Usługi - 483350-2020

13/10/2020    S199

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników statków powietrznych

2020/S 199-483350

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 175-423083)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Adres pocztowy: ul. Księżycowa 5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 01-934
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Artur Lisowski
E-mail: dzp@lpr.com.pl
Tel.: +48 222299931
Faks: +48 222299933
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lpr.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie inspekcji HSI (Hot Section Inspection) silników typu PT6A-66 o numerach seryjnych PCE-RK0104 oraz PCE-RK0103

Numer referencyjny: ZP/6/VIII/2020
II.1.2)Główny kod CPV
50211210 Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników statków powietrznych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie inspekcji HSI (Hot Section Inspection) silników typu PT6A-66 o numerach seryjnych PCE-RK0104 oraz PCE-RK0103.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/10/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 175-423083

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 12/10/2020
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 22/10/2020
Czas lokalny: 12:30
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 10/12/2020
Powinno być:
Data: 20/12/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 12/10/2020
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 22/10/2020
Czas lokalny: 13:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: