przygotowanie raportów statystycznych użytkowania systemu,

— przygotowanie i udostępnienie upoważnionym przez sprzedającego osobom aplikacji internetowej, zawierającej przekazywane w czasie rzeczywistym raporty statystyczne dotyczące pracy systemu oraz możliwość wglądu do wszystkich transakcji realizowanych w systemie,

— przeprowadzanie bezpłatnego szkolenia pracowników sprzedającego, w szczególności kontrolerów biletowych w zakresie obsługi systemu,

— rozpatrywanie reklamacji zgłaszanych przez użytkowników systemu zgodnie z procedurą określoną w umowie,

— umożliwienie przeprowadzenia przez sprzedającego audytu w zakresie kompletności przekazywanych sprzedającemu danych o sprzedaży, jak również poprawności systemu zabezpieczeń stosowanego przez kupującego,

— umożliwienie obsługi co najmniej dwóch systemów operacyjnych: Android, iOS, Windows Phone bądź inne,

— wdrożenie formatu QR wraz z odpowiednimi kluczami zabezpieczeń wskazanych przez ZTM Warszawa,

— umożliwienie wdrożenia 5-cyfrowego, emitowanego przez ZTM, kodu zmiennego (raz na dobę),

— wprowadzenie, zgodnego z obecnie obowiązującymi zasadami, numeru biletu w postaci XXX XXXXXXXX (3+8),

— wdrożenie zabezpieczenia w formie animacji wskazanej i zaakceptowanej przez ZTM,

— obsługę menu w przynajmniej dwóch językach (polski, angielski),

— prowadzenie we własnym zakresie działań marketingowych, z ewentualnym wykorzystaniem nośników w transporcie zbiorowym na zasadach obowiązujących u poszczególnych operatorów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wymogów technicznych w zakresie: przepisów taryfowych czyli ceny i funkcjonalności biletu, wprowadzenia nowych biletów, zmiany warunków technicznych np. sposobu płatności, systemów operacyjnych, zmiany specyfikacji plików technicznych, dotyczących zamówień biletów, zmiany formatu numeru, wartości upustu, terminu płatności, sposobu zabezpieczeń.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zabezpieczenie może zostać ustanowione w formie:

a) gwarancji bankowej;

b) kaucji wpłaconej na wskazane konto ZTM.

Zabezpieczenie powinno zostać wpłacone w kwocie 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie 21 dni od podpisania umowy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Opracowane zostały minimalne wymagania jakie powinna spełniać przyjazna i wygodna w użyciu aplikacja mobilna do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Warunkiem podpisania umowy z nowym operatorem jest otrzymanie pozytywnej opinii ZTM w zakresie wskazanych wymagań po przeprowadzonych przez ZTM testach.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/12/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 31/12/2022
Czas lokalny: 16:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Strony dopuszczają dokonywanie zmian w umowie na następujących zasadach:

a) w przypadku zmiany wymogów technicznych strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie plików dotyczących zamówień biletów, formatu numerów biletów czy zmiany sposobu zabezpieczeń;

b) w przypadku zmiany warunków technicznych strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie sposobu dokonywania płatności, zmiany systemów operacyjnych, zmiany specyfikacji plików technicznych przekazywanych przez sprzedającego;

c) w przypadku zmiany przepisów taryfowych strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie cen biletów, rodzajów biletów, funkcjonalności biletów czy wprowadzenie nowych rodzajów biletów, wartości upustu, terminu płatności;

d) w przypadku zmiany systemu biletowego strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie odpowiedniego dostosowania aplikacji mobilnych umożliwiających prowadzenie odsprzedaży biletów przy zastosowaniu wszystkich niezbędnych wymogów określonych w wymaganiach.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli
Adres pocztowy: ul. Antoniego Kocjana 3
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 01-473
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia, zgodnie ze sposobem porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami określonego w rozdziale III niniejszej SIWZ.

7. Odwołanie wnosi się w terminie:

7.1. 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

7.2. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej – wobec treści ogłoszenia oraz wobec postanowień SIWZ;

7.3. 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż określone w ppkt 7.1 i 7.2 powyżej.

8. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/10/2020