Dostawy - 48333-2020

31/01/2020    S22

Polska-Brzesko: Usługi gromadzenia oraz scalania danych

2020/S 022-048333

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 248-612312)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Brzeski – Starostwo Powiatowe w Brzesku
Adres pocztowy: ul. Głowackiego 51
Miejscowość: Brzesko
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 32-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maria Świątkowska
E-mail: przetargi@powiatbrzeski.pl
Tel.: +48 146633111
Faks: +48 146632343
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiatbrzeski.pl
Adres profilu nabywcy: http://zamowienia.powiatbrzeski.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa baz danych BDOT i GESUT dla jednostek Czchów – obszar wiejski i Dębno w ramach projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego”

Numer referencyjny: GK-II.661.5.2015.EW
II.1.2)Główny kod CPV
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa baz danych BDOT i GESUT dla jednostek Czchów – obszar wiejski i Dębno dla potrzeb Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/01/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 248-612312

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 30/01/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 02/03/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 30/01/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 02/03/2020
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: