Dostawy - 494324-2021

Submission deadline has been amended by:  571291-2021
01/10/2021    S191

Polska-Tarnów: Rękawice chirurgiczne

2021/S 191-494324

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Adres pocztowy: ul. Lwowska 178a
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Logistyki
E-mail: mcholewa@lukasz.med.pl
Tel.: +48 146315115
Faks: +48 146315115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lukasz.med.pl
Adres profilu nabywcy: www.platformazakupowa.pl/pn/lukasz_med
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/lukasz_med
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa : zakup, dostawa: Rękawice Medyczne j.u. wg. N/w Zakresów 1-12 dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

II.1.2)Główny kod CPV
33141420 Rękawice chirurgiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa : zakup, dostawa: Rękawice Medyczne j.u. wg. N/w Zakresów 1-12 dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

Zamówienie zostało podzielone na 12 zakresów:

Zakres 1. Rękawice chirurgiczne neoprynowe, sterylne, bezlateksowe

Zakres 2. Rękawice mikrochirurgiczne, sterylne

Zakres 3. Rękawice ortopedyczne, sterylne, lateksowe, bezpudrowe

Zakres 4. Rękawice do system podwójnego zakładaia

Zakres 5. Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne

Zakres 6. Rękawice chirurgiczne, mikrochirurgiczne, półsyntetyczne, sterylne

Zakres 7. Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, niesterylne.

Zakres 8. Rękawice diagnostyczne nitrylowe z przedłużonym mankietem, niesterylne.

Zakres 9. Rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe, niesterylne.

Zakres 10. Rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe z przedłużonym mankietem

Zakres 11. Rękawice lateksowe z przedłużonym mankietem, dla potrzeb ginekologii, sterylne

Zakres 12. Rękawice do pr

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rękawice chirurgiczne neoprynowe, sterylne, bezlateksowe

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141420 Rękawice chirurgiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Rękawice chirurgiczne neoprynowe, sterylne, bezlateksowe

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: jakość / Waga: 50
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 5
Cena - Waga: 45
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rękawice mikrochirurgiczne, sterylne

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141420 Rękawice chirurgiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Rękawice mikrochirurgiczne, sterylne

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: jakość / Waga: 50
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 5
Cena - Waga: 45
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rękawice ortopedyczne, sterylne, lateksowe, bezpudrowe

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141420 Rękawice chirurgiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Rękawice ortopedyczne, sterylne, lateksowe, bezpudrowe

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: jakość / Waga: 50
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 5
Cena - Waga: 45
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rękawice do system podwójnego zakładaia

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141420 Rękawice chirurgiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Rękawice do system podwójnego zakładaia

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: jakość / Waga: 50
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 5
Cena - Waga: 45
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141420 Rękawice chirurgiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: jakość / Waga: 50
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 5
Cena - Waga: 45
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rękawice chirurgiczne, mikrochirurgiczne, półsyntetyczne, sterylne

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141420 Rękawice chirurgiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Rękawice chirurgiczne, mikrochirurgiczne, półsyntetyczne, sterylne

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: jakość / Waga: 50
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 5
Cena - Waga: 45
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, niesterylne.

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141420 Rękawice chirurgiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, niesterylne.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: jakość / Waga: 50
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 5
Cena - Waga: 45
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rękawice diagnostyczne nitrylowe z przedłużonym mankietem, niesterylne.

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141420 Rękawice chirurgiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Rękawice diagnostyczne nitrylowe z przedłużonym mankietem, niesterylne.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: jakość / Waga: 50
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 5
Cena - Waga: 45
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe, niesterylne.

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141420 Rękawice chirurgiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe, niesterylne.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: jakość / Waga: 50
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 5
Cena - Waga: 45
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe z przedłużonym mankietem

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141420 Rękawice chirurgiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe z przedłużonym mankietem

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: jakość / Waga: 50
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 5
Cena - Waga: 45
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rękawice lateksowe z przedłużonym mankietem, dla potrzeb ginekologii, sterylne

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141420 Rękawice chirurgiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Rękawice lateksowe z przedłużonym mankietem, dla potrzeb ginekologii, sterylne

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: jakość / Waga: 50
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 5
Cena - Waga: 45
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rękawice do przygotowywania leków cytotoksycznych, bezpudrowe, sterylne.

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141420 Rękawice chirurgiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Rękawice do przygotowywania leków cytotoksycznych, bezpudrowe, sterylne.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: jakość / Waga: 50
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 5
Cena - Waga: 45
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

3. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:

a) Zmiany nazwy i producenta oferowanego towaru pod warunkiem zachowania tych samych właściwości w przypadku braku dostępności danego towaru,

b) Zmiany wielkości (zastąpienie dotychczasowej wielkości nową bądź wprowadzenie dodatkowej wielkości opakowania) lub rodzaju opakowania, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,

c) Obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a także w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług,

d) Zmiany stawki podatku od towarów i usług,

e) obniżenia cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1A, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,

f) Zmiany terminu wykon

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/11/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 12/02/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/11/2021
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów, II piętro pokój 21 za pośrednictwem platformy zakupowej www.platformazakupowa.pl

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert za pośrednictwem platformy zakupowej - www.platformazakupowa.pl/pn/lukasz_med

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

6. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69.

Zamawiający będzie się porozumiewał przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za wyjątkiem obowiązku przedstawienia przez Wykonawcę wyszczególnionych w SWZ próbek, które należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala do Kancelarii Ogólnej znajdującej się na II piętrze w budynku D (Budynek Administracji).

Próbki należy złożyć najpóźniej do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 15.11.2021 r do godziny 9:00. Próbka może zostać złożona za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Paczka z próbkami winna byś opisana nazwą Wykonawcy i numerem postępowania przetargowego tj. 69/2021.

Złożone próbki (jako przedmiotowy środek dowodowy) będą służyły ocenie zgodności zaoferowanego asortymentu z wymaganiami Zamawiającego. Na ich podstawie Zamawiający przyzna ofertom ocenę punktową zgodnie ze sposobem oceny ofert opisanym w pkt 13.1 SWZ. Składane próbki nie będą podlegały uzupełnieniu. W przypadku braku ich złożenia przez Wykonawcę oferta taka będzie podlegała odrzuceniu.

Złożone próbki nie będą podlegały zwrotowi.

6.1.Próbki dla Zakreów nr 1-12, zgodnie z ilością i sposobem złożenia opisanym w pkt. 6 SWZ.

Ilość op./par do testacji

Zakres Nazwa i opis przedmiotu zamówienia rozmiar ilość par / op.

1 Rękawice chirurgiczne neoprenowe, sterylne, bezlateksowe 6,5 / 7,0 po 50 par 1 op. zbiorcze

2 Rękawice mikrochirurgiczne, sterylne, lateksowe, bezpudrowe 7,0 / 7,5 /8,0 po 50 par par

3 Rękawice ortopedyczne, sterylne, lateksowe, bezpudrowe. 7,0 / 7,5 /8,0 po 50 par par

4 Rękawice do system podwójnego zakładania 7,5 50 par par

5 Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne 7,0 / 7,5 /8,0 po 100 par par

6 Rękawice chirurgiczne, mikrochirurgiczne, półsyntetyczne, sterylne 7,0 / 7,5 po 50 par par

7 Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, niesterylne. S 5 op. op. a' 100

M 20 op. op. a' 100

L 5 op. op. a' 100

XL 5 op. op. a' 100

8 Rękawice diagnostyczne nitrylowe z przedłużonym mankietem, niesterylne. M 1 op. op. a' 100

9 Rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe, niesterylne. M 5 op. op. a' 100

10 Rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe z przedłużonym mankietem 6,5 2 op. op. a' 50 par

7,5 4 op.

11 Rękawice lateksowe z przedłużonym mankietem, dla potrzeb ginekologii, sterylne 7,5 10 par par

12 Rękawice do przygotowywania leków cytotoksycznych, bezpudrowe, sterylne. 6,5 / 7,0 po 50 par par

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: KIO
Adres pocztowy: ul. postępu 17A
Miejscowość: WARSZAWA
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: KIO
Adres pocztowy: ul. postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: KIO
Adres pocztowy: ul. postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/09/2021