Lucrări - 480111-2019

14/10/2019    S198

Spania-Alicante: Lucrări pentru Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

2019/S 198-480111

Anunț de participare

Lucrări

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)
Număr naţional de înregistrare: V-03965324
Adresă: Avenida de Europa, 4
Localitate: Alicante
Cod NUTS: ES521 Alicante/Alacant
Cod poștal: 03008
Țară: Spania
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5404
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Lucrări pentru Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

Număr de referinţă: AO/004/19
II.1.2)Cod CPV principal
45200000 Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

EUIPO intenționează să atribuie licitația pentru punerea în aplicare a lucrărilor la EUIPO în două loturi.

Lotul 1: noi lucrări de punere în aplicare sau renovare. Procedura de redeschidere a concurenței va fi aplicată pentru atribuirea contractelor specifice în vederea punerii în aplicare a lucrărilor pentru o sumă de peste 60 000 EUR și sub sau egală cu 750 000 EUR (bugetul de execuție a contractului).

Lotul 2: lucrări de mici dimensiuni și modificări operaționale. Procedura în cascadă va fi aplicată pentru executarea lucrărilor de mici dimensiuni pentru o sumă sub sau egală cu 60 000 EUR (bugetul de execuție a contractului) și implementarea modificărilor operaționale, în oricare dintre clădirile și campusurile sediului central.

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 2
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Noi lucrări de punere în aplicare sau renovare

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45200000 Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: ES521 Alicante/Alacant
Locul principal de executare:

Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, SPANIA.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Domeniul de aplicare al serviciilor corespunzătoare lotului 1: noi lucrări de punere în aplicare sau renovare este:

1) Implementarea materială a noilor lucrări de execuție și/sau renovare al căror buget de proiect este de peste 60 000 EUR și sub sau egal cu 750 000 EUR (bugetul de execuție a contractului), din documentația tehnică a implementării, inclusiv furnizarea și instalarea echipamentelor și a tuturor materialelor, testări și controale, manopera și metodele de construcție, care garantează respectarea termenelor, prețurilor și calității stabilite în cadrul proiectelor și/sau documentației tehnice;

2) Darea în folosință a facilităților aferente fiecărei lucrări sau executarea instalației;

3) Servicii de curățenie după lucrări;

4) Livrarea documentației de execuție eferentă executării lucrării sau a instalației;

5) Întreținerea corectivă a instalațiilor în perioada de garanție aferentă. Întreținerea preventivă va fi atribuită obligatoriu companiei de întreținere generală a EUIPO, așa cum se indică în contract;

6) Toate activitățile tehnice, administrative, organizatorice și de inspecție necesare pentru a garanta calitatea necesară a lucrărilor, instalațiilor implementate și modificările operaționale.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 8 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Vizită la agenții.

O vizită pe teren/ședință de informare este planificată la 4.11.2019 (ora 11.00), la adresa următoare: Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, SPANIA.

Fiecare ofertant poate trimite maximum doi reprezentanți. Analizați condițiile de acces din secțiunea 10 din anexa I.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lucrări de mici dimensiuni și modificări operaționale

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45200000 Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: ES521 Alicante/Alacant
Locul principal de executare:

Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, SPANIA.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lucrările obiectului acestui lot pot fi clasificate după cum urmează:

Noi lucrări de punere în aplicare: noile lucrări de implementare includ toate lucrările la infrastructuri noi, instalații sau clădiri din interiorul oricărei clădiri sau campus ale EUIPO în Spania sau în străinătate atât în prezent cât și în viitor,

Lucrări de renovare: lucrările de renovare includ toate lucrările de extindere, îmbunătățire, modernizare, adaptare, ajustare sau consolidare la oricare dintre proprietățile EUIPO, inclusiv lucrările de amenajare care implică realizarea de noi facilități sau modernizarea celor existente în interiorul oricărei clădiri sau campus ale EUIPO în Spania sau în străinătate atât în prezent cât și în viitor,

Lucrări de modificare operațională: obiectul lucrărilor de modificare operațională este de a acționa imediat sau pe termen scurt pentru remedierea evenimentelor neprevăzute sau a celor ireparabile de către Oficiu sau pentru satisfacerea nevoilor urgente care pot genera un risc pentru activitatea Oficiului.

Dincolo de lucrările descrise mai sus, sfera serviciilor include:

1) Contractul va necesita o serie de resurse umane și materiale minime pentru a putea implementa lucrările de solvabilitate. Prin urmare, se solicită disponibilitatea unei echipe de lucru care să fie prezentă în permanență la EUIPO și o forță de reacție rapidă, cu disponibilitate în mai puțin de 24 de ore;

2) Darea în folosință a facilităților aferente fiecărei lucrări sau executarea instalației;

3) Servicii de curățenie după lucrări;

4) Livrarea documentației de execuție aferentă implementării lucrărilor de mici dimensiuni;

5) Întreținerea corectivă a instalațiilor în perioada de garanție aferentă. Întreținerea preventivă va fi atribuită obligatoriu companiei de întreținere generală a EUIPO, așa cum se indică în contract;

6) Toate activitățile tehnice, administrative, organizatorice și de inspecție necesare pentru a garanta calitatea necesară a lucrărilor, instalațiilor implementate și modificările operaționale.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 6 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Vizită la agenții.

O vizită pe teren/ședință de informare este planificată la 4.11.2019 (ora 11.00), la adresa următoare: Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, SPANIA.

Fiecare ofertant poate trimite maximum doi reprezentanți. Analizați condițiile de acces din secțiunea 10 din anexa I.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 5
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 27/11/2019
Ora locală: 13:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 29/11/2019
Ora locală: 11:00
Locul:

Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, SPANIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Fiecare ofertant poate trimite maximum 2 reprezentanți. Numele și numerele documentelor de identitate ale reprezentanților trebuie trimise către EUIPO prin e-mail la adresa procurement@euipo.europa.eu până la 28.11.2019.

Scopul ședinței de deschidere a ofertelor este doar de a verifica respectarea cerințelor formale de depunere a ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice
Se va accepta facturarea electronică
VI.3)Informații suplimentare:

Dosarul licitației va fi disponibil pentru descărcare la adresa indicată la punctul I.3). Site-ul va fi actualizat periodic și este responsabilitatea ofertanților să verifice eventualele actualizări, modificări sau răspunsuri la întrebări pe parcursul perioadei de licitație.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburgo
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman P.O Box 403
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67001
Țară: Franţa
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Adresă internet: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/10/2019