Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 478125-2017

29/11/2017    S229

Polska-Warszawa: Bilety przewozowe

2017/S 229-478125

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, działający na podstawie udzielonych pełnomocnictw w imieniu i na rzecz Miasta Stołecznego Warszawa
Adres pocztowy: Żelazna 61
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Not specified
Kod pocztowy: 00-848
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Rumiński
E-mail: m.ruminski@ztm.waw.pl
Tel.: +48 224594199
Faks: +48 224594243
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ztm.waw.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.ztm.waw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup biletów ZTM: jednorazowych, czasowych, krótkookresowych oraz długookresowych w postaci zapisów elektronicznych, celem dalszej odsprzedaży na zasadach taryfowych.

II.1.2)Główny kod CPV
34980000 Bilety przewozowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakup biletów ZTM: jednorazowych, czasowych, krótkookresowych oraz długookresowych w postaci zapisów elektronicznych, celem dalszej odsprzedaży na zasadach taryfowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym m.st. Warszawy, za pośrednictwem stacjonarnych automatów biletowych usytuowanych w uzgodnionych lokalizacjach. Przez sprzedaż biletów w automatach, należy rozumieć elektroniczny zapis biletów na kartach zbliżeniowych oraz elektroniczny zapis na biletach kartonikowych uprawniających do korzystania ze środków transportu zbiorowego.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni ciągłą sprzedaż biletów emitowanych przez ZTM przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia, we wszystkich automatach oraz zapewni stały nadzór techniczny i informatyczny.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Not specified
II.2.4)Opis zamówienia:

Sprzedaż biletów w automatach to elektroniczny zapis biletów na kartach zbliżeniowych w przypadku biletów długookresowych oraz elektroniczny zapis na biletach kartonikowych w przypadku biletów czasowych, jednorazowych i krótkookresowych uprawniających do korzystania ze środków transportu zbiorowego. Umowa ma charakter otwarty i zostanie zawarta z każdym podmiotem zainteresowanym uczestnictwem w przedmiotowym systemie otwartym, akceptującym treść opracowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego umowy, spełniającym wymagania w zakresie funkcjonalności automatów biletowych wraz z uzgodnieniem ich lokalizacji. Treść umowy jest dostępna na stronie internetowej: www.ztm.waw.pl. Do zawierania umów na zasadach systemu otwartego dla każdego zainteresowanego podmiotu spełniającego warunki nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Umożliwienie wielu różnym Wykonawcom wprowadzenia do sieci dystrybucji biletów ZTM swoich automatów stacjonarnych, z uwagi m.in. na istniejącą potrzebę sukcesywnej rozbudowy sieci dystrybucji biletów warszawskiej komunikacji zbiorowej. Pasażerowie chętnie korzystają z różnych kanałów sprzedaży biletów. Przy podejmowaniu decyzji o możliwości dokonania zakupu, często wpływ ma oszczędność czasu oraz wygoda. Umożliwiają to właśnie zakupy w dobrze rozwiniętej sieci stacjonarnych automatów biletowych. W związku z tym opracowane zostały minimalne wymagania, które muszą zostać spełnione przez podmioty chcące nawiązać współpracę w zakresie sprzedaży biletów za pośrednictwem stacjonarnych automatów biletowych.

W ramach realizacji umowy Wykonawca odpowiedzialny będzie miedzy innymi za:

dostarczenie, ustawienie i zainstalowanie na własny koszt automatów w ilości minimum 30 szt. o funkcjonalności określonej w umowie,

wskazanie wstępnych lokalizacji, w których zostaną postawione automaty,

zainstalowanie i uruchomienie wszystkich automatów oraz rozpoczęcie sprzedaży biletów w zaakceptowanych przez ZTM lokalizacjach odbędzie się w terminie do 12 miesięcy od podpisania umowy (ZTM zastrzega sobie możliwość wskazania do 30 % lokalizacji),

uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń oraz zgód na usytuowanie automatów (projekty, decyzje administracyjne, mapy, łącza energetyczne, itp.),

przekazywanie do wiadomości ZTM co miesiąc raportu informującego o stanie realizacji prac związanych z instalacją automatów,

w przypadku stwierdzenia, w toku prowadzonych działań związanych z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, braku możliwości usytuowania automatu w zaakceptowanej lokalizacji, Wykonawca przedstawi do ZTM propozycję nowej lokalizacji w terminie nieprzekraczającym 1-go miesiąca od uzyskania informacji uniemożliwiającej usytuowanie automatu w pierwotnej lokalizacji. Po zaakceptowaniu przez ZTM nowej lokalizacji termin realizacji liczony jest od początku,

zapewnienie możliwości prowadzenia sprzedaży biletów przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia w każdym urządzeniu, kodowanych na kartach zbliżeniowych oraz biletów kartonikowych zgodnie z taryfą przewozową i zgodnie z zasadami określanymi przez ZTM,

zapewnienie rejestracji wszystkich wykonywanych operacji sprzedaży biletów,

wszelkie szkody powstałe w związku z dalszą odsprzedażą biletów pasażerom i zapewnienie możliwości nagrania biletu zakupionego on-line poprzez Internetowy Serwis Sprzedaży Biletów,

zapewnienie pełnej obsługi kodowania e-hologramów na kartach oraz blokowania sprzedaży biletów Warszawiaka oraz Ulgowego Warszawiaka i Młodego Warszawiaka na kartach bez e-hologramu w uzgodnieniu z ZTM,

bieżącą eksploatację i serwis automatów, zapewniający ich stałe funkcjonowanie,

usuwanie zgłoszonych przez pasażerów lub ZTM awarii automatów,

należyte zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem,

przekazywanie do ZTM za pośrednictwem serwera SFTP tzw. plików zdarzeń zgodnie z warunkami określonymi w umowie,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wymogów technicznych w zakresie: przepisów taryfowych czyli ceny i funkcjonalności biletu, wprowadzenia nowych biletów, zmiany warunków technicznych np. sposobu płatności, systemów operacyjnych, zmiany specyfikacji plików technicznych, dotyczących zamówień biletów, zmiany formatu numeru, wartości upustu, terminu płatności, sposobu zabezpieczeń.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł), które należy przekazać w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Zabezpieczenie może zostać ustanowione w formie:

a) gwarancji bankowej,

b) kaucji wpłaconej na wskazany rachunek bankowy ZTM.

ZTM będzie uprawniony do pobrania całości lub części zabezpieczenia w przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę w przypadku wystąpienia zobowiązania do zapłaty kar umownych lub odszkodowań związanych z realizacja umowy. Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia pomniejszonego zabezpieczenia do pierwotnie wskazanej wysokości w terminie 7 dni od pisemnej informacji przekazanej przez ZTM.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Opracowane zostały wymagania jakie muszą zostać spełnione przez podmioty chcące nawiązać współpracę w ramach systemu otwartego na sprzedaż biletów komunikacji miejskiej za pośrednictwem stacjonarnych automatów biletowych.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Warunkiem podpisania umowy z nowym Wykonawcą jest otrzymanie pozytywnej opinii ZTM w zakresie wskazanych wymagań po przeprowadzonych przez ZTM testach.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/12/2022
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 31/12/2022
Czas lokalny: 16:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Strony dopuszczają dokonywanie zmian w umowie na następujących zasadach:

a) w przypadku zmiany wymogów technicznych strony dopuszczają zamianę umowy w zakresie plików dotyczących zamówień biletów, formatu numerów biletów czy zmiany sposobu zabezpieczeń,

b) w przypadku zmiany warunków technicznych strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie sposobu dokonywania płatności, zmiany systemów operacyjnych, zmiany specyfikacji plików technicznych przekazywanych do ZTM,

b) w przypadku zmiany wymogów funkcjonalnych automatów strony dopuszczają wprowadzenie nowych funkcjonalności, m.in. takich jak umożliwienie uiszczania opłat dodatkowych nałożonych za brak ważnego dokumentu przewozu i uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, wprowadzenie szarej listy numerów zastrzeżonych kart zbliżeniowych, zmiany związane z kodowaniem e-hologramów.

c) w przypadku zmiany przepisów taryfowych strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie cen biletów, rodzajów biletów, funkcjonalności biletów czy wprowadzenie nowych rodzajów biletów, wartości upustu, terminu płatności,

d) w przypadku zmiany systemu biletowego strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie odpowiedniego dostosowania automatów stacjonarnych umożliwiających prowadzenie sprzedaży biletów przy zastosowaniu wszystkich niezbędnych wymogów określonych w wymaganiach.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli
Adres pocztowy: ul. Antoniego Kocjana 3
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 01-473
Państwo: Polska
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/11/2017