Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 473434-2021

20/09/2021    S182

Hiszpania-Santa Coloma de Farners: Pompy cieczowe

2021/S 182-473434

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 162-426233)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Consell Comarcal de la Selva
Krajowy numer identyfikacyjny: P6700002F
Adres pocztowy: Pg. Sant Salvador, 25-27
Miejscowość: Santa Coloma de Farners
Kod NUTS: ES512 Girona
Kod pocztowy: 17430
Państwo: Hiszpania
E-mail: contractacio@selva.cat
Tel.: +34 972842161
Faks: +34 972840804
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.selva.cat
Adres profilu nabywcy: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=selva&reqCode=viewDetail&idCap=1923388

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Contrato de suministro e instalación de diferentes elementos y equipos a los sistemas de saneamiento del ámbito de gestión del Consell Comarcal de la Selva

Numer referencyjny: 2021/2311
II.1.2)Główny kod CPV
42122100 Pompy cieczowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Los sistemas de saneamiento en alta necesitan de la ejecución de actuaciones de reposición y mejora continuadas para garantizar la prestación eficiente del servicio y el correcto proceso de saneamiento de las aguas residuales. En este sentido ha planteado el suministro e instalación de diferentes elementos que permitan la optimización de consumos, prevención de riesgos laborales y minimización del riesgo de afectación a medio.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/09/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 162-426233

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Duración en meses: 3
Zamiast:

Duración en meses: 3

Powinno być:

Duración en meses: 6

Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1,2,3,4,5,6,7,8,9
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Zamiast:
Data: 16/09/2021
Czas lokalny: 23:59
Powinno być:
Data: 15/10/2021
Czas lokalny: 23:59
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1,2,3,4,5,6,7,8,9
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Condiciones para la apertura de las plicas
Zamiast:
Data: 21/09/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 19/10/2021
Czas lokalny: 13:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: