Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Roboty budowlane - 489467-2022

09/09/2022    S174

Polska-Bielsko-Biała: Roboty w zakresie stolarki budowlanej

2022/S 174-489467

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 157-449033)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: Lipnicka 26
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Kolaszyńska
E-mail: przetargi@zgm.eu
Tel.: +48 334990633
Faks: +48 334990611
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zgm.eu/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Norberta Barlickiego 1 w Bielsku-Białej

Numer referencyjny: ZGM/DZ-JK/129/2022/ADM
II.1.2)Główny kod CPV
45421000 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest częściowa wymiana stolarki okiennej i balkonowej w lokalach mieszkalnych i w lokalu użytkowym oraz renowacja zabudowy drewnianej wokół stolarki okiennej w budynku przy ul. Norberta Barlickiego 1 w Bielsku-Białej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/09/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 157-449033

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 13/09/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 22/09/2022
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:
Data: 11/11/2022
Powinno być:
Data: 20/11/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 13/09/2022
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 22/09/2022
Czas lokalny: 12:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: