29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 484848-2021

24/09/2021    S186

Francja-Nantes: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

2021/S 186-484848

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: metropole nantes metropole
Miejscowość: Nantes
Kod NUTS: FRG01 Loire-Atlantique
Kod pocztowy: 44000
Państwo: Francja
Osoba do kontaktów: service des marchés publics
E-mail: gaelle.duclau@nantesmetropole.fr
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.nantesmetropole.fr
Adres profilu nabywcy: https://marchespublics.nantesmetropole.fr
I.6)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: assainsissement

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

travaux divers stations de traitement, déversoirs d'orage, et postes de refoulement des eaux usées et pluviales du territoire de Nantes Métropole

Numer referencyjny: 18JJC206
II.1.2)Główny kod CPV
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

travaux de toute nature sur les stations d'épuration et postes de refoulement sur le territoire Nantes Métropole  (détails article Ii.2.4)

Accord cadre à marchés subséquents, multi-attributaires (3 candidats retenus).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232423 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRG01 Loire-Atlantique
II.2.4)Opis zamówienia:

les prestations concernent la réalisation de travaux qui ne sont couverts ni par le gros entretien /

Maintenance relevant des exploitants, ni par les opérations globales individualisées. La définition des travaux exclus de l'accord-cadre

est précisée dans les pièces du DCE. Ils porteront sur les stations de traitement, déversoirs d'orage et postes de refoulement des eaux usées et pluviales sur le territoire de Nantes Métropole

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: TECHNIQUE / Waga: 70
Cena - Waga: 30
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna z uprzednim zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 190-430610
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 20-70040
Nazwa:

accord-cadre relatif à des travaux divers pour stations de traitement, déversoirs D'Orage et postes de refoulement des eaux usées et pluviales du territoire de nantes métropole

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/01/2020
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: tribunal Administratif de Nantes
Adres pocztowy: 6 allée Ile Gloriette BP 24111
Miejscowość: Nantes
Kod pocztowy: 44041
Państwo: Francja
E-mail: greffe.ta-nantes@juradm.fr
Tel.: +33 240994600
Adres internetowy: http://nantes.tribunal-administratif.fr/
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: tribunal administratif de Nantes
Adres pocztowy: 6 allée Ile Gloriette BP 24111
Miejscowość: Nantes
Kod pocztowy: 44041
Państwo: Francja
E-mail: greffe.ta-nantes@juradm.fr
Tel.: +33 240994600
Adres internetowy: http://nantes.tribunal-administratif.fr/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/09/2021