Există o eroare care afectează modul în care sunt afișate URL-urile în anunțurile eForms. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă sugerăm să eliminați virgula (sau orice alt caracter special) care apare la sfârșitul URL-ului. Ne cerem scuze pentru acest inconvenient.

Servicii - 483715-2018

03/11/2018    S212

Belgia-Bruxelles: Contribuția și participarea asociațiilor de IMM-uri și ONG-uri de mediu la dezvoltarea TAB și PEFCR / OEFSR în domeniul amprentei de mediu (2 Loturi)

2018/S 212-483715

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Environment
Adresă: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul este atribuit de un organism central de achiziţie
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contribuția și participarea asociațiilor de IMM-uri și ONG-uri de mediu la dezvoltarea TAB și PEFCR / OEFSR în domeniul amprentei de mediu (2 Loturi)

Număr de referinţă: ENV.B.1/SER/2018/0010
II.1.2)Cod CPV principal
90700000 Servicii privind mediul
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

În următorii ani, întreprinderile vor avea posibilitatea să se angajeze în mod voluntar ca să elaboreze reguli pentru calcularea amprentei de mediu pentru produsele sau sectorul lor pe baza metodelor de amprentă de mediu pentru produse și organizație, printr-un proces cu multiple părți interesate.

Este necesară contribuția ONG-urilor și a organizațiilor de mediu care reprezintă IMM-uri pentru elaborarea sau actualizarea normelor privind categoriile de amprentă de mediu ale produselor (PEFCR) și a normelor sectoriale privind amprenta de mediu (OEFSR). Mai mult, contractantul va contribui la crearea de soluții pentru problemele tehnice (evaluarea ciclului de viață) legate de punerea în aplicare a metodelor de amprentă de mediu și a normelor specifice produselor și sectorului, și prezintă observații proiectelor și participă la discuțiile privind evoluțiile în cadrul consiliului consultativ tehnic. Contractantul va aduna contribuții din partea membrilor săi pentru a transmite contribuția consolidată.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 120 000.00 EUR
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Reprezentarea părților interesate: ONG-urile de mediu

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90700000 Servicii privind mediul
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00 Not specified
Locul principal de executare:

Extra Muros

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizarea serviciilor pentru care se depun oferta necesită expertiză în evaluarea ciclului de viață și cunoașterea instrumentelor UE pentru politica de mediu privind produsele (de exemplu, eticheta UE ecologică, proiectarea ecologică, amprenta ecologică).

Serviciile vor include participarea în 4 secretariate tehnice (voluntarii care conduc elaborarea unor reguli specifice produsului sau sectorului), participarea la lucrările organelor de conducere ale procesului, furnizarea de observații privind proiectele și colectarea comentariilor din partea membrilor lor.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea metodologiei propuse / Pondere: 52
Criteriu privind calitatea - Nume: Organizarea activităților și alocarea resurselor / Pondere: 24
Criteriu privind calitatea - Nume: Măsurile de control al calității / Pondere: 24
Prețul - Pondere: 50/50
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

A se avea în vedere că acest contract a fost publicat anterior în anunțul de intenție JO 2018/S 056-123139 din 21.3.2018 cu următorul titlu: „Sprijin pentru IMM-uri și ONG-uri de mediu pentru participarea la dezvoltarea TAB și PEFCR / OEFSR în domeniul amprentei de mediu“.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 109-247385
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 070201/2018/787108/SER/ENV.B.1
Lot nr.: 1
Titlu:

Reprezentarea părților interesate: ONG-urile de mediu

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
19/10/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: European Environmental Bureau (EEB)
Adresă: Boulevard de Waterloo 34
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod poștal: 1000
Țară: Belgia
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 120 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 120 000.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului
Valoare sau proporţie care este probabil să fie subcontractată unor terţi
Procent: 60 %
Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:

60 %

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

În conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (e) din anexa la Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, pentru servicii sau lucrări noi care constau în repetarea unor servicii sau lucrări similare încredințate operatorului economic căruia i s-a atribuit contractul inițial de către aceeași autoritate contractantă, cu condiția ca aceste servicii sau lucrări să fie conforme cu proiectul de bază și ca acest proiect să fi făcut obiectul unui contract inițial atribuit după publicarea unui anunț de participare, sub rezerva condițiilor prevăzute la alineatul 11.4.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Eventualele observații privind procedura de atribuire se pot depune la autoritatea contractantă indicată la punctul I.1).

În cazul unei presupuse administrări necorespunzătoare, se poate depune o plângere la Ombudsmanul European în termen de 2 ani de la data la care s-a luat cunoștință de faptele pe care se bazează plângerea (a se vedea http://www.ombudsman.europa.eu). O astfel de plângere nu are drept efect suspendarea termenului pentru introducerea unei căi de atac sau deschiderea unui nou termen pentru introducerea căilor de atac.

În termen de 2 luni de la notificarea deciziei de atribuire se poate depune o plângere la organismul menționat la punctul VI.4.1).

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/10/2018