Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Dostawy - 476700-2022

02/09/2022    S169

Polska-Zakopane: Sprzęt wystawowy

2022/S 169-476700

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
Adres pocztowy: Krupówki 10
Miejscowość: Zakopane
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 34-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Kula
E-mail: zp@muzeumtatrzanskie.pl
Tel.: +48 182015205
Adresy internetowe:
Główny adres: www.muzeumtatrzanskie.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samorządowa instytucja kultury
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Projekt aranżacji ekspozycji stałej w budynku Muzeum Kornela Makuszyńskiego”

Numer referencyjny: ADM. 270-3/2022
II.1.2)Główny kod CPV
39154000 Sprzęt wystawowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostaw i usług dotyczących aranżacji wystaw w budynku wpisanym do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – dla projektu pod nazwą:

„Projekt aranżacji ekspozycji stałej w budynku Muzeum Kornela Makuszyńskiego”

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie:

elementów wystawienniczych do ekspozycji,

elementów multimedialnych (sprzęt i aplikacje multimedialne do ekspozycji),

elementów aranżacyjnych do sali wystaw czasowych,

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 636 308.26 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31500000 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31611000 Zestawy instalacji elektrycznej
32321300 Materiały audiowizualne
32322000 Urządzenia multimedialne
32417000 Sieci multimedialne
39150000 Różne meble i wyposażenie
48780000 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością
51110000 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego
71314100 Usługi elektryczne
72212783 Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania zawartością
79820000 Usługi związane z drukowaniem
79930000 Specjalne usługi projektowe
79932000 Usługi projektowania wnętrz
79934000 Usługi projektowania mebli
79956000 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
92110000 Produkcja filmów kinowych i wideo oraz podobne usługi
92312000 Usługi artystyczne
92312210 Usługi świadczone przez autorów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 15, 34-500 Zakopane

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostaw i usług dotyczących aranżacji wystaw w budynku wpisanym do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – dla projektu pod nazwą: „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w budynku Muzeum Kornela Makuszyńskiego”

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ.

3. Zamawiający informuje, iż opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 3 do SWZ i jest dokumentem, o którym mowa w art. 18 ust. 4 Pzp, co do którego Zamawiający wymaga zachowania w poufności. W związku z powyższym Zamawiający nie udostępni powyższego załącznika na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wykonawca chcąc uzyskać powyższy dokument zobowiązany jest zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o udostępnienie tego załącznika oraz przesłać podpisany przez upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy osobę (osoby) oświadczenie, którego wzór stanowi zał. nr 10 do SWZ. Wniosek oraz oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim należy przesłać za pośrednictwem email: zp@muzeumtatrzanskie.pl Wykonawca zobowiązany jest podpisać powyższe oświadczenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.

Udostępnienie powyższego dokumentu, nastąpi drogą elektroniczną w archiwum „rar” z hasłem. Powyższe archiwum wraz z hasłem zostaną przesłane Wykonawcy drogą elektroniczną lub zostaną nagrane w siedzibie Zamawiającego na nośnik dostarczony przez Wykonawcę niezwłocznie po złożeniu przez Wykonawcę ww. oświadczenia.

4. Zamawiający umożliwi zainteresowanym Wykonawcom odbycie wizji lokalnej w obiekcie w którym będzie realizowany przedmiot zamówienia. Szczegółowe informacje zawarto w pkt 3.7 SWZ.

5. Zamawiający żąda aby Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres min. 36 miesięcy od daty podpisania (bez zastrzeżeń) protokołu odbioru końcowego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby wskazanej do pełnienia funkcji koordynatora projektu (ds. elementów wyposażenia aranżacji) „DKA” w projektowaniu mebli ekspozycyjnych lub ścianek eksplozyjnych lub gablot / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości „G” / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

"Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 15 000 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100) zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 16 SWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 076-207129
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

„Projekt aranżacji ekspozycji stałej w budynku Muzeum Kornela Makuszyńskiego”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/08/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Grupa Clue Sp. z o.o. Sp. k.
Adres pocztowy: ul. Stróża Rybna 3
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 30-714
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 636 308.26 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące poniższe czynności:

a) koordynowanie realizacji przedmiotu zamówienia,

b) wykonywanie prac montażowo – instalacyjnych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.

2. Wymagania dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia: Zamawiający nie określa szczególnego, obiektywnie uzasadnionego, sposobu spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunku udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 58 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Kryterium oceny ofert:

Cena „C” – waga 60 %;

Doświadczenie osoby wskazanej do pełnienia funkcji koordynatora projektu (ds. elementów wyposażenia aranżacji) „DKA” w projektowaniu mebli ekspozycyjnych lub ścianek eksplozyjnych lub gablot – waga 20 %;

Gwarancja jakości „G” – waga 20 %.

Łączna ilość punktów, którą otrzyma oferta danego Wykonawcy, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

P = C + DKA + G

gdzie:

P - łączna ilość punktów, którą otrzyma oferta danego Wykonawcy „P”,

C - ilość punktów, którą otrzyma oferta danego Wykonawcy w kryterium Cena „C”.

DKA - ilość punktów, którą otrzyma oferta danego Wykonawcy w kryterium doświadczenie osoby wskazanej do pełnienia funkcji koordynatora projektu (ds. elementów wyposażenia aranżacji) „DKA” w projektowaniu mebli ekspozycyjnych lub ścianek eksplozyjnych lub gablot

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Krucza 36/ Wspólna 6
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-522
Państwo: Polska
Tel.: +48 226958504
Faks: +48 226958111
Adres internetowy: https://sp.prokuratoria.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4) Szczegółowe informacje dotyczące przysługujących Wykonawcy środków ochrony prawnej zawiera Dział IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/08/2022