Usługi - 476420-2017

29/11/2017    S229

Grecja-Ateny: Usługi monitorowania i analizy mediów w Grecji

2017/S 229-476420

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski, Information Office in Greece
Adres pocztowy: Amalias Ave. 8
Miejscowość: Athens
Kod NUTS: EL Not specified
Kod pocztowy: 105 57
Państwo: Grecja
E-mail: epathens@ep.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: www.europarl.europa.eu
Adres profilu nabywcy: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3084
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3084
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski, Information Office in Greece
Adres pocztowy: Amalias Ave. 8
Miejscowość: Athens
Kod pocztowy: 105 57
Państwo: Grecja
E-mail: epathens@ep.europa.eu
Kod NUTS: EL Not specified
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.europarl.europa.eu/greece/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi monitorowania i analizy mediów w Grecji

Numer referencyjny: COMM/DG/AWD/2017/1023.
II.1.2)Główny kod CPV
92400000 Usługi świadczone przez agencje informacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest terminowe dostarczanie aktualnego zestawu codziennych informacji, w formie przeglądu prasy, na temat sposobu relacjonowania w mediach zagadnień dotyczących Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej. Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji Parlamentu Europejskiego (DG ds. Komunikacji) zależy na jak najlepszej znajomości przekazu medialnego w UE dotyczącego zagadnień związanych z Parlamentem Europejskim i Unią Europejską oraz działalności przewodniczącego PE i posłów do PE. Analiza przekazu medialnego ma umożliwić PE lepsze komunikowanie polityki unijnej konkretnym grupom odbiorców oraz ogółowi społeczeństwa UE. W tym celu PE częściowo korzysta z wiedzy fachowej i pomocy z zewnątrz.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 160 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: EL Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Grecja.

II.2.4)Opis zamówienia:

Regularne monitorowanie mediów:

— prasa drukowana i internetowa (streszczenia i wycinki prasowe w języku angielskim),

— media audiowizualne (streszczenia w języku angielskim),

— miesięczna analiza ilościowa aktywności medialnej,

— miesięczna analiza jakościowa aktywności medialnej.

Pozostałe usługi:

— wsparcie (ekspertyzy, usługi doradztwa i zalecenia – bez konieczności podróży).

Celem zamówienia jest terminowe dostarczanie aktualnego kompendium codziennych informacji – w formie przeglądu prasy – dotyczących sposobu przedstawiania w mediach tematów mających znaczenie dla Parlamentu Europejskiego (w tym dla przewodniczącego PE oraz posłów – zwłaszcza tych wybranych w danym państwie członkowskim) oraz dla Unii Europejskiej. Usługi będą świadczone przez zewnętrzny zespół projektowy za pośrednictwem globalnej platformy monitorowania i analizy mediów Parlamentu Europejskiego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 160 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

warunki dotyczące wznowień opisano w dokumentach zamówienia.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

zob. specyfikacja.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/01/2018
Czas lokalny: 17:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Niderlandzki, Bułgarski, Duński, Niemiecki, Grecki, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Łotewski, Litewski, Maltański, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Hiszpański, Szwedzki, Czeski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/01/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Parlament Europejski, Information Office in Greece, Amalias Ave. 8, 105 57 Athens, GRECJA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

oferenci zainteresowani udziałem w sesji otwarcia proszeni są o przesłanie powiadomienia pocztą elektroniczną na adres: EPathens@ep.europa.eu, nie później niż 2 dni robocze przed otwarciem ofert.

Uczestniczyć może tylko 2 przedstawicieli. Oferenci, którzy nie prześlą powiadomienia automatycznie nie zostaną dopuszczeni do udziału w sesji otwarcia ofert. W powiadomieniu należy podać nazwiska osób uczestniczących w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Adres internetowy: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres pocztowy: avenue du Président Robert Schuman 1, BP 403
Miejscowość: Strasbourg
Kod pocztowy: 67001
Państwo: Francja
Adres internetowy: http://www.ombudsman.europa.eu/
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Adres internetowy: http://curia.europa.eu/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/11/2017