Bunuri - 495723-2018

10/11/2018    S217

România-Bucureşti: Computere personale

2018/S 217-495723

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Universitatea din București
Număr naţional de înregistrare: Romania
Adresă: Bulevardul Mihail Kogălniceanu nr. 36–46
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 050107
Țară: România
Persoană de contact: Cristi Sandu
E-mail: contact@achizitii.unibuc.ro
Telefon: +40 213077376
Fax: +40 213139575
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.unibuc.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Universitate
I.5)Activitate principală
Educație

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Calculatoare tip A și tip B

Număr de referinţă: 011
II.1.2)Cod CPV principal
30213000 Computere personale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Calculatoare tip A si tip B.

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 2
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Calculator A

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30213000 Computere personale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bulevardul Mihail Kogalniceanu nr. 36–46, sector 5, Bucuresti.

Persoană de contact: Lorena Badea +40 213077347.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit il constituie furnizarea de calculatoare tip A, conform cerintelor din caietul de sarcini. Aceasta achizitie publica se realizeaza in contextul necesitatii acestor produse pentru asigurarea Departamentelor Universităţii din Bucuresti si a Facultatilor cu sisteme mai fiabile. Livrarea se va face cu mijloace de transport ale ofertantului si pe cheltuiala acestuia.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Calculator B

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30213000 Computere personale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bulevardul Mihail Kogalniceanu nr. 36–46, sector 5, Bucuresti.

Persoană de contact: Lorena Badea +40 213077347.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit il constituie furnizarea de calculatoare B, conform cerintelor din caietul de sarcini. Aceasta achizitie publica se realizeaza in contextul necesitatii acestor produse pentru asigurarea Departamentelor Universităţii din Bucuresti si a Facultatilor cu sisteme mai fiabile. Livrarea se va face cu mijloace de transport ale ofertantului si pe cheltuiala acestuia.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții NU trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016.

Ofertantii, tertii sustinatori sau subcontractantii participanti la procedura vor depune o declaratie conform art. 60 din Legea 98/2016, odata cu DUAE.

Operatorii economici participanti au obligația completării și prezentării inițiale a DUAE de către ofertanți/candidați (inclusiv pentru asociați/subcontractanți/terți susținători) ca primă dovadă a neîncadrării în situațiile de excludere și a îndeplinirii cerințelor de capacitate.

Ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea etapei finale de licitatie electronica face dovada neîncadrării în situațiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea autoritatii contractante, a următoarelor informații și documente: •certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării.

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul emis de ONRC/actul constitutiv;

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

— Prof. univ. dr. Mircea Dumitru,

— Prof. univ. dr. Iucu-Bumbu Romiță,

— Prof. univ. dr. Magdalena Iordache-Platis,

— Prof. univ. dr. Liviu Papadima,

— Prof. univ. dr. Constantin Mihailciuc,

— Prof. univ. dr. Laurențiu-Mărgărel Leuștean,

— Prof. univ. dr. Laurențiu-Dănuț Vlad,

— Prof. univ. Valentin -Sorin Costreie,

— Ing. Radu Sorin Matache,

— Ing. Ec. Aida Alexandroaia,

— Dr. Florin-Marius Ion,

— Ing. Florinel Miulescu,

— Ec. Simion Cristinel Sandu,

— Director IT&C Anca Ileana,

— Referent achizţii Sabina Lorena Badea,

— Inginer IT Silviu-Laurenţiu Vasile,

— Inginer sistem Ionuţ-Alexandru Ceornodolea,

— Administrator Şef — Facultatea de Matematică şi Informatică,

— Sorin-Iulian Şerban,

— Administrator Şef — Facultatea de Fizică Dumitru Staicu.

Nedepunerea odata cu DUAE a documentelor mentionate anterior poate face subiectul unei solicitari de clarificare.

Prezentarea de documente relevante care să dovedească forma de înregistrare și, după caz, de atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerințele legale din țara în care este stabilit operatorul economic.

Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor,

— Certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei.

Ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea etapei finale de licitatie electronica face dovada neîncadrării în situațiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea autoritatii contractante, a următoarelor informații și documente: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării,

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Lista principalelor livrari de produse similare in cel mult 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Initial se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire urmand ca ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea etapei finale de licitatie electronica sa depuna documentele justificative.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică
Informații suplimentare despre licitația electronică:

Nu se va folosi pas de licitare.

IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 10/12/2018
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 10/03/2019
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 10/12/2018
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform Legii aplicabile nr. 98/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Universitatea din București — Departamentul de Achiziții Publice
Adresă: Bulevardul Mihail Kogălniceanu nr. 36–46, sector 5
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 050107
Țară: România
E-mail: contact@achizitii.unibuc.ro
Telefon: +40 213077376
Adresă internet: www.unibuc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
07/11/2018