Usługi - 477511-2020

09/10/2020    S197

Polska-Zielona Góra: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2020/S 197-477511

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 179-432764)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Krajowy numer identyfikacyjny: 9291415264
Adres pocztowy: ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
Miejscowość: Zielona Góra
Kod NUTS: PL43 Lubuskie
Kod pocztowy: 65-454
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: sekretarz organizacyjny konkursu – architekt Tomasz Klimek, SARP Gorzów Wlkp.; zastępca sekretarza organizacyjnego konkursu – architekt Helena Kułak SARP Gorzów Wlkp.,
E-mail: usilucs@architektsarp.pl
Tel.: +48 663217440 / 507198625
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gorzow.sarp.org.pl/konkurs-usilucs

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji budowy siedziby US oraz LUCS w Gorzowie Wielkopolskim wraz z ukształtowaniem bezpośredniego otoczenia urbanistycznego

II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania architektonicznego dla budynku/budynków Urzędu Skarbowego oraz Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim oraz stworzenie w obrębie jego bezpośredniego otoczenia urbanistycznego przestrzeni publicznej wysokiej jakości, atrakcyjnej dla użytkowników i mieszkańców oraz powiązanej z obszarami przyległymi. Budynek/budynki winien/ny charakteryzować się nowoczesnymi rozwiązaniami zarówno jeśli chodzi o organizację pracy obiektu, jak i zastosowane rozwiązania technologiczne i materiałowe. Zastosowane technologie powinny zapewnić energooszczędność budynku, wyrażoną przez spełnienie przezeń odpowiednich norm i przepisów w tym względzie. Obiekt/obiekty powinien/ny być zaprojektowany/e tak, aby stanowił/y jak najmniejsze obciążenie dla środowiska i nie generował/y nadmiernej ilości zanieczyszczeń i odpadów. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na działkach gruntu nr 352/1, 352/3, 1857/3, 1857/4, 1857/8, zlokalizowanych w Gorzowie Wielkopolskim u zbiegu ulic Wał Okrężny oraz Trasa Nadwarciańska (Gorzów Wielkopolski, obręb 086101_1.0010 Zamoście), w zakresie:

— dokonania własnych analiz, w tym w oparciu o materiały załączone do Regulaminu konkursu,

— wykreowania koncepcji funkcjonalno-przestrzennej stanowiącej podstawę do sporządzenia projektów – budowlanego (projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego) i wykonawczego – dla Urzędu Skarbowego oraz Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim,

— dostosowania zaplanowanych przedsięwzięć do współczesnych potrzeb administracji skarbowej,

— uporządkowania zabudowy i wskazania terenów podlegających przebudowie z ujęciem sposobu ich przeprowadzenia,

— usprawnienia lub przekształcenia układu komunikacyjnego – z uwzględnieniem organizacji ruchu pieszego i rowerowego, lokalizacji przestrzeni publicznych ruchu pieszego oraz lokalizacji parkingów.

W konkursie mogą uczestniczyć: osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie spełniające następujące warunki:

a) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji oraz w zakresie wiedzy i doświadczenia – zamawiający uzna, że warunek został spełniony w tym zakresie jeżeli uczestnik konkursu wykaże, że w skład zespołu autorskiego wchodzi przynajmniej jedna osoba* przeznaczona do realizacji zamówienia, posiadająca aktualne uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń i będąca członkiem Izby Architektów RP, a przypadku osób spoza terenu Rzeczypospolitej Polskiej – posiadająca właściwe aktualne uprawnienia dla danego państwa oraz, że osoba ta wykonała co najmniej jedną usługę polegającą na koordynacji wykonania jako autor lub współautor dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem dla niej nadzoru autorskiego dotyczącą budowy budynku użyteczności publicznej o powierzchni zabudowy minimum 2 000 m2, która zakończyła się sfinalizowaniem budowy i uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie w ciągu ostatnich 10 lat (załącznik nr 3).

* Uwaga: osoba ta musi być wykazana zarówno w zgłoszeniu (załącznik nr 1) jak i w karcie identyfikacyjnej dołączonej do pracy konkursowej, celem identyfikacji zespołu biorącego udział w konkursie (załącznik nr 7);

b) dotyczącej sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie;

c) nie podlegają wykluczeniu z tytułu art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp oraz art. 120 ust. 2 Pzp.

Szczegóły warunków uczestnictwa w konkursie opisano w pkt III Regulaminu konkursu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/10/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 179-432764

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 06/10/2020
Czas lokalny: 15:00
Powinno być:
Data: 08/10/2020
Czas lokalny: 15:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: