Dostawy - 475685-2020

09/10/2020    S197

Polska-Kraków: Telefony komórkowe

2020/S 197-475685

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 172-413803)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Adres pocztowy: ul. Wadowicka 6
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-415
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Biuro – Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
E-mail: biuro@czdsigb.gov.pl
Tel.: +48 602491691
Faks: +48 124175665
Adresy internetowe:
Główny adres: www.czdsigb.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.czdsigb.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa ramowa na dostawę telefonów komórkowych na rzecz sądów powszechnych.

Numer referencyjny: WZP-421-20/2020
II.1.2)Główny kod CPV
32250000 Telefony komórkowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Kody CPV przedmiotu zamówienia: 32.25.00.00-0.

2. Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej na dostawę telefonów komórkowych (zwanych dalej sprzętem) na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji krakowskiej, białostockiej, łódzkiej, wrocławskiej i poznańskiej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych.

3. Wymagany okres gwarancji oraz zapewnienia wsparcia dla dedykowanego systemu operacyjnego i zainstalowanych aplikacji przez producenta dla oferowanego urządzenia wskazany został w zał. nr 2.1–2.4 do SIWZ.

4. Na przedmiot zamówienia objęty umowami wykonawczymi zawartymi na podst. umowy ramowej składa się:

— część 1: dostawa aparatów telefonicznych typ 1 (standardowy) w ilości sztuk: 227,

— część 2: dostawa aparatów telefonicznych typ 2 (ponadstandardowy) w ilości sztuk: 199,

— część 3: dostawa aparatów telefonicznych typ 3 (wielofunkcyjny standardowy) w ilości sztuk: 258,

— część 4: dostawa aparatów telefonicznych typ 4 (wielofunkcyjny ponadstandardowy) w ilości sztuk: 135.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/10/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 172-413803

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 07/10/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 09/10/2020
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 07/10/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 09/10/2020
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: