Roboty budowlane - 487530-2020

16/10/2020    S202

Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie budynków

2020/S 202-487530

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 182-436255)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojskowy Instytut Medyczny
Krajowy numer identyfikacyjny: P/195/2020/SEN/WIM/MON – 84/ZP/20
Adres pocztowy: ul. Szaserów 128
Miejscowość: Warszawa 44
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 04-141
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Garlewska
E-mail: wi@wim.mil.pl
Tel.: +48 261818559
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wim.mil.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.wim.mil.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dobudowa budynku Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z dostawą aparatu rezonansu magnetycznego

Numer referencyjny: P/195/2020/SEN/WIM/MON - 84/ZP/20
II.1.2)Główny kod CPV
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Dobudowa budynku Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z dostawą aparatu rezonansu magnetycznego, w tym:

— pozycja 1 – dobudowa budynku Pracowni Rezonansu Magnetycznego – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają projekty budowlano-wykonawcze – załącznik nr 9 do SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – załącznik nr 10 do SIWZ,

— pozycja 2 – dostawa rezonansu magnetycznego (RM) – którego opis zawiera załącznik nr 12 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 182-436255

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 22/10/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 29/10/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 20/12/2020
Powinno być:
Data: 27/12/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 22/10/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 29/10/2020
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: