Pomóż nam ulepszyć portal TED, wypełniając krótką ankietę!

Dostawy - 485584-2019

16/10/2019    S200    Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Meble

2019/S 200-485584

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie
Adres pocztowy: ul. dr. J. Babińskiego 29
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 30-393
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Wilk
E-mail: anna.wilk@babinski.pl
Tel.: +48 126524526
Faks: +48 126524459

Adresy internetowe:

Główny adres: www.babinski.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://babinski.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia w budynku szpitalnym nr 40

Numer referencyjny: ZP-16/19
II.1.2)Główny kod CPV
39100000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1) Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakresie wykonania, dostawy i montażu wyposażenia w pomieszczeniach budynku szpitalnego nr 40, w tym między innymi:

— meble z płyt, stoły, krzesła, biurka, meble ze stali nierdzewnej, fotele i sofy, szafy specjalistyczne i regały, sprzęt AGD oraz inne wyposażenie drobne - zgodnie z załącznikiem nr 1A do SIWZ stanowiącym jednocześnie Kosztorys ofertowy,

— sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, RTV, sprzęt teletechniczny i biurowy - zgodnie z załącznikiem nr 1B do SIWZ stanowiącym jednocześnie Kosztorys ofertowy,

— wyposażenie medyczne - zgodnie z załącznikiem nr 1C do SIWZ stanowiącym jednocześnie Kosztorys ofertowy.

2) Przedmiot zamówienia zrealizowany będzie zgodnie z Dokumentacją projektową wyposażenia (opisem i częścią rysunkową) autorstwa Pracowni Architektonicznej Wasko-Projekt Design Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz zgodnie z wymaganiami i ustaleniami z Zamawiającym a także zgodnie z zapisami projektów umów.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet I

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39100000
39700000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie, 30-393 Kraków, ul. dr. Józefa Babińskiego 29

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakresie wykonania, dostawy i montażu wyposażenia w pomieszczeniach budynku szpitalnego nr 40:

— meble z płyt, stoły, krzesła, biurka, meble ze stali nierdzewnej, fotele i sofy, szafy specjalistyczne i regały, sprzęt AGD oraz inne wyposażenie drobne - zgodnie z załącznikiem nr 1A do SIWZ stanowiącym jednocześnie Kosztorys ofertowy.

2) Przedmiot zamówienia zrealizowany będzie zgodnie z Dokumentacją projektową wyposażenia (opisem i częścią rysunkową) autorstwa Pracowni Architektonicznej Wasko-Projekt Design Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz zgodnie z wymaganiami i ustaleniami z Zamawiającym a także zgodnie z zapisami projektu umowy (załączniki nr 6 do SIWZ).

3) Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nie posiadał żadnych śladów użytkowania i nie był przedmiotem praw osób trzecich oraz by wszystkie materiały użyte do produkcji przedmiotu zamówienia posiadały stosowne atesty i certyfikaty oraz posiadały odpowiednie wymagane atesty dotyczące gotowego wyrobu, które to atesty i certyfikaty Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia.

4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego wyposażenia w całości oraz zastosowanych materiałów.

5) Rękojmia - wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi wynosi 24 miesiące, liczone od daty podpisania protokołu odbioru prac.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowa gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/01/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMP.12.01.02-12-0450/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium. Każda składana oferta w ramach Pakietu I musi być zabezpieczona wadium. Wysokość wadium dla Pakietu I wynosi 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. przed godz. 9:00 dnia 18.11.2019r.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet II

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000
48900000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie, 30-393 Kraków, ul. dr. Józefa Babińskiego 29

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakresie dostawy wyposażenia do pomieszczeń budynku szpitalnego nr 40:

— sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, RTV, sprzęt teletechniczny i biurowy - zgodnie z załącznikiem nr 1B do SIWZ stanowiącym jednocześnie Kosztorys ofertowy.

2) Przedmiot zamówienia zrealizowany będzie zgodnie z Dokumentacją projektową wyposażenia (opisem i częścią rysunkową) autorstwa Pracowni Architektonicznej Wasko-Projekt Design Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz zgodnie z wymaganiami i ustaleniami z Zamawiającym a także zgodnie z zapisami projektu umowy (załączniki nr 7 do SIWZ).

3) Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nie posiadał żadnych śladów użytkowania i nie był przedmiotem praw osób trzecich oraz by wszystkie materiały użyte do produkcji przedmiotu zamówienia posiadały stosowne atesty i certyfikaty oraz posiadały odpowiednie wymagane atesty dotyczące gotowego wyrobu, które to atesty i certyfikaty Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia.

4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego wyposażenia w całości oraz zastosowanych materiałów.

5) Rękojmia - wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi wynosi 24 miesiące, liczone od daty podpisania protokołu odbioru prac.

6) W ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i przekazania załącznika pn.: „Zestawienie oferowanego sprzętu komputerowego i oprogramowania” – załącznik nr 1D do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowa gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/01/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMP.12.01.02-12-0450/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet III

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie, 30-393 Kraków, ul. dr. Józefa Babińskiego 29

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakresie dostawy wyposażenia do pomieszczeń budynku szpitalnego nr 40:

— wyposażenie medyczne - zgodnie z załącznikiem nr 1C do SIWZ stanowiącym jednocześnie Kosztorys ofertowy.

2) Przedmiot zamówienia zrealizowany będzie zgodnie z Dokumentacją projektową wyposażenia (opisem i częścią rysunkową) autorstwa Pracowni Architektonicznej Wasko-Projekt Design Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz zgodnie z wymaganiami i ustaleniami z Zamawiającym a także zgodnie z zapisami projektu umowy (załączniki nr 8 do SIWZ).

3) Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nie posiadał żadnych śladów użytkowania i nie był przedmiotem praw osób trzecich oraz by wszystkie materiały użyte do produkcji przedmiotu zamówienia posiadały stosowne atesty i certyfikaty oraz posiadały odpowiednie wymagane atesty dotyczące gotowego wyrobu, które to atesty i certyfikaty Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia.

4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego wyposażenia w całości oraz zastosowanych materiałów.

5) Rękojmia - wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi wynosi 24 miesiące, liczone od daty podpisania protokołu odbioru prac.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowa gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/01/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMP.12.01.02-12-0450/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia wymogów w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia wymogów w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek dotyczący Pakietu I

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jedną dostawę zrealizowaną lub realizowaną w ramach jednej umowy polegającą na wykonaniu, dostawie i montażu mebli oraz sprzętu AGD o wartości nie mniejszej niż 90 000,00 zł brutto wraz z załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie – wykaz dostaw stanowi załącznik nr 2A do SIWZ.

Warunek dotyczący Pakietu II

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jedną dostawę zrealizowaną lub realizowaną w ramach jednej umowy polegającą na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto wraz z załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie – wykaz dostaw stanowi załącznik nr 2A do SIWZ.

Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie oświadczenia i załączonych dowodów.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy określone zostały we wzorach umów - załącznikach nr 6, 7 i 8 do SIWZ

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/11/2019
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/11/2019
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie, ul. dr. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków – Budynek nr 28.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający informuje, że wpisany pkt. IV.2.6) okres 2 miesięcy, w których oferent będzie związany ofertą oznacza 60 dni.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:

— art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, - art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, - art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - zgodnie z wymaganiami SIWZ i ustawy Pzp.

3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - zgodnie z wymaganiami SIWZ i ustawy Pzp.

4. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

5. Oświadczenia Wykonawcy (na zał. nr 5 do SIWZ):

— o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

WYKONAWCY MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ składają dokumenty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Ponadto, poza oświadczeniami i dokumentami, o których powyżej w ogłoszeniu, Wykonawca składa:

1. Formularz ofertowy Wykonawcy - zał. nr 1 do SIWZ

2. Kosztorys/y ofertowy/e – załączniki nr 1A, 1B, 1C do SIWZ (w zależności na który pakiet Wykonawca składa ofertę).

3. Zestawienie oferowanego sprzętu komputerowego i oprogramowania – zał. nr 1D do SIWZ

4. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – zał. nr 2 do SIWZ

5. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - zał. nr 3 do SIWZ

6. Zobowiązanie podmiotu/podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby - zał. nr 4 do SIWZ

Zamawiający nie przewiduje:

— udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,

— udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,

— przeprowadzić aukcji elektronicznej,

— zawarcia umowy ramowej,

— rozliczenia w walutach obcych (rozliczenia będą w złotych polskich),

— zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej i nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający – na podstawie art.24aa ustawy Pzp – najpierw dokona oceny ofert, a dopiero potem zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu (zgodnie z zapisami sekcji VII i X SIWZ).

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej - zgodnie z zapisami SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/10/2019