Roboty budowlane - 480392-2019

14/10/2019    S198

Polska-Białystok: Roboty w zakresie budowy dróg

2019/S 198-480392

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 199-449925)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Białystok
Krajowy numer identyfikacyjny: PL343
Adres pocztowy: ul. Słonimska 1
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 15-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Aleksandrowicz, Anna Obuchowska
E-mail: zzp@um.bialystok.pl
Tel.: +48 858797309
Faks: +48 858696249

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.bialystok.pl

Adres profilu nabywcy: www.bialystok.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego w Białymstoku od ul. Wileńskiej do terenu kolejowego przy ul. Poleskiej wraz z infrastrukturą techniczną

Numer referencyjny: ZDM-X.271.16.2018.JZ
II.1.2)Główny kod CPV
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego w Białymstoku od ul. Wileńskiej do terenu kolejowego przy ul. Poleskiej wraz z infrastrukturą techniczną.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót opracowanych przez Biuro Projektowe Arkas – Projekt Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Olsztynie, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/10/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 199-449925

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 31/10/2019
Czas lokalny: 09:45
Powinno być:
Data: 13/03/2020
Czas lokalny: 09:45
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 31/10/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 13/03/2020
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: