29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 478-2021

04/01/2021    S1

Francja-Strasburg: Pompy ściekowe

2021/S 001-000478

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: SDEA Alsace-Moselle
Adres pocztowy: 1 rue de Rome, CS 10020
Miejscowość: Strasbourg Cedex
Kod NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Kod pocztowy: 67013
Państwo: Francja
E-mail: PUBLICATIONS_MARCHES@sdea.fr
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sdea.fr
Adres profilu nabywcy: http://alsacemarchespublics.eu
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Accords-cadres pompes

Numer referencyjny: 20SHA109
II.1.2)Główny kod CPV
42122220 Pompy ściekowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Fourniture de pompes immergées pour eaux usées.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 000 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pompes de marque Flygt et pièces détachées associées (accord-cadre nº 2020F0263AAOOC01)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122220 Pompy ściekowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Kod NUTS: FRF12 Haut-Rhin
Kod NUTS: FRF33 Moselle
II.2.4)Opis zamówienia:

Pompes de marque Flygt et pièces détachées associées (accord-cadre nº 2020F0263AAOOC01).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Valeur technique / Waga: 30
Cena - Waga: 70
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pompes de marque KSB et pièces détachées associées (accord-cadre nº 2020F0264AAOOC01)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122220 Pompy ściekowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Kod NUTS: FRF12 Haut-Rhin
Kod NUTS: FRF33 Moselle
II.2.4)Opis zamówienia:

Pompes de marque KSB et pièces détachées associées (accord-cadre nº 2020F0264AAOOC01).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Valeur technique / Waga: 30
Cena - Waga: 70
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pompes de marques diverses (Sultzer, Wemco, Hydrostal et autres) et pièces détachées associées (accord-cadre nº 2020F0265AAOOC01)

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122220 Pompy ściekowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Kod NUTS: FRF12 Haut-Rhin
Kod NUTS: FRF33 Moselle
II.2.4)Opis zamówienia:

Pompes de marques diverses (Sultzer, Wemco, Hydrostal et autres) et pièces détachées associées (accord-cadre nº 2020F0265AAOOC01).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Valeur technique / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 204-495549
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2020F0263AAOOC01
Część nr: 1
Nazwa:

Pompes de marque Flygt et pièces détachées associées

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Xylem Water Solutions France
Adres pocztowy: Agence de Strasbourg, rue de l'Industrie
Miejscowość: Fegersheim
Kod NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Kod pocztowy: 67640
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2020F0264AAOOC01
Część nr: 2
Nazwa:

Pompes de marque KSB et pièces détachées associées

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: KSB
Adres pocztowy: 4 allée des Barbanniers
Miejscowość: Gennevilliers
Kod NUTS: FR105 Hauts-de-Seine
Kod pocztowy: 92635
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2020F0265AAOOC01
Część nr: 3
Nazwa:

Pompes de marques diverses (Sultzer, Wemco, Hydrostal et autres) et pièces détachées associées

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Tribunal administratif de Strasbourg
Adres pocztowy: 31 avenue de la Paix, BP 1038
Miejscowość: Strasbourg Cedex
Kod pocztowy: 67070
Państwo: Francja
E-mail: greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Tribunal administratif de Strasbourg
Adres pocztowy: 31 avenue de la Paix, BP 1038
Miejscowość: Strasbourg Cedex
Kod pocztowy: 67070
Państwo: Francja
E-mail: greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/12/2020