We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Prekės - 473536-2019

09/10/2019    S195    Prekės - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lenkija-Kielce: Policijos automobiliai

2019/S 195-473536

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
Adresas: ul. Seminaryjska 12
Miestas: Kielce
NUTS kodas: PL721
Pašto kodas: 25-372
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Ewelina Wąsowicz
El. paštas: ewelina.wasowicz@ki.policja.gov.pl
Telefonas: +48 413492930
Faksas: +48 413492935

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.swietokrzyska.policja.gov.pl/

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: www.swietokrzyska.policja.gov.pl/kie/zamowienia-publiczne/przetargi
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)Pagrindinė veikla
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa samochodu osobowego typu SUV z napędem 4x4 w policyjnej wersji nieoznakowanej

Nuorodos numeris: 60/PN/2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
34114200
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, rok produkcji 2019, samochodu osobowego typu SUV z napędem 4x4 w policyjnej wersji nieoznakowanej, spełniającego wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ, który stanowi podstawowy zakres przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL721
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć na parking Wydziału Transportu KWP w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 51, POLSKA

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, rok produkcji 2019, samochodu osobowego typu SUV z napędem 4x4 w policyjnej wersji nieoznakowanej, spełniającego wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ, który stanowi podstawowy zakres przedmiotu zamówienia.

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

3.3 Wykonawca składający ofertę w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa spełnia określone w załączniku nr 1 SIWZ wymagania Zamawiającego, Wykonawca złoży:

1) wyciąg ze świadectwa homologacji lub świadectwo zgodności WE;

2) oświadczenie, że oferowany pojazd spełnia wymagania Zamawiającego opisane w Załączniku nr 1 do SIWZ tj. Opisie przedmiotu zamówienia;

3) Wykonawca musi potwierdzić spełnienie wszystkich wymagań technicznych dla pojazdu bazowego określonych w pkt 1.4 w formie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Dokument ten musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie składania oferty przetargowej.

3.4 Wykonawca przed zawarciem umowy przedstawi propozycję co najmniej 3 stonowanych kolorów lakierów (wymagane są lakiery metalizowane lub perłowe) z oficjalnej oferty handlowej producenta/importera pojazdów, Zamawiający dokona wyboru koloru lakieru.

3.5 Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikach, przedmiot zamówienia został określony poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” materiału bądź technologii; w takim przypadku Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadku opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemu odniesienia należy przyjąć, że określono wymagania minimalne (nie gorsze niż) i jednocześnie dopuszczono przyjęcie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych opisywanym.

3.6 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin dostawy / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: Zużycie energii dla silnika / Lyginamasis svoris: 10
Kokybės kriterijus - Vardas: Emisja zanieczyszczeń / Lyginamasis svoris: 10
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pradžia: 01/11/2019
Pabaiga: 23/12/2019
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Wadium w wysokości: 2 400,00 PLN (dwa tysiące czterysta złotych 00/100).

Należy wnieść przed upływem terminu składania ofert zgodnie z zapisami SIWZ.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt 9.3. – Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Na potwierdzenie należy złożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca musi posiadać:

nie mniej niż 100 000,00 PLN własnych środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości.

Wykonawca w jednolitym dokumencie zobowiązany jest do wskazania kwoty środków finansowych, natomiast na wezwanie Zamawiającego złoży dokument potwierdzający wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

a) Wykonane dostawy zawarte w jednolitym dokumencie:

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

wykonał co najmniej 1 dostawę pojazdów samochodowych o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 PLN brutto.

Na wezwanie Zamawiającego do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody, określające, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty.

Uwaga 2:

przez 1 dostawę Zamawiający rozumie dostawę zrealizowaną jednorazowo lub sukcesywnie w ramach 1 umowy lub realizowaną obecnie, z tym że wartość już zrealizowanej części musi wynosić: minimum 80 000,00 PLN brutto.

b) Wykaz autoryzowanego serwisu gwarancyjnego:

W jednolitym dokumencie należy wskazać co najmniej 1 autoryzowaną stację obsługi pojazdów w województwie świętokrzyskim.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

2.3 Informacje ogólne o sposobie składania ofert w formie elektronicznej:

a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

b) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

c) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie korzystania z miniPortalu oraz regulaminie ePUAP.

d) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

e) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

f) Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Warunki dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w pkt 27 SIWZ.

Administratorem danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach.

Warunki realizacji umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 12/11/2019
Vietos laikas: 10:30
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 2 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 12/11/2019
Vietos laikas: 10:40
Vieta:

Sekcja Zamówień Publicznych, 25-045 Kielce, ul. J. Kusocińskiego 51, pok. 125, POLSKA. Tel. +48 413492930, faks +48 413492935

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (jednolity dokument) oraz przedłoży na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty i oświadczenia:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

g) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716),

h) oświadczenie, że wobec Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 Pzp,

i) oświadczenie, że w stosunku do osób wskazanych art. 24 ust. 5 pkt 6 Pzp, nie wydano wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 6 Pzp,

j) oświadczenie, że w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuje nie wydano ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokumenty wskazane w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz.U. 2016 poz. 1126).

W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o złożonych ofertach należy złoży oświadczenie o grupie kapitałowej.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania Informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie wnosi się do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego typu rodzaju podpisu. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Departament Odwołań Urzędu
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587840
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
04/10/2019