Dostawy - 490-2021

04/01/2021    S1

Niemcy-Balingen: Motopompy

2021/S 001-000490

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Stadtverwaltung Balingen
Adres pocztowy: Friedrichstr. 67
Miejscowość: Balingen
Kod NUTS: DE143 Zollernalbkreis
Kod pocztowy: 72336
Państwo: Niemcy
Osoba do kontaktów: Agentur Wieseke, Ludwig-Frank Str. 19, 77933 Lahr
E-mail: ralf.wieseke@agentur-wieseke.de
Tel.: +49 7821 / 3900-9
Adresy internetowe:
Główny adres: www.balingen.de
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Lieferung eines Löschgruppenfahrzeug 10 (LF 10) incl. Beladung

II.1.2)Główny kod CPV
34144213 Motopompy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Es wird für die Stadt Balingen ein Löschgruppenfahrzeug 10 (LF 10) ausgeschrieben.

Die Ausschreibung ist in 3 Lose gegliedert:

— Los 1 – Fahrgestell,

— Los 2 – Aufbau/Pumpentechnik/Funktechnik — Los 3 – Feuerwehrtechnische Beladung.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 379 798.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lieferung eines Löschgruppenfahrzeug 10 (LF 10) incl. Beladung

Część nr: 1 Fahrgestell
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34144213 Motopompy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE143 Zollernalbkreis
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Stadt Balingen

Friedrichstr. 67

72336 Balingen

II.2.4)Opis zamówienia:

Los 1 besteht aus den Bereichen Fahrgestell und Lackierung.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lieferung eines Löschgruppenfahrzeug 10 (LF 10) incl. Beladung

Część nr: 2 Aufbau/Pumpentechnik
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34144213 Motopompy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE143 Zollernalbkreis
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Stadt Balingen

Friedrichstr. 67

72336 Balingen

II.2.4)Opis zamówienia:

Los 2 besteht aus den Bereichen Fahrerhaus, Mannschaftsraum, Aufbau, Pumpe undRohrleitungssystem,elektrische Anlage, Funktechnik, Beladung und Lackierung.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lieferung eines Löschgruppenfahrzeug 10 (LF 10) incl. Beladung

Część nr: 3 Feuerwehrtechnische Beladung
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34144213 Motopompy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE143 Zollernalbkreis
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Stadt Balingen

Friedrichstr. 67

72336 Balingen

II.2.4)Opis zamówienia:

Los 3 besteht aus den Bereichen Schutzkleidung/-gerät, Löschgerät, Schläuche/Armaturen/Zubehör, Rettungsgerät, Sanitäts-/Wiederbelebungsgerät, Beleuchtungs-/Signalgerät, Arbeitsgerät, Handwerkzeug/Messgerät und Sondergerät.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 184-443729
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1 Fahrgestell
Nazwa:

Lieferung eines Löschgruppenfahrzeug 10 (LF 10) incl. Beladung

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: MAN Truck & Bus Deutschland GmbH
Adres pocztowy: Lingwiesenstraße 15
Miejscowość: Korntal - Münchingen
Kod NUTS: DE115 Ludwigsburg
Kod pocztowy: 70825
Państwo: Niemcy
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 102 518.50 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2 Aufbau/Pumpentechnik
Nazwa:

Lieferung eines Löschgruppenfahrzeug 10 (LF 10) incl. Beladung

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Rosenbauer Deutschland GmbH
Adres pocztowy: Rudolf-Breitscheid-Straße 79
Miejscowość: Luckenwalde
Kod NUTS: DE40H Teltow-Fläming
Kod pocztowy: 14943
Państwo: Niemcy
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 229 993.68 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 3 Feuerwehrtechnische Beladung
Nazwa:

Lieferung eines Löschgruppenfahrzeug 10 (LF 10) incl. Beladung

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Albert Ziegler GmbH
Adres pocztowy: Albert-Ziegler-Straße 1
Miejscowość: Giengen
Kod NUTS: DE11C Heidenheim
Kod pocztowy: 89537
Państwo: Niemcy
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 47 285.82 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Vergabekammer Baden-Württemberg beim RP Karlsruhe
Adres pocztowy: Karl-Friedrich-Straße 17
Miejscowość: Karlsruhe
Kod pocztowy: 76133
Państwo: Niemcy
E-mail: vergabekammer@rpk.bwl.de
Tel.: +49 721926-0
Faks: +49 721926-3985
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Vergabekammer Baden-Württemberg beim RP Karlsruhe
Adres pocztowy: Karl-Friedrich-Straße 17
Miejscowość: Karlsruhe
Kod pocztowy: 76133
Państwo: Niemcy
E-mail: vergabekammer@rpk.bwl.de
Tel.: +49 721926-0
Faks: +49 721926-3985
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Vergabekammer Baden-Württemberg beim RP Karlsruhe
Adres pocztowy: Karl-Friedrich-Straße 17
Miejscowość: Karlsruhe
Kod pocztowy: 76133
Państwo: Niemcy
E-mail: vergabekammer@rpk.bwl.de
Tel.: +49 7219260
Faks: +49 721926-3985
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/12/2020