Prekės - 496466-2019

22/10/2019    S204    Prekės - Skelbimas apie sutarties sudarymą - Atviras konkursas 

Lenkija-Koszalin: Laivai ir panašios vandens transporto priemonės žmonėms arba kroviniams vežti

2019/S 204-496466

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie
Nacionalinis registracijos Nr.: 6690504364
Adresas: ul. Gnieźnieńska 9
Miestas: Koszalin
NUTS kodas: PL426 Koszaliński
Pašto kodas: 75-736
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Alicja Serafin, Joanna Pierucka
El. paštas: mzk@mzk.koszalin.pl
Telefonas: +48 943445285
Faksas: +48 943422768

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.mzk.koszalin.pl

I.2)Informacija apie pirkimą
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Zaprojektowanie, wybudowanie, dostawa statku pasażerskiego wraz z urządzeniem transportowym

Nuorodos numeris: NO-AS-19/2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
34512000 Laivai ir panašios vandens transporto priemonės žmonėms arba kroviniams vežti
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wybudowanie, dostawa wraz z wyposażeniem statku pasażerskiego, opracowanie technologii wodowania i wyciągania statku wraz z zaprojektowaniem, wykonaniem i dostawą urządzenia transportowego do wodowania i wyciągania statku oraz jego postoju poza sezonem.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
71320000 Inžinerinio projektavimo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL426 Koszaliński
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Zaprojektowanie, wybudowanie, dostawa wraz z wyposażeniem statku pasażerskiego, opracowanie technologii wodowania i wyciągania statku wraz z zaprojektowaniem, wykonaniem i dostawą urządzenia transportowego do wodowania i wyciągania statku oraz jego postoju poza sezonem.

1.2. Statek będzie przeznaczony do wykonywania regularnego transportu pasażerskiego po Jeziorze Jamno, miedzy przystaniami Jamno – Unieście II. Statek musi posiadać klasę *sKM3 pas [1] nadaną przez niezależne Towarzystwo Klasyfikacyjne potwierdzoną świadectwem klasy dla statków do żeglugi (śródlądowej) na akwenach wodnych, na których może wystąpić fala o wysokości do 0,6 m lub posiadać wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej wydane po odbiorze jednostki przez Komisję Techniczną przy Urzędzie Żeglugi Śródlądowej; statek musi być zdolny do żeglugi przy sile wiatru nieprzekraczającej 6 stopni w skali Beauforta.

1.3. Statek ma być zaprojektowany i wybudowany zgodnie z aktualnymi na dzień dostawy wymaganiami przepisów ustawy z dnia 21.12.2000 r. o żegludze śródlądowej z późniejszymi zmianami, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1629 z dnia 14.9.2016 r., ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej zmieniającej dyrektywę 2009/100/WE i uchylającej dyrektywę 2006/87/WE, przepisów polskiej administracji żeglugi śródlądowej oraz innych norm prawnych dotyczących statku pasażerskiego.

1.4. Statek wraz z wyposażeniem oraz urządzenie do transportu powinien spełniać wszelkie normy prawne, przewidziane dla planowanego zastosowania (normy BHP, przeciwpożarowe, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych, wyposażenie ratunkowe).

1.5. Statek ma posiadać napęd hybrydowy, który będą stanowiły 2 rodzaje silników: elektryczny i spalinowy.

Silnik elektryczny winien być zasilany z baterii litowo-jonowych zapewniających rozwinięcie prędkości maksymalnej co najmniej 7 km/h oraz wykonywanie wszelkich manewrów w porcie.

Silnik spalinowy (diesla) spełniający normę emisji spalin zgodnie z wymogami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1629 z dnia 14.9.2016 r., ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej zmieniającej dyrektywę 2009/100/WE i uchylającej dyrektywę 2006/87/WE o mocy zapewniającej rozwinięcie prędkości maksymalnej co najmniej 15 km/h.

1.6. Kadłub statku typu katamaran. Każdy kadłub podzielony na przedziały wodoszczelne wypełnione materiałem nienasiąkliwym (np. styropianem). Poszycie kadłuba statku, a także pokład i nadbudówka winny być wykonane ze stopów aluminium. Elementy kadłuba i nadbudówki, które nie mogą być wykonane ze stopów aluminium, powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, chyba że proces technologiczny budowy wymaga zastosowanie innego materiału. Dopuszcza się wykonanie nadbudówki statku z tworzyw sztucznych pod warunkiem, że zapewnią parametry techniczne nie gorsze niż wykonane ze stopów aluminium. Poszycie kadłuba z blachy musi posiadać minimalną grubość wynoszącą 5 mm. Statek musi być wyposażony w nadbudówkę z wydzieloną sterówką, część pasażerską oraz pełnowymiarową toaletą. Część pasażerska: zadaszona zamknięta, zadaszona otwarta i otwarta. Przestrzeń otwarta - niezadaszona części pasażerskiej wina obejmować maksymalnie 25 % przestrzeni pasażerskiej i znajdować się w tylnej części statku.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) opracowanie dokumentacji projektowej statku pasażerskiego;

2) opracowanie dokumentacji projektowej wózka transportowego wraz z technologią wodowania i wyciągania oraz postoju statku na przystani Jamno;

3) wybudowanie statku pasażerskiego pod nadzorem Towarzystwa Klasyfikacyjnego lub Komisji Technicznej przy Urzędzie Żeglugi Śródlądowej;

4) wybudowanie wózka transportowego;

5) dostawa statku wraz z wózkiem transportowym do przystani Jamno i jego zwodowanie;

6) uruchomienie statku wraz z dopuszczeniem do pływania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera PFU.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Okres gwarancji / Lyginamasis svoris: 10 %
Kaina - Lyginamasis svoris: 90 %
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Projekt pn. „Zakup jednostki pływającej na potrzeby przeprawy przez Jezioro Jamno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie: 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach strategii ZIT dla KKBOF

II.2.14)Papildoma informacija

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp dopuszcza się możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do 20 % wartości zamówienia podstawowego, tj. polegającego na zamówieniu tożsamym z przedmiotem zamówienia.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 167-408265
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pavadinimas:

Zaprojektowanie, wybudowanie, dostawa statku pasażerskiego wraz z urządzeniem transportowym

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)Informacija apie neskirtas sutartis
Sutartis / partija neskirta
Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
Telefonas: +48 22458840
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.5 i 17.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 19 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 00-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587840
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: https://www.uzp.gov.pl.kio

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
17/10/2019