Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Roboty budowlane - 480969-2022

05/09/2022    S170

Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg

2022/S 170-480969

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Skarb Państwa. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie.
Adres pocztowy: ul. Wronia 53
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Kod pocztowy: 00-874
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
E-mail: schada@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 222092362
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gddkia.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Projekt i budowa drogi ekspresowej A2 Warszawa – Kukuryki na odc. w. „Ryczołek” (koniec obwodnicy Mińska Maz.) – Siedlce, Odc. V od w. „Gręzów” (z węzłem) do w. „Swoboda” (z węzłem) o dł. ok. 12,49 km

Numer referencyjny: GDDKiA.O.WA.D-3.2410.59.2019
II.1.2)Główny kod CPV
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233125 Roboty budowlane w zakresie węzłów drogowych
45233124 Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych
45221120 Roboty budowlane w zakresie wiaduktów
45221121 Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45221100 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45221000 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233100 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233122 Roboty budowlane w zakresie obwodnic
45244000 Wodne roboty budowlane
45316000 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45316210 Instalowanie urządzeń kontroli ruchu drogowego
71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
77300000 Usługi ogrodnicze
71330000 Różne usługi inżynieryjne
71420000 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
31527260 Systemy oświetleniowe
35710000 Systemy dowodzenia, kontroli, łączności i systemy komputerowe
34922100 Oznakowanie drogowe
44423400 Znaki i podobne elementy
32570000 Urządzenia łączności
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, woj. mazowieckie

II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

Zamówienie obejmuje w szczególności:

1) zaprojektowanie odcinka autostrady A2 wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, tj. opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ,

2) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji administracyjnych niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji,

3) wybudowanie odcinka Autostrady A2 jw. wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą,

4) opracowanie dokumentacji powykonawczej,

5) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie autostrady A2 na odcinku jw.

Dla inwestycji objętej przedmiotem zamówienia należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące

roboty budowlane:

1. Budowę odcinka autostrady wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu,

2. Budowa obiektów inżynierskich,

3. Budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z autostradą,

4. Budowę dróg dojazdowych obsługujących ruch lokalny oraz budowę dróg dojazdowych do urządzeń,

5. Budowę dróg technologicznych

6. Budowę chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych,

7. Budowę przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na autostradę,

8. Budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa grawitacyjną i ciśnieniową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, pompownie wód opadowych, drenaż drogowy i podłużny i inne),

9. Budowę urządzeń ochrony środowiska takich jak zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń, system odprowadzenia wód opadowych, zbiorniki retencyjne, urządzenia podczyszczające wody opadowe z jezdni autostrady, wygrodzenia, drogi głównej, przepompownie i inne,

10. Budowę infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu autostrady w tym sieci elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,

11. Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej,

12. Budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,

13. Organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

14. Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,

15. Oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,

16. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót oraz w okresie usuwania wad,

17. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy w tym ewentualny ich remont,

18. Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,

19. Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy,

20. Wycinka istniejącej zieleni,

21. Zagospodarowanie terenu zielenią,

22. Dodatkowe zatoki autobusowe,

23. Budowa kanalizacji teletechnicznej dla systemu zarządzania ruchem oraz elementów systemu zarzadzania ruchem,

24. Wszelkie roboty związane z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją.

25. Czasowa organizacja ruchu z etapowaniem funkcjonowania węzła w sytuacji realizacji sąsiednich odcinków

26. Wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla zaprojektowania i zrealizowania inwestycji

27. Uzyskanie decyzji administracyjnych, pozwalających na użytkowanie inwestycji.

Wartość szacunkowa zamówienia powyżej 20 000 000 EUR

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 36
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 071-168110

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: GDDKiA.O.WA.D-3.2410.59.2019
Nazwa:

Projekt i budowa drogi ekspresowej A2 Warszawa – Kukuryki na odc. w. „Ryczołek” (koniec obwodnicy Mińska Maz.) – Siedlce, Odc. V od w. „Gręzów” (z węzłem) do w. „Swoboda” (z węzłem) o dł. ok. 12,49 km

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
07/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Polaqua Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Wólka Kozodawska, ul. Dworska 1
Miejscowość: Piaseczno
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Kod pocztowy: 05-500
Państwo: Polska
E-mail: oferty.pbi@polaqua.pl
Tel.: +48 222017390
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 454 602 724.04 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na Platformie w zakładce „Załączniki”. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „pobierz paczkę”, a następnie „pobierz wszystkie załączniki organizatora”.

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji „α”, w takim przypadku wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące także tych podmiotów.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z tych Wykonawców.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

7. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń, o których mowa w § 5 pkt od 1 do 6 oraz 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).

9. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-4 oraz 8 Pzp.

10. Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 39 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji Kontraktu”.

11. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

12. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) ogłoszenia wynosi 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w zakresie opisanym w SIWZ.

14. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Terminy wniesienia odwołania: 5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej; 5.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 5.4. jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Biuro Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/08/2022

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31527260 Systemy oświetleniowe
34922100 Oznakowanie drogowe
35710000 Systemy dowodzenia, kontroli, łączności i systemy komputerowe
44423400 Znaki i podobne elementy
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45221000 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45221100 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
45221120 Roboty budowlane w zakresie wiaduktów
45221121 Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233100 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233122 Roboty budowlane w zakresie obwodnic
45233124 Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych
45233125 Roboty budowlane w zakresie węzłów drogowych
45244000 Wodne roboty budowlane
45316000 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45316210 Instalowanie urządzeń kontroli ruchu drogowego
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71330000 Różne usługi inżynieryjne
71420000 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
77300000 Usługi ogrodnicze
32570000 Urządzenia łączności
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
VII.1.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje w szczególności:

1) zaprojektowanie odcinka autostrady A2 wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, tj. opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ,

2) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji administracyjnych niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji,

3) wybudowanie odcinka Autostrady A2 jw. wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą,

4) opracowanie dokumentacji powykonawczej,

5) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie autostrady A2 na odcinku jw.

Dla inwestycji objętej przedmiotem zamówienia należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty budowlane:

1. budowę odcinka autostrady wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu,

2. budowa obiektów inżynierskich,

3. budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z autostradą,

4. budowę dróg dojazdowych obsługujących ruch lokalny oraz budowę dróg dojazdowych do urządzeń,

5. budowę dróg technologicznych,

6. budowę chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych,

7. budowę przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na autostradę,

8. budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa grawitacyjną i ciśnieniową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, pompownie wód opadowych, drenaż drogowy i podłużny i inne),

9. budowę urządzeń ochrony środowiska takich jak zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń, system odprowadzenia wód opadowych, zbiorniki retencyjne, urządzenia podczyszczające wody opadowe z jezdni autostrady, wygrodzenia, drogi głównej, przepompownie i inne,

10. budowę infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu autostrady w tym sieci elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,

11. przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej,

12. budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,

13. organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

14. wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,

15. oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,

16. wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót oraz w okresie usuwania wad,

17. przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy w tym ewentualny ich remont,

18. wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,

19. zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy,

20. wycinka istniejącej zieleni,

21. zagospodarowanie terenu zielenią,

22. dodatkowe zatoki autobusowe,

23. budowa kanalizacji teletechnicznej dla systemu zarządzania ruchem oraz elementów systemu zarządzania ruchem,

24. wszelkie roboty związane z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją,

25. czasowa organizacja ruchu z etapowaniem funkcjonowania węzła w sytuacji realizacji sąsiednich odcinków

26. wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla zaprojektowania i zrealizowania inwestycji

27. uzyskanie decyzji administracyjnych, pozwalających na użytkowanie inwestycji.

Wartość szacunkowa zamówienia powyżej 20 000 000 EUR.

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 36
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 454 602 724.04 PLN
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Polaqua Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska
Miejscowość: Piaseczno
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Kod pocztowy: 05-500
Państwo: Polska
E-mail: oferty.pbi@polaqua.pl
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Aneksem nr 1 z dnia 26.08.2022 r. dokonano zmiany umowy nr 55/2020 w zakresie:

1. Subklauzula [13.8] [Korekty wynikające ze zmian kosztu] punkt I Waloryzacja dokonano zmiany polegającej na zwiększeniu limitu waloryzacji z 5 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej do +/- 10 % - Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto.

2. W konsekwencji powyższej zmiany w Akcie Umowy [§ 4 ust. 3] dokonano zmiany polegającej na zwiększeniu Maksymalnej Wartości Zobowiązania z 107 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto (co stanowiło 598 302 645,11 PLN) do 112% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto ( co stanowi 626 260 712,64 PLN)

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

W trakcie realizacji Umowy nr 55/2020 wystąpiły okoliczności których skutki mają charakter całkowicie zewnętrzny i niezależny od stron Umowy, czego Strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu Umowy. W/w okoliczności to trwająca od dnia 24 lutego 2022 r. zbrojna inwazja Rosji na Ukrainę, oraz sankcje gospodarcze nałożone na Rosję i Białoruś a ich skutkami są, wzrost cen w istotnych asortymentach, w tym energii, gazu, ropy naftowej, paliw i stali, wydłużenie okresu oczekiwania na dostawy surowców, spadek wartości polskiej waluty i wzrost inflacji, zmniejszenie na polskim rynku liczby pracowników z branży budowanej w związku z odpływem obywateli Ukrainy z Polski. Powyższe spowodowało nieprzewidywalny wzrost cen materiałów oraz kosztów realizacji Umowy. Zmianę Umowy wprowadzono w celu ograniczenia nadmiernych trudności w spełnieniu świadczenia oraz uchylenia groźby wystąpienia rażącej straty.

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 454 602 724.04 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 454 602 724.04 PLN