Usługi - 485610-2020

14/10/2020    S200

Polska-Praszka: Usługi związane z odpadami

2020/S 200-485610

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Praszka
Krajowy numer identyfikacyjny: Urząd Miejski w Praszce
Adres pocztowy: pl. Grunwaldzki 13
Miejscowość: Praszka
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 46-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Ferlewicz
E-mail: umig@praszka.pl
Tel.: +48 343591009
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.praszka.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.praszka.pl/3420/rok-2020.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Praszka

Numer referencyjny: IT.V.271.6.2020
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Praszka w zakresie:

— odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne,

— wyposażenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w pojemniki na odpady komunalne zgodnie z załącznikami do specyfikacji,

— odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Kowalach,

— wyposażenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Kowalach w pojemniki do gromadzenia odpadów,

— zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Praszka, pl. Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka, woj. opolskie, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Praszka w zakresie:

— odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne,

— wyposażenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w pojemniki na odpady komunalne zgodnie z załącznikami do specyfikacji,

— odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Kowalach,

— wyposażenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Kowalach w pojemniki do gromadzenia odpadów,

— zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w SIWZ wraz z załącznikami.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:

a) jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tekst jednolity Dz.U.2020.1439 z późniejszymi zmianami);

b) posiada aktualne zezwolenie na transport, zbieranie i przetwarzanie odpadów komunalnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2020.797 z późniejszymi zmianami), lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów;

c) jest wpisany do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. (tekst jednolity Dz.U.2015.1688 z późniejszymi zmianami).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia: co najmniej 1 usługę lub usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, z których każda była wykonywana na rzecz właścicieli nieruchomości lub gmin, w sposób ciągły, nieprzerwany przez okres co najmniej 12 miesięcy, która to usługa lub usługi obejmowały odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych o łącznej masie minimum 3 000 Mg w okresie 12 miesięcy.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że będzie dysponował na czas realizacji zadania:

— co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

— co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

— co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej,

— pojazdami trwale i czytelnie oznakowanymi w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

— pojazdami wyposażonymi w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U.2013.122).

Wykonawca posiada bazę magazynowo-transportową:

— usytuowaną w gminie, z której terenu odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy,

— wyposażaną w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych,

— usytuowaną na terenie, do którego posiada tytuł prawny,

— wyposażaną w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,

— wyposażaną w legalizowaną samochodową wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów,

— wyposażoną w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych,

— wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,

— na terenie której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów,

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U.2013.1022).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z SIWZ i projektem umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/11/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/01/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/11/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Gmina Praszka, pl. Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka, woj. opolskie, POLSKA, pok. nr 27 poprzez rozszyfrowanie i otwarcie ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Druga połowa 2021 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawca złoży ofertę za pośrednictwem strony (https://miniportal.uzp.gov.pl/).

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 40 000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/10/2020