Prekės - 496205-2020

20/10/2020    S204

België-Melle: Elektrische schakelborden

2020/S 204-496205

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 182-436964)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fluvius System Operator cvba (Klassieke Sectoren)
Nationaal identificatienummer: 0477.445.084_26906
Postadres: Brusselsesteenweg 199
Plaats: Melle
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9090
Land: België
E-mail: aankoop.aannemers@fluvius.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.fluvius.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=386399

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Pompputten en sturingskasten voor drukriolering

Referentienummer: Fluvius Klassieke sector-FLU19W132-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31214500 Elektrische schakelborden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het voorwerp van de opdracht is het sluiten van een raamovereenkomst voor het leveren, installeren en in dienst stellen van volledig uitgeruste betonnen pompputten (kleine pompstations) en sturingskasten voor drukriolering, alsook het jaarlijks onderhoud ervan gedurende de garantieperiode van twee jaar.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/10/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 182-436964

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Dit terechtwijzend bericht maakt integraal deel uit van de aanbestedingsbescheiden. Mogen wij u tevens vragen bij uw inschrijving rekening te houden met dit terechtwijzend bericht en hiervan ook melding te maken.