Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice eForms de pe 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate

Lucrări - 477577-2021

Submission deadline has been amended by:  573081-2021
22/09/2021    S184

România-Tuzla: Lucrări de construcţii de aeroporturi

2021/S 184-477577

Anunț de participare

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: REGIONAL AIR SERVICE
Număr naţional de înregistrare: RO11196680
Adresă: Strada: Aerodrom Tuzla, nr. 1
Localitate: Tuzla
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Cod poștal: 907295
Țară: România
Persoană de contact: Cristina Mitchievici
E-mail: infrastructura@regional-air.ro
Telefon: +02 41733450
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.regional-air.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100127877
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Alt tip
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Aeroport

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

SERVICII DE PROIECTARE SI EXECUTIE A LUCRARILOR PENTRU OBIECTIVUL “MODERNIZAREA SI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII AEROPORTUARE LA AEROPORT TUZLA”

Număr de referinţă: 81
II.1.2)Cod CPV principal
45235100 Lucrări de construcţii de aeroporturi
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul contractului il constituie prestarea de servicii de proiectare, asistență tehnică, respectiv executie lucrari, furnizare utilaje, echipamente si dotari, probe tehnologice si pregatire personal de exploatare in cadrul proiectului cu titlul “MODERNIZAREA SI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII AEROPORTUARE LA AEROPORT TUZLA”, cod SMIS 130497, investitie finantata prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 in baza contractului de finantare nr. 81/07.10.2020.

Contractul de servicii de proiectare si executie a lucrarilor, vizeaza urmatoarele componente si activitati:

I. Servicii de proiectare:

-Elaborarea Proiectului Tehnic, a detaliilor de executie

-Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor.

II. Executie Lucrari de constructii si instalatii:

- Suprafata de miscare aeroportuara

- Instalatii de balizaj luminous

- Drum perimetral de securitate

- Gard perimetral de securitate

- Sistem de supraveghere cu televiziune in circuit inchis pentru gardul perimetral

- Turn de control

- Furnizare echipamente tehnologice, inclusiv montajul, utilaje si dotari.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 64 514 196.26 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34960000 Echipament aeroportuar
34970000 Echipament de monitorizare a traficului
35000000 Echipament de securitate, de luptă împotriva incendiilor, de poliţie şi de apărare
45235000 Lucrări de construcţii de aerodromuri, piste de decolare şi de aterizare şi suprafeţe de manevrare
71322000 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
71356200 Servicii de asistenţă tehnică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

Aeroport Tuzla, localitatea Tuzla, judetul Constanta

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Valoarea totala estimata achizitiei este de 64.514.196,26 lei fara TVA.

Valoarea estimata a contractului (fara TVA) este formata din:

- PROIECTARE – 2.701.718,21 lei, reprezentand :

• Servicii de proiectare - 2.150.347,15 lei

• Asistenta tehnica din partea proiectantului - 551.371,06 lei

- EXECUTIE LUCRARI – 61.812.478,05 lei, reprezentand:

• Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială - 52.000,00 lei

• Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii - 299.000,00 lei

• Construcţii şi instalaţii - 53.475.627,24 lei

• Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale - 117.326,15 lei

• Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj - 908.082,00 lei

• Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport - 3.525.000,00 lei

• Dotări - 1.631.613,20 lei

• Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier - 1.193.152,97 lei

• Cheltuieli conexe organizării şantierului - 596.576,49 lei

• Pregătirea personalului de exploatare - 3.300,00 lei

• Probe tehnologice şi teste - 10.800,00 lei

Utilajele, echipamentele si dotarile fac parte integranta din obiectul complex al contractului de lucrari si sunt strans legate de lucrarile si instalatiile executate.

Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute nu este inclusa in valoarea estimata a prezentei achizitii.

Durata maxima de proiectare si executie a lucrarilor acceptate de catre autoritatea contractanta este de 22 luni din care 6 luni proiectare si 16 luni executie lucrari, iar garantia acordata lucrarilor este de minim 60 de luni.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de oprire a activitatii, se exprima in zile calendaristice reprezentand perioada în care ofertantul (executantul) va intrerupe activitatea aeroportului pentru executia unor lucrari aferente obiectelor incluse în contract, conform graficului de indeplinire a acestuia. / Pondere: 30
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienta expertilor cheie se concretizeaza in numarul de proiecte similare in care respectivii experti au indeplinit acelasi tip de activitati ca cele pe care urmeaza sa le indeplineasca in viitorul contract / Pondere: 25
Criteriu privind calitatea - Nume: Garantia minima care trebuie acordata lucrarii, incadrata la Categoria "B" de importanta este de minim 5 ani. Garantia lucrarii poate fi extinsa pana la un nivel maxim de 8 ani. Garantia se va exprima in ani intregi. Pentru garantiile exprimate in an si fractie a acestuia, se va lua in considerare numai anul inscris. Perioada de garanție a lucrărilor de construcții - montaj oferită de operatorii economici pentru lucrările care fac obiectul procedurii de atribuire, reprezintă angajamentul ferm prin care aceștia se obligă față de entitatea contractantă să o protejeze împotriva oricărui posibil prejudiciu sau pagubă care ar putea surveni după recepționarea lucrărilor, prin remedierea (repararea, refacerea) lucrărilor în cauză pe cheltuiala acestora. Importanța stabilirii unui astfel de factor de evaluare este dată și de complexitatea lucrărilor ce urmează a fi executate din punctul de vedere al sănătății și siguranței beneficiarilor finali / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 22
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

”Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare la Aeroport Tuzla”, SMIS 130497, Contract de finanțare nr. 81/07.10.2020 - Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 2 (A.P.) Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Prioritatea de investiții 7c – Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de ... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare

Entitatea contractanta a semnat contractual de finantare nr. 81/07.10/2020 pentru proiectul ”Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare la Aeroport Tuzla”, depus in cadrul POIM 2014-2020, OS 2.3

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta nr. 1

Orice operator economic care a depus oferta in mod individual sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:

Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE (Documente Unic de achizitie European) din documentatia de atribuire cu informatiile aferenre situatiei lor. Incadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice.

Documentele justificative care se vor prezenta de ofertantul clasat pe primul loc, impreuna cu asociatii, subcontractantii si tertii sustinatori ai acestuia, in vederea sustinerii celor declarate in DUAE pentru indeplinirea cerintelor referitoare la neincadrarea in prevederile art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 sunt:

-certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii. In cazul in care in tara de rezidenta nu se emit certificari specifice privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul de stat si bugetul local - ofertantii straini au dreptul de a prezenta orice document eliberat de autoritati competente din tara in care sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea cerintei, in conformitate cu prevederile legale in tara in care este stabilit;

-cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

-dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.(2), art. 167 alin.(2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

-alte documente edificatoare, dupa caz.

Cerinta nr 2

Ofertantii, subcontractantii si tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la Articolele 59 si 60 din Legea nr. 98/2016.

Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Incadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin.(2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice.

In scopul demonstrarii cerintelor referitoare la neincadrarea in prevederile art.59 si 60 din Legea 98/2016 si pentru evitarea aplicarii masurilor prevazute la art. 167 alin.(1) lit.e), ofertantul clasat pe primul loc, impreuna cu asociatii, subcontractantii si tertii sustinatori ai acestuia, vor prezenta „Declaratia pentru evitarea Conflictului de interese”, raportat la persoanele cu functie de decizie din cadrul Autoritatii Contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire. Lista cu persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este urmatoarea:

- Vasilache Adrian-Stefan - administrator

- Mitchievici Cristina-Luminita - manager proiect, Ilinca Cristina – responsabil achizitii, Despina MIhaela Iuliana - Responsabil financiar, Pasa Andreea Cristina – Ofiter nereguli, Toma Mirela-Nadia – Responsabiul calitate; Manuel Zaharia – Responsabil protectia mediului, Marius Tiberiu Glodeanu - inginer constructor, Groapa Petronela, Carmen Herghelegiu, Ovidiu Susnovici - furnizor servicii auxiliare a achizitiei.

Nota 1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Nota 2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale asociatului/subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente.

Toate documentele vor fi prezentate prin traducere autorizata in limba romana, acolo unde este cazul.

Cerinta 1

Ofertantii, subcontractantii si tertii sustinatori trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului.

Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE, urmand ca la solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, sa prezinte documentele justificative, respectiv Dovada inregistrarii operatorului economic, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/ secundara autorizata pe care o desfasoara conform codificarii CAEN (cod CAEN autorizat) corespunde obiectului contractului. Informatiile cuprinse in acestea trebuie trebuie sa fie reale, valabile la data prezentarii acestora.

In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul, subcontractantii si tertii sustinatori vor completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE.

De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.

Dreptul ofertantului de a participa la procedura prin asociere este prevazuta la Art. 53 din Legea nr. 98/2016. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informatiile cu privire la modul de îndeplinire a cerintelor de capacitate de exercitare a activitatii profesionale. Ofertantii odata cu depunerea DUAE vor prezenta si acordul de asociere conf. Notificare nr. 256/08.12.2016 ANAP.

In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate, entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens.

Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente echivalente, emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta. (acolo unde este aplicabil). Se va depune, daca este cazul, certificat de rezidenta fiscala.

Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este sufficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza. Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Nota 3: Documentele prezentate in alta limba decat limba romana vor fi insotite doar de traducerea autorizata.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Cifra de afaceri anuala generalaOfertantii trebuie sa faca dovada cifrei medii de afaceri globala.Cifra medie de afaceri globala care vizeaza activitatea din ultimii 3 ani (2020, 2019 si 2018) in functie de informatiile si documentele disponibile ale operatorilor economici, si care trebuie sa fie de minim 129.000.000,00 lei.In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara". Initial, operatorul economic (lider, asociat) va completa cerintele corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Dupa analiza continutului DUAE, evaluarea propunerilor tehnice si financiare si aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, comisia de evaluare va solicita ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul stabilit, prezentarea documentelor justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare solicitate in Sectiunea III.1.2. Capacitatea economica si financiara din Fişa de date a achiziţiei, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Documentele justificative pe care ofertantul le va prezenta pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare solicitate privind situaţia economică şi financiară sunt urmatoarele:- prezentarea situaţiilor financiare (bilanțuri) sau a extraselor din situaţiile financiare, rapoarte de audit financiar întocmite de entităţi specializate, sau balanţe de verificare asumate de operatorul economic în cazul în care publicarea situaţiilor financiare este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit operatorul economic sau orice alte documente echivalente.Pentru calculul echivalenței euro/altă valută se va avea în vedere cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an în parte.Note:- Daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat.- Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" – Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara".Ofertantul poate beneficia de sustinere din partea unui tert conform Legii nr. 98/2016.Modalitate de îndeplinire: DUAE completat de ofertant în care se vor include informaţiile cu privire la existenţa unei susţineri de terţă parte. Se va prezenta Angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 6. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Experienta similara executie lucrari: Ofertantul trebuie să fi executat si sa fi dus la bun sfarsit lucrari similare in ultimii 5 ani in valoare cumulata de cel putin 61.812.478,05 lei fara TVA. Se accepta insumarea valorilor aferente lucrarilor executate in cadrul a maximum 3 contracte. Prin lucrari similare se intelege: faptul ca operatorul economic a realizat in mod corespunzator lucrari de aceasi natura sau complexitate, respectiv lucrari de construire/reabilitare/modernizarea/extindere infrastructura aeroportuara. Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similar se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor (modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut in Anuntul de participare publicat initial). Prin sintagma lucrari duse la bun sfarsit se intelege: - lucrari receptionate partial, cu conditia ca specificul contractului/activitatilor ce reprezinta experienta similara sa permita elaborarea unui livrabil care sa poata fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent; - lucrari receptionate la sfarsitul executiei; sfarsitul executiei nu presupune expirarea perioadei de garantie, - orice certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de beneficiar privat din care sa reiasa toate informatiile necesare dovedirii cerintei. Nota: Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul legal de a verifica informatiile direct la beneficiarii finali. Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documentele respective însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna. Informatiile vor fi completate in cadrul declaratiei DUAE, care reprezinta o declaratie pe propria raspundere a ofertantului si nu ca document distinct.

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Experienta similara servicii de proiectare: Principalele servicii de proiectare prestate în ultimii 3 an si duse la bun sfarsiti, raportate la temenul limita de depunere a ofertelor, continând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca au fost prestate servicii similare de proiectare in valoare cumulata de minim 2.701.718,21 lei fara TVA/ la nivelul a maxim 3 contracte. Prin servicii similare se intelege: faptul ca operatorul economic a realizat in mod corespunzator servicii de aceeasi natura si complexitate, respectiv servicii de elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire de Proiecte Tehnice si/sau Proiecte Tehnice si Detalii de Executie pentru lucrari de construire/reabilitare/modernizare/extindere infrastructura aeroportuara. Prin sintagma servicii duse la bun sfarsit se intelege: -servicii receptionate partial, cu conditia ca specificul contractului/activitatilor ce reprezinta experienta similara sa permita elaborarea unui livrabil care sa poata fi utilizat de beneficiar ca rezultata independent; - servicii receptionate la sfarsitul prestarii; sfarsitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie. Nota: Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul legal de a verifica informatiile direct la beneficiarii finali. Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documentele respective însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna. Informatiile vor fi completate in cadrul declaratiei DUAE, care reprezinta o declaratie pe propria raspundere a ofertantului si nu ca document distinct.

Proportia de subcontractare Informatii privind partea/partile din contract pe care oepratorul economic intentioneaza sa o /le subcontracteze. In acest caz operatorul economic va include informatiile cu privire la subcontractanti în DUAE. Ofertantii odata cu depunerea DUAE vor prezenta, pentru fiecare subcontractant, si acordul/acordurile de subcontractare conf. Notificare ANAP nr. 258/2017. Entitatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze in oferta in conformitate cu art 156 alin 2 din HG nr. 394/2016 si ale art. 233 coroborat cu 234 din Legea nr. 98/2016, numele, datele de contact şi reprezentanţii legali pentru: – subcontractanţii săi implicaţi în executarea contractului de achiziţie publica, -pentru subcontractanţii subcontractanţilor contractantului sau subcontractanţii aflaţi pe niveluri subsecvente ale lanţului de subcontractare, -pentru furnizorii implicaţi în contracte de achiziţii publice de lucrări sau de servicii.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Completare DUAE. La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile/categoriile de lucrari pentru care a fost responsabil in execitia lucrarilor. Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE conform art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016 dupa aplicarea algoritmului de calcul al ofertelor admisibile, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in urma clasamentului intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (certificate/documente/procese verbale etc.) Documentele justificative trebuie sa indice: beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati; cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizeaza obiectul lucrarii); valoarea in lei fara tva; perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare/incheiere a contractului) si locul executiei lucrarilor. Documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerinta privind experienta similara sunt, dar fara a se limita la, urmatoarele: - certificate de predare-primire; - recomandari; - procese- verbale de receptie; - certificari de buna executie; - certificate constatatoare; -alte documente relevante. Din documentele prezentate trebuie sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE. Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. Nota 3: Tertul/tertii sustinatori va/vor completa DUAE. Daca tertul/tertii nu indeplineste/indeplinesc criteriile relevante privind capacitatea tehnica si/sau profesionala, autoritatea contractanta solicita, o singura data, ca operatorul economic sa inlocuiasca tertul/tertii sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal. Terțul susținător va prezenta la depunerea ofertei declarația de neîncadrare în prev. art. 164, 165 si 167 Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Prin angajamentul ferm, terţul/terţii confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activităţi pentru care a acordat susţinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice şi profesionale pe care le va pune la dispoziţie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, terţul/terţii se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publica. Răspunderea solidară a terţului/terţilor susţinător/susţinători se va angaja sub condiţia neîndeplinirii de către acesta/aceştia a obligaţiilor de susţinere asumate prin...

Completare DUAE. La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil in serviciile de proiectare. Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE conform art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016 dupa aplicarea algoritmului de calcul al ofertelor admisibile, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in urma clasamentului intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (certificate/documente/procese verbale etc.). Documentele justificative vor trebui sa indice: a) obiectul serviciilor astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara; b) beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati; c) valoarea in lei fara tva; d) perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a prestat serviciul; e) locul prestarii serviciilor si f) sa precizeze daca au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfârsit. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE. Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. Nota 3: Tertul/tertii sustinator/ri va/vor completa DUAE. Daca tertul/tertii nu indeplineste/indeplinesc criteriile relevante privind capacitatea tehnica si/sau profesionala, entitatea contractanta solicita, o singura data, ca operatorul economic sa inlocuiasca tertul/tertii sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal. Terțul susținător va prezenta la depunere ofertei declarația de neîncadrare în prev. art. 164, 165 si 167 Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Prin angajamentul ferm terţul/terţii confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activităţi pentru care a acordat susţinerea, fie prin indicare resurselor tehnice şi profesionale pe care le va pune la dispoziţie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016,, prin angajamentul ferm, terţul/terţii se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publica. Răspunderea solidară a terţului/terţilor susţinător/susţinători se va angaja sub condiţia neîndeplinirii de către acesta/aceştia a obligaţiilor de susţinere asumate prin angajament. Nota 4: In conformitate cu Notificare ANAP nr....

Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi, daca acestia sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei. În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Subcontractantii precizeaza în DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplineste mentionând numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare. Daca prin subcontractant nu se îndeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în motivele de excludere (art. 164, 165 si 167 Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice). Operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea Autoritatii Contractante. Autoritatea contractanta poate respinge subcontractantul propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ ofertantului o singura data – înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant. In conformitate cu prevederile Art. 55 (1) din Legea nr. 98/2016, se vor solicita ofertantului informatii despre partea din contract care doreste sa o subcontracteze, daca este cazul. I Avand in vedere prevederile art.218 din Legea 98/2016, subcontractorii își vor exprima la data depunerii ofertei/momentul introducerii acestora în contractul de achiziție publica, opțiunea de a fi sau nu plătiți direct de către entitatea contractantă. In acest sens vor cuprinde in oferta depusa denumirea subcontractanților și datele de contact ale acestora, partea/parțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceștia, valoarea la care se ridică partea/părtile respective, precum și acordul subcontractanților cu privire la aceste aspect. Contractantul are obligația la încheierea contractului de achiziție publica sau atunci când se introduc noi subcontractanți, de a prezenta contractele încheiate între contractant și subcontractant/subcontractanți nominalizați în ofertă sau declarați ulterior, astfel încât activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziție publica. Contractele trebuie să fie în concordanță cu oferta și se vor constitui în anexe la contractul de achizitie publică. Subcontractarea nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a viitorului contract de achizitie publica. Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 26/10/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 26/02/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 26/10/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

În situatia în care se afla doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc, cu punctaj egal, departajarea se va realiza in functie de pret. Daca se constata ca aceste oferte au acelasi pret, se va solicita o noua oferta de pret, îmbunatatita, care se va depune electronic prin intermediul SEAP, caz in care atribuire se va face ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

2. Nu se accepta oferte alternative.

Ofertantii vor specifica în cuprinsul propunerii tehnice informatiile pe care le considera confidentiale si care nu pot fi dezvaluite tertilor, mentionând motivele pentru care aceste informatii trebuie sa ramana confidentiale. 4. In vederea completarii DUAE se vor accesa linkurile https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd . Operatorii ecocomici au obligatia de a depune DUAE odata cu oferta, în caz contrat oferta va fi declarata inacceptabila conform art. 137 alin (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016. Documentul DUAE se va depune in SEAP, însotit, dupa caz, de: Acordul de asociere, acordurile de subcontractare, la momentul depunerii ofertei se depune acordul, urmand ca ulterior, daca oferta este declarata castigatoare, sa se solicite contractul de subcontractare, Angajamentul ferm al tertului sustinator. Dovada platii Garantiei de participare se va depune in SEAP cu semnatura electronica extinsa, pana cel tarziu la data limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contracranta poate solicita candidaţilor/ofertanţilor să depună toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfăşurării unei proceduri de atribuire, dacă acest lucru este necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii. Documentele solicitate vor fi prezentate in limba romana, iar daca sunt redactate in alta limba decat limba romana vor fi prezentate si traduceri autorizate ale acestora.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform prevederilor Legii 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, art 6 si art 8.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: SC REGIONAL AIR SERVICES SRL
Adresă: Aeroport Tuzla, localitatea Tuzla
Localitate: Tuzla
Țară: România
E-mail: infrastructura@regional-air.ro
Telefon: +40 241694402
Adresă internet: www.regional-air.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/09/2021