Oficiul pentru Publicații al UE actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Servicii - 476403-2017

29/11/2017    S229    Agenții - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

Spania-Alicante: Formare lingvistică pentru Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

2017/S 229-476403

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală
Număr naţional de înregistrare: V-03965324
Adresă: Avenida de Europa, 4
Localitate: Alicante (Alicante)
Cod NUTS: ES521
Cod poștal: 03008
Țară: Spania
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3060
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Formare lingvistică pentru Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală.

Număr de referinţă: AO/016/17.
II.1.2)Cod CPV principal
80580000
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Academia EUIPO organizează cursuri pentru a promova învățarea celor 5 limbi ale EUIPO: spaniola, germana, engleza, franceza și italiana. Ocazional, ar putea fi predate cursuri pentru orice altă limbă sau orice alt curs legat de utilizarea limbilor (corectură de texte, comparare și recunoaștere de texte etc.).

În plus, ar putea fi solicitate alte posibile servicii legate de oferta de formare lingvistică a EUIPO (de exemplu, îndrumare individuală sau pentru grupuri mici, „language ludo”, un ghid de învățare a limbilor străine în cadrul EUIPO, evaluare și orientare individualizată etc.), precum și pentru evaluarea competențelor lingvistice.

Serviciile sau cursurile oferite de contractant vor fi realizate utilizând următoarele metode: față în față, învățare combinată („blended learning”) și învățare la distanță („distance learning”).

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: ES521
Locul principal de executare:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANIA.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Formare lingvistică generală și specifică pentru toate nivelurile (A1-C2) ale Cadrului european comun de referință pentru limbi (denumit în continuare „CECRL”).

Această formare include cursuri de limba engleză, spaniolă, franceză, germană și italiană și, ocazional, cursuri de învățare a oricărei alte limbi a Uniunii Europene.

Formarea se va realiza față în față, sub formă de învățare combinată („blended learning”) și de învățare la distanță.

Cursurile se vor desfășura, în general, în clădirile EUIPO din Alicante și, în anumite cazuri, în clădirile contractantului din Alicante sau din străinătate.

Cursuri generale:

— cursuri față în față, combinate sau la distanță de toate nivelurile CECRL (A1-C2) cu o durată de aproximativ 50 de ore, cu ritm intensiv sau semiintensiv;

— cursuri particulare implicând toate limbile, nivelurile (A1-C2) și metodele menționate mai sus.

Alte cursuri:

— cursuri specializate: cursuri legate de limbajul specific utilizat în domeniul juridic, al proprietății intelectuale sau în oricare alt domeniu profesional;

— cursuri personalizate. Se pot solicita cursuri personalizate individuale sau pentru grupuri, în funcție de diferitele necesități specifice survenite în legătură cu limbajul utilizat în mediul profesional.

Alte posibile servicii legate de oferta de formare lingvistică a EUIPO:

— dezvoltare și monitorizare de activități și exerciții pe portalul de învățare al EUIPO: https://euipo.europa.eu/knowledge/?lang=es

— îndrumare individuală sau pentru grupuri mici. Evaluare și orientare personalizată. Acest serviciu constă în oferirea sprijinului unui formator lingvistic pentru elaborarea unui plan de studii personalizat pentru persoanele care doresc să beneficieze de acest tip de orientare. În acest scop, vor fi necesare o analiză a necesităților și a preferințelor de studiu și identificarea domeniilor în care este nevoie de îmbunătățiri;

— „language ludo”. Este vorba despre o serie de ateliere lingvistice de scurtă durată (între 1 și 2 ore) care oferă posibilitatea îmbunătățirii abilităților și cunoștințelor lingvistice concrete într-o ambianță ludică și amuzantă;

— ghid de învățare a limbilor străine în cadrul EUIPO. EUIPO poate solicita ofertantului elaborarea unui ghid în care să fie explicate toate opțiunile și strategiile disponibile, cu scopul de a orienta personalul către opțiunile cele mai interesante pentru fiecare în funcție de nivelul și necesitățile specifice.

Este obligatoriu ca toate cursurile, documentele și materialele oferite să facă referire la nivelurile specificate în Cadrul european comun de referință pentru limbi al Consiliului Europei (A1-C2).

Toate cursurile de limbă trebuie să includă evaluarea nivelului participanților (înainte, în timpul și la finalul cursului) și certificarea nivelului participanților la finalul cursului: va trebui emis un raport sau un certificat care să ateste nivelul dobândit pentru fiecare participant care a finalizat cursul.

Toate cursurile de limbă trebuie să includă un anumit număr de ore predate online, bazate pe exerciții și activități realizate prin intermediul portalului de învățare al EUIPO, care vor beneficia de sprijinul profesorului pe durata cursului.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 2
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 10/01/2018
Ora locală: 13:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 16/01/2018
Ora locală: 11:00
Locul:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Fiecare ofertant poate trimite maximum 2 reprezentanți. Numele și numerele documentelor de identitate ale reprezentanților trebuie trimise către EUIPO prin e-mail (procurement@euipo.europa.eu) până la 15.1.2018.

Scopul ședinței de deschidere a ofertelor este de a verifica respectarea cerințelor formale de depunere a ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice
Se va accepta facturarea electronică
VI.3)Informații suplimentare:

Documentele licitației vor fi disponibile pentru descărcare la adresa indicată la punctul I.3. Site-ul va fi actualizat periodic și este responsabilitatea ofertanților să verifice eventualele actualizări, modificări sau răspunsuri la întrebări pe parcursul perioadei de licitație.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburgo
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Adresă internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea părții în cauză sau, în lipsa acesteia, de la data la care aceasta a luat cunoștință de actul respectiv.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/11/2017