Usługi - 476416-2017

29/11/2017    S229    Komisja Europejska - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Niderlandy-Petten: Bezpośrednie zamówienie na usługi codziennego i okresowego sprzątania terenów i budynków placówki JRC w Petten

2017/S 229-476416

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC), JRC.R — directoraat Middelen, eenheid Middelenbeheer — Petten
Adres pocztowy: Westerduinweg 3
Miejscowość: Petten
Kod NUTS: NL328 Not specified
Kod pocztowy: 1755 LE
Państwo: Niderlandy
Osoba do kontaktów: L. Vuskovic
E-mail: jrc-ptt-procurement@ec.europa.eu

Adresy internetowe:

Główny adres: https://ec.europa.eu/jrc/

Adres profilu nabywcy: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3067
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Bezpośrednie zamówienie na usługi codziennego i okresowego sprzątania terenów i budynków placówki JRC w Petten

Numer referencyjny: JRC/PTT/2017/R.2/0135/OC.
II.1.2)Główny kod CPV
90910000 Usługi sprzątania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest zawarcie bezpośredniej umowy o usługi codziennego i okresowego sprzątania terenów (niezwiązanych z techniką jądrową) i budynków w placówce JRC w Petten. Codzienne sprzątanie obejmuje głównie zwykłe sprzątanie/konserwację różnych budynków biurowych, laboratoriów, obiektów magazynowych i pomieszczeń technicznych. Okresowe sprzątanie obejmuje szczególne sprzątanie/konserwację, w ramach którego muszą być wykonane takie usługi, jak mycie okien, konserwacja podłóg, czyszczenie paneli słonecznych i inne specjalne zadania.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000 Usługi sprzątania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: NL328 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Westerduinweg 3, 1755 LE Petten, NIDERLANDY.

II.2.4)Opis zamówienia:

Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest zawarcie bezpośredniej umowy o usługi codziennego i okresowego sprzątania terenów (niezwiązanych z techniką jądrową) i budynków w placówce JRC w Petten. Codzienne sprzątanie obejmuje głównie zwykłe sprzątanie/konserwację różnych budynków biurowych, laboratoriów, obiektów magazynowych i pomieszczeń technicznych. Okresowe sprzątanie obejmuje szczególne sprzątanie/konserwację, w ramach którego muszą być wykonane takie usługi, jak mycie okien, konserwacja podłóg, czyszczenie paneli słonecznych i inne specjalne zadania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3067

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/01/2018
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/01/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Westerduinweg 3, 1755 LE Petten, NIDERLANDY.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Komisja zastrzega sobie prawo do skorzystania z procedury negocjacyjnej, o której mowa w art. 134 ust. 1 lit. e) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29.10.2012.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1

Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/11/2017