W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Roboty budowlane - 484891-2021

24/09/2021    S186

Chorwacja-Cres: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2021/S 186-484891

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 136-363051)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 55232800223
Adres pocztowy: Turion 20/A
Miejscowość: Cres
Kod NUTS: HR031 Primorsko-goranska županija
Kod pocztowy: 51557
Państwo: Chorwacja
Osoba do kontaktów: Danijela Ilisić, dipl.oec.
E-mail: danijela.ilisic@kucl.hr
Tel.: +385 993962621
Faks: +385 51571415
Adresy internetowe:
Główny adres: www.viocl.hr

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Linijske građevine aglomeracije Nerezine (Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Cres, Martinšćica, Nerezine, Mali i Veli Lošinj)

Numer referencyjny: JN-VV-3/21-VIO
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava javne odvodnje te izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava na području aglomeracije Nerezine.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/09/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 136-363051

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Rok za dostavu ponuda
Zamiast:
Data: 27/09/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 01/10/2021
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Datum javnog otvaranja ponuda
Zamiast:
Data: 27/09/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 01/10/2021
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: