Padėkite mums tobulinti svetainę TED užpildydami trumpą klausimyną!

Prekės - 483143-2019

Submission deadline has been amended by:  532552-2019
15/10/2019    S199    Prekės - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lenkija-Łódź: Ultragarso įranga

2019/S 199-483143

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Adresas: al. Kościuszki 4
Miestas: Łódź
NUTS kodas: PL711
Pašto kodas: 90-419
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
El. paštas: barbara.labudzka@umed.lodz.pl
Telefonas: +48 422725935

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.umed.pl

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: uczelnia publiczna
I.5)Pagrindinė veikla
Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa aparatów ultrasonograficznych do Poradni Specjalistycznych w ramach II etapu budowy CKD.

Nuorodos numeris: ZP/104/2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
33112200
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Dostawa aparatów ultrasonograficznych do Poradni Specjalistycznych w ramach II etapu budowy CKD.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - parametry jakościowe stanowią załącznik nr 2a i 2b do SIWZ. Załączniki nr 2a i 2b do SIWZ stanowi podstawę do wyliczenia punktów, które może uzyskać Wykonawca w kryterium oceny ofert

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl visų pirkimo dalių
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Aparaty ultrasonograficzne echokardiograficzny i kardiochirurgiczny

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33112200
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL711
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Poradnie Specjalistyczne Centrum Kliniczno-Dydaktyczne UM w Łodzi, ul. Pomorska 251

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Aparat echokardiograficzny z głowicą przezprzełykową – 1 szt.

Aparat ultrasonograficzny kardiochirurgiczny - 1 szt.

Postępowanie prowadzone będzie na elektronicznej Platformie zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SIWZ.

Przez Platformę – należy rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej służące w szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń, w tym Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodzKorzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: parametry jakościowe / Lyginamasis svoris: 35
Kokybės kriterijus - Vardas: wydłużenie okresu gwarancji / Lyginamasis svoris: 5
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė dienomis: 35
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Pakiet II

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33112200
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL711
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Zespołu Poradni Specjalistycznych Centrum Kliniczno - Dydaktyczne UM, przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Aparat ultrasonograficzny – 1 szt.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: parametry jakościowe / Lyginamasis svoris: 35
Kokybės kriterijus - Vardas: wydłużenie gwarancji / Lyginamasis svoris: 5
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė dienomis: 35
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w ust. 5.2 pkt. 1 lit. c) SIWZ, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

Wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

Pakiet I - co najmniej 1 dostawę aparatu/ów ultrasonograficznych o wartości co najmniej 400.000,00 zł brutto.

Pakiet II - co najmniej 1 dostawę aparatu/ów ultrasonograficznych o wartości co najmniej 80.000,00 zł brutto.

Co potwierdzi przedstawiając dowody określające, czy dostawy zostały wykonane w sposób należyty.

W przypadku, gdy wartość dostaw wyrażona będzie w walucie innej niż PLN, Zamawiający do oceny spełnienia warunku przez danego Wykonawcę przeliczy podane wartości po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia postępowania NBP nie opublikuje kursu walut, Zamawiający przyjmie kurs opublikowany w pierwszym dniu roboczym

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej zopracowanym wzorem umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ.

Wzór umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlega negocjacjom i złożenie oferty jestrównoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.

Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonanowyboru Wykonawcy, określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 15/11/2019
Vietos laikas: 13:30
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 2 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 15/11/2019
Vietos laikas: 14:00
Vieta:

W siedzibie Zamawiającego tj. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, III piętro, pok. 22, Biuro Obsługi Realizacji zamówień Publicznych, 90-419 Łódź, POLSKA.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:

W SIWZ zawarto warunki udziału w postępowaniu oraz warunki wykazania braku podstaw wykluczenia napodst. art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1. W ust. 6 SIWZ wskazano dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnieniewarunków udziału oraz braku podstaw wykluczenia.

Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, niekrótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia poniżej wymienionych oświadczeń lub dokumentówpotwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1: informacji z Krajowego Rejestru Karnego,odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, oświadczeniaWykonawcy zgodne z par. 5 ust. 5 i 6 rozporz. Ministra Rozwoju w sprawie rodzaju dokumentów (zał. nr 7do SIWZ), wykazu dostaw wykonanych według zał. nr 6 do SIWZ oraz dok. potwierdzających, żete dostawy zostały wykonane należycie, oświadczenia Wykonawcy, że oferowany przedm. zamów. posiadadeklarację CE (wg zał. nr 8).

Wykonawca zg. z art. 24 ust. 11 w terminie 3 dni od dnia zamieszcz. na Platformie informacji, o których mowaw art. 86 ust. 5 przekazuje Zamawiającemu poprzez Platformę oświadczenie o przynależności lub brakuprzynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 w ust. 1 pkt 23.

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisemelektronicznym: wypełniony i podpisany formularz oferty (wg zał. nr 1 do SIWZ), wypełniony i podpisanyformularz – parametry jakościowe wg zał. nr 2a I 2b do SIWZ, jednolity dokument. W przypadku wadium w innejformie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą. Dokumentgwarancyjny musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y wystawiającetaki dokument wadialny. Pełnomocnictwo — jeśli występuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo dla osobyreprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkichWykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się ozamówienie) – zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy.

Pełnomocnictwo musi być w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Zamawiający nie dopuszczamożliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca, którypowołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczeniaoraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu,składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przezWykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia wzakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brakpodstaw wykluczenia. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonaniezamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę (o ile są znane) firm podwykonawców.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszk. poza terytorium RP, zamiast dok., o których mowaw ust. 6.3. pkt a) i b) SIWZ: składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiegorejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, wktórym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczyinformacja albo dokument, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w

Którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7). Ofertęskłada się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie pakiet I - 20 000,00 PLN., pakiet II - 4.000,00 PLN

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija

Interneto adresas: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy PZP albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.5 i 19.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej w formie pisemnej albo elektronicznej. 11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 14. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g PZP.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija

Interneto adresas: http://uzp.gov.pl

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
10/10/2019