Roboty budowlane - 487538-2021

Submission deadline has been amended by:  598624-2021
27/09/2021    S187

Rumunia-Slatina: Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

2021/S 187-487538

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: COMPANIA DE APA OLT SA
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 21307548
Adres pocztowy: Strada: Artileriei, nr. 2
Miejscowość: Slatina
Kod NUTS: RO414 Olt
Kod pocztowy: 230072
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Ovidiu Iulian Manda
E-mail: office@caolt.ro
Tel.: +40 249431750
Faks: +40 349401168
Adresy internetowe:
Główny adres: http://caolt.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

CL23Y - Extinderea facilitatilor de captare si tratare apa potabila in aglomerarile Babiciu - Scarisoara – Gostavatu si Farcasele-Dobrosloveni

Numer referencyjny: 21307548/2020/23
II.1.2)Główny kod CPV
45252126 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 13 284 924.74 RON
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45262220 Wiercenie studni wodnych
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO414 Olt
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 34
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/11/2021
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Rumuński

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2021