ES leidinių biuras šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

darbai - 473113-2019

09/10/2019    S195    darbai - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lenkija-Częstochowa: Greitkelių, kelių tiesimo, jų pamatų ir dangos klojimo darbai

2019/S 195-473113

Skelbimas apie pirkimą

Darbai

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Adresas: ul. Sobieskiego 9
Miestas: Częstochowa
NUTS kodas: PL224
Pašto kodas: 42-217
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Jacek Dziębór
El. paštas: pzd.przetargi@czestochowa.powiat.pl
Telefonas: +48 343229221
Faksas: +48 343785468

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.pzdczestochowa.4bip.pl

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: http://www.pzdczestochowa.4bip.pl
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: administracja samorządowa
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: budowa dróg

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1070 s Kłomnice - Kruszyna, nr 1025 s Kruszyna - Borowno i nr 1019 s Borowno - Witkowice, gmina Kłomnice, Kruszyna i Mykanów

Nuorodos numeris: PZD.3450.24.2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
45233000
II.1.3)Sutarties tipas
Darbai
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1070S Kłomnice - Kruszyna, nr 1025S Kruszyna - Borowno i nr 1019S Borowno - Witkowice, gmina Kłomnice, Kruszyna i Mykanów. Zakres inwestycji: Przebudowa dróg powiatowych obejmuje następujący kilometraż: DP1019S - od km 0+320 do km 1+520, od km 2+150 do km 2+600, od km 3+250 do km 3+500; DP 1025S od km 17+431,00 do km 22+250; DP1070S od km 0+000 do km 7+290.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45233140
45231300
45111200
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL224
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Ciąg dróg powiatowych nr 1070S Kłomnice - Kruszyna, nr 1025S Kruszyna - Borowno i nr 1019S Borowno - Witkowice, gmina Kłomnice, Kruszyna i Mykanów.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1070S Kłomnice - Kruszyna, nr 1025S Kruszyna - Borowno i nr 1019S Borowno - Witkowice, gmina Kłomnice, Kruszyna i Mykanów. Obciążenie ruchem układu drogowego - przyjęto kategorię obciążenia ruchem KR3. Obiektem objętym przebudowa są drogi zaliczone do kategorii zbiorczych, klasy Z. Przeznaczeniem obiektów jest prowadzenie ruchu kołowego oraz pieszego poruszającego się lokalnie. Przedmiotowa droga jest obiektem liniowy o nawierzchni z nawierzchni z betonu asfaltowego. Chodniki oraz zjazdy zlokalizowane wzdłuż przedmiotowej drogi o nawierzchni z kostki betonowej. Droga powiatowa jest obiektem ogólnodostępnym pełniącym funkcje komunikacyjne. Szerokość ciągów pieszych dostosowano do istniejącego terenu będącego własnością inwestora. Ukształtowanie wysokościowe jezdni dostosowano do stanu istniejącego uwzględniając dowiązanie do istniejącej zabudowy. Regulacja pionowa włazów i pokryw studni istniejącego uzbrojenia podziemnego. W wyniku przebudowy ulicy zajdzie konieczność regulacji wysokościowej większości włazów kanalizacyjnych oraz innego podziemnego uzbrojenia terenu. Jako typowy przekrój poprzeczny dla drogi powiatowej przewidziany został przekrój pół uliczny z jednostronnym ciągiem pieszym. Projektowana niweleta drogi ulegnie niewielkiej korekcie ze względu na polepszenie spływu wód opadowych. Od strony drogi chodnik obramowany jest krawężnikiem betonowym 20*30*100 wibroprasowanym układanym na ławie z oporem z betonu C 16/20. Pod krawężnik zaprojektowano ławę betonową. Z drugiej strony chodnik obramowany jest obrzeżem betonowym 8*30*100 montowanym na ławie z betonu C 16/20. Pod obrzeże zaprojektowano ławę betonowa z oporem przy przyjęciu 0,04 m3 betonu na mb obrzeża. Obrzeże na całej długości powinno być montowane tak aby góra wystawała 3 cm powyżej niwelety chodnika. Wzdłuż obrzeża od strony posesji należy wykonać półkę gruntową szerokości 30 cm o spadku 1 %, za którą powinna być formowana skarpa o nachyleniu 1:1,5 (1:1) w nawiązaniu do istniejącego terenu i ogrodzeń. Konstrukcja chodnika jest trzywarstwowa. Podbudowa powinna być układana na wyrównanym i stabilizowanym podłożu, na którym powinny być wyprofilowane spadki podłużne i spadki poprzeczne. Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm w kolorze szarym. Kostka montowana jest na podbudowie za pośrednictwem podsypki z kruszywa łamanego płukanego frakcji 2-5 mm. Na wysokości wjazdów do posesji podbudowa jest z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm, a nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze czerwonym – barwionej w masie. Na wysokości wjazdów do posesji chodnik należy nawiązać do stanu istniejącego. Spadek poprzeczny chodnika wynosi 2 %, a na wysokości wjazdów do posesji i drogi gruntowe należy dostosować do istniejącego terenu jednak spadek nie może być większy niż 5 %. Krawężnik na wysokości wjazdów do posesji powinien być obniżony tak, aby wystawał powyżej nawierzchni bitumicznej na maks. 5 cm, a na pozostałej długości krawężnik należy wykonać o odkryciu 12 cm powyżej projektowanej krawędzi drogi gminnej. W celu polepszenia spływu wód deszczowych odwodnienie drogi będzie realizowane przez wyprofilowanie istniejących spadków poprzecznych i podłużnych. Woda z chodnika i pasa drogi popłynie wzdłuż krawężnika do projektowanych studzienek ściekowych. Dla odwodnienia powierzchni drogi przewidziano zabudowę wpustów ulicznych klasy D400 (zabezpieczonym przed kradzieżą) osadzonych na prefabrykowanej studzience betonowej Ø500 mm z osadnikiem. Zadaniem wpustów ulicznych jest odbiór ścieków opadowych z utwardzonych nawierzchni, odseparowanie części stałych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część V SIWZ – dokumentacja.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pabaiga: 30/08/2022
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
Pasiūlymai turi būti pateikti elektroninių katalogų forma arba į juos turi būti įtrauktas elektroninis katalogas
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednimi zdolnościami technicznymi lub zawodowymi” (dotyczy momentu realizacji umowy) tj.: będą dysponować osobą/-ami – kierownikiem budowy/kierownikami – posiadającą/-ymi uprawnienia budowlane zgodne z przedmiotem zamówienia bez ograniczeń w pełnieniu obowiązków Kierownika Budowy, zgodnie z wymogiem ustawy Prawo budowlane z dnia 7.7.1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1202) w branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub w specjalności drogowej, branży elektrycznej, branży teletechnicznej oraz branży sanitarnej (wg wzoru w zał. nr 5 SIWZ). Uwaga: Osoby kierujące robotami budowlanymi powinny posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1202) oraz ustawy z dnia 9.5.2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 768) lub odpow...

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus
Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 15/11/2019
Vietos laikas: 12:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 14/01/2020
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 15/11/2019
Vietos laikas: 12:30
Vieta:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa, POLSKA, sala nr 245

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: sekretariat@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801

Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
04/10/2019