Roboty budowlane - 47756-2018

02/02/2018    S23    Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Jarocin: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2018/S 023-047756

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 017-034144)

Podstawa prawna:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
Adres pocztowy: Cielcza, ul. Gajówka 1
Miejscowość: Jarocin
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 63-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Olszak
E-mail: tomasz.olszak@pwikjarocin.pl
Tel.: +48 627473487
Faks: +48 627473480

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pwikjarocin.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej na os. Kopernika w Jarocinie

Numer referencyjny: POIS/P/2/III/2018
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: „Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej na os. Kopernika w Jarocinie” polegającego na budowie sieci wodociągowej z rur PE i średnicy dn 110-160 mm i długości ok. 4 360,10 mb wraz z odcinkami bocznymi z rur PE i średnicy dn 40 mm i długości ok.1 239,30 mb, budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej z rur kamionkowych i średnicy dn 200-500 mm i długości ok. 3 484,60 mb oraz z odcinkami bocznymi z rur kamionkowych o średnicy dn 150 mm i długości ok. 1 257,20 mb, budowie kanalizacji deszczowej z rur PP o średnicy dn 250-800 mm i długości ok. 3 795,00 mb wraz z odcinkami bocznymi z rur PVC o średnicy dn 160 mm i długości ok.1 308,40 mb. Szerszy opis w pkt. II.2.4.

Pełny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i PR – w załączniku nr 11 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 017-034144

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Zamiast:

Zamawiający będzie wykluczał wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.

Powinno być:

7.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

7.1.1. nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp (fakultatywne podstawy wykluczenia), określone w pkt 7.2 SIWZ;

7.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu (kryteria kwalifikacyjne), określone w pkt 7.3 SIWZ.

7.2. Podstawy wykluczenia z postępowania

7.2.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp (obligatoryjne podstawy wykluczenia Wykonawcy);

7.2.2. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy Pzp, że z postępowania o udzielenie zamówienia będzie wykluczał Wykonawcę z powodu okoliczności, o których jest mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp (fakultatywne podstawy wykluczenia Wykonawcy), tj.:

7.2.2.1. w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, z późn. zm.);

7.2.2.2. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zam. publ. lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

7.2.3. „Self-cleaning” Wykonawcy

7.2.3.1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 16-20 lub ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

7.2.3.2. W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp (tj. w przypadku Wykonawcy, który brał udział w przygotowaniu postęp. o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postęp., chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu), przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskaże w protokole sposób zapewniania konkurencji.

7.2.3.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 7.2.3.1 SIWZ.

7.2.4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Numeracja zgodna z SIWZ.

Numer sekcji: II.2.14
Zamiast:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 400 000 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych).

Wadium należy wnieść w terminie do dnia upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 28.2.2018 r. do godziny 11:00.

Powinno być:

14.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 400 000 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych).

14.2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 28.2.2018 r. do godziny 11:00.

14.3. Wadium może być wniesione:

a) w pieniądzu (przelew na rachunek bankowy),

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) w gwarancjach bankowych,

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 359 z późn. zm.).

14.4. Wpłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy: Bank Zachodni WBK S.A. nr 87 1090 1131 0000 0000 1301 8407 z dopiskiem: „dotyczy przetargu os. Kopernika”.

14.5. Środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego w terminie określonym w pkt 14.2 SIWZ.

14.6. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

14.7. W przypadkach, o których mowa w pkt 14.3 lit. b)–e), Wykonawca jest zobowiązany załączyć oryginał dokumentu gwarancji lub poręczenia, czyniąc to w sposób nieniszczący jego struktury i treści, tzn. bez dziurkowania i wszywania, np. w obwolucie z przeźroczystej folii. Powyższe jest uzasadnione tym, że dokumenty wadialne odpowiednio po wyborze oferty najkorzystniejszej lub zakończeniu postępowania albo wygaśnięciu terminów ich ważności podlegają zwrotowi Wykonawcy.

14.8. Odrzucona zostanie oferta Wykonawcy, który nie wniesie wymaganego wadium lub wadium zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy (np. nie wniesie wymaganego wadium w terminie lub w formie, o której mowa w pkt 14.3 lit. a)-e) SIWZ).

14.9. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 14.14 SIWZ.

14.10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14.11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

14.12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 14.9 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

14.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

14.14. Ponadto Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

14.15. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

14.16. Wadia wniesione w formie gwarancji lub poręczeń muszą zawierać w swojej treści zobowiązaniegwaranta lub poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych wart. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.

14.17. Wadia wniesione w formie gwarancji lub poręczeń przez Wykonawców wspólnie ubiegających sięo zamówienie publiczne powinny w swej treści mieć wymienionych wszystkich Wykonawców wspólnieubiegających się o wykonanie i realizację zamówienia publicznego, tj. członków konsorcjum / spółki cywilnej.Numeracja zgodna z SIWZ.

Numer sekcji: VI.3
Zamiast:

11.1. Każdy wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa wart. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje zamawiającemu oświadczenie (załącznik nr 4 do SIWZ) o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

Powinno być:

11.1. Każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dot.:

(1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

(2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

(3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach),

Przekazuje Zamawiającemu oświadczenie (załącznik nr 4 do SIWZ) o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp [z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 184, 1618 i 1634) złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia].

11.2. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca, który złożył odrębną ofertę w stosunku do Wykonawcy, z którym należy do tej samej grupy kapitałowej, powinien, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli odrębne oferty w tym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w tym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Numeracja zgodna z SIWZ.

Numer sekcji: VI.3
Zamiast:

12.3. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania zawarte zostały w pkt 12.3.1-12.3.13 SIWZ.

Numeracja zgodna z SIWZ.

Powinno być:

12.3. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania:

12.3.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

12.3.2. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

12.3.3. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

12.3.4. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

12.3.5. W celu oceny, czy nie zachodzą wobec innego podmiotu, o którym mowa w pkt VIII SIWZ, podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy Pzp oraz pkt 7.2.2.1 i 7.2.2.2 SIWZ (art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga złożenia dotyczących tego podmiotu dokumentów, o których mowa w pkt 12.3.1–12.3.4 SIWZ.

Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

12.3.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa pkt 12.3.1. SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja lub dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.

12.3.7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa pkt 12.3.2 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

12.3.8. Dokumenty, o których mowa w pkt 12.3.6 oraz 12.3.7 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

12.3.9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania albo miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 12.3.6 oraz 12.3.7 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 12.3.8 SIWZ stosuje się.

12.3.10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielnie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

12.3.11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającejmiejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt12.3.1. SIWZ (§ 5 pkt 1 rozporządzenia o dokumentach), składa dokument, o którym mowa w pkt 12.3.7.SIWZ (§ 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeliw kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takichdokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszemlub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczegowłaściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 12.3.9 (§ 7 ust. 2 zdanie pierwszerozporządzenia o dokumentach) stosuje się.

12.3.12. Zamawiający korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e-Certis oraz wymaga przedewszystkim takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie dokumentów, które są objęte tym repozytorium.

12.3.13. Zapisy w pkt 12.1–12.3 stosuje się odpowiednio do innego podmiotu, na którego zasobach lubsytuacji polega Wykonawca.12.4. Dokumenty i oświadczenia dotyczące Wykonawcy posiadane przez ZamawiającegoWykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lubdokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp (oświadczenialub dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania potwierdzające: (1) spełnianie warunków udziałuw postępowaniu lub (2) brak podstaw do wykluczenia), jeżeli Zamawiający:

a) posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub

b) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrówpublicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizującychzadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 507).

12.5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowaw pkt 12.2 i 12.3 SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych ibezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcęoświadczenia lub dokumenty. W takim przypadku, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawieniatłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającegodokumentów sporządzonych w innym języku niż polskim.

12.6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt12.2 i 12.3 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lubdokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiającyw celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp (dot. spełnianiawarunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia), korzysta z posiadanych oświadczeń lubdokumentów, o ile są one aktualne.

12.7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzieleniezamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkichlub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniająwarunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzedniooświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

12.8. Procedura odwrócona.Zamawiający przewiduje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego ofertazostała oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

12.9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesiewymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie mógł zbadać, czy niepodlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżejocenioną spośród pozostałych ofert.

12.10. Wezwanie do złożenia, uzupełnienia, poprawienia oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw

12.10.1. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, oświadczeń lubdokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub innych dokumentówniezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierająbłędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia,uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimoich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albokonieczne byłoby unieważnienie postępowania.

12.10.2. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwo,Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia ofertaWykonawcy będzie podlegała odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.

Numeracja zgodna z SIWZ.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: