Prekės - 496480-2019

22/10/2019    S204    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania

2019/S 204-496480

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Krajowy numer identyfikacyjny: ZP/220-61/19/JS
Adres pocztowy: ul. Wawelska 52/54
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 00-922
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Sukiennik
E-mail: zamowienia@gios.gov.pl
Tel.: +48 223692075
Faks: +48 228258519

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gios.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostawa samochodów z zabudową specjalistyczną

Numer referencyjny: ZP/220-61/19/JS
II.1.2)Główny kod CPV
34144000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodów z zabudową specjalistyczną.

2) Zamówienie składa się z 4 części:

a) część I – przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodów typu furgon z zabudową specjalistyczną przeznaczonych do obsługi bezzałogowych statków powietrznych;

b) część II – przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodów terenowych typu pick-up z lodówką;

c) część III – przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodów terenowych typu pick-up z chłodnią.

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7a, 7b i 7c do SIWZ „Wzór tabeli zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego”, odpowiednio dla każdej z części zamówienia.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część I – dostawa samochodów (typ furgon) dla zespołów obsługujących BSP.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34144000
34136100
34113000
34113300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodów z zabudową specjalistyczną.

2) Zamówienie składa się z 4 części:

a) część I – przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodów typu furgon z zabudową specjalistyczną przeznaczonych do obsługi bezzałogowych statków powietrznych;

b) część II – przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodów terenowych typu pick-up z lodówką;

c) część III – przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodów terenowych typu pick-up z chłodnią.

3) Dodatkowo zamówienie obejmuje dostosowanie pojazdów do wymogów Zamawiającego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wykupienie ubezpieczenia obowiązkowego OC dla dostarczanych pojazdów.

4) Zadaniem Wykonawcy będzie dostarczenie na własny koszt pojazdów we wskazane przez Zamawiającego lokalizacje, uruchomienie, demonstracja poprawności pracy pojazdów oraz zabudowy specjalistycznej. Akceptacja wykonania zamówienia nastąpi po wykonaniu uruchomieniu oraz przeprowadzeniu szkolenia produktowego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7a, 7b i 7c do SIWZ „Wzór tabeli zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego”, odpowiednio dla każdej z części zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena oferty brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja na silnik i podzespoły / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja na zabudowę specjalistyczną / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp). Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana po uzyskaniu dostępności środków.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część II – dostawa samochodów terenowych (typ pick-up) wyposażonych w lodówki.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34144000
34136100
34113000
34113300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodów z zabudową specjalistyczną.

2) Zamówienie składa się z 3 części:

a) część I – przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodów typu furgon z zabudową specjalistyczną przeznaczonych do obsługi bezzałogowych statków powietrznych;

b) część II – przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodów terenowych typu pick-up z lodówką;

c) część III – przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodów terenowych typu pic-up z chłodnią.

3) Dodatkowo zamówienie obejmuje dostosowanie pojazdów do wymogów Zamawiającego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wykupienie ubezpieczenia obowiązkowego OC dla dostarczanych pojazdów.

4) Zadaniem Wykonawcy będzie dostarczenie na własny koszt pojazdów we wskazane przez Zamawiającego lokalizacje, uruchomienie, demonstracja poprawności pracy pojazdów oraz zabudowy specjalistycznej. Akceptacja wykonania zamówienia nastąpi po wykonaniu uruchomieniu oraz przeprowadzeniu szkolenia produktowego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7a, 7b i 7c do SIWZ „Wzór tabeli zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego”, odpowiednio dla każdej z części zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena oferty brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja na silnik i podzespoły / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja na zabudowę specjalistyczną / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp). Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana po uzyskaniu dostępności środków.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część III – dostawa samochodów terenowych (typ pick-up) wyposażonych w chłodnię.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34144000
34136100
34113000
34113300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodów z zabudową specjalistyczną.

2) Zamówienie składa się z 3 części:

a) część I – przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodów typu furgon z zabudową specjalistyczną przeznaczonych do obsługi bezzałogowych statków powietrznych;

b) część II – przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodów terenowych typu pick-up z lodówką;

c) część III – przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodów terenowych typu pick-up z chłodnią.

3) Dodatkowo zamówienie obejmuje dostosowanie pojazdów do wymogów Zamawiającego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wykupienie ubezpieczenia obowiązkowego OC dla dostarczanych pojazdów.

4) Zadaniem Wykonawcy będzie dostarczenie na własny koszt pojazdów we wskazane przez Zamawiającego lokalizacje, uruchomienie, demonstracja poprawności pracy pojazdów oraz zabudowy specjalistycznej. Akceptacja wykonania zamówienia nastąpi po wykonaniu uruchomieniu oraz przeprowadzeniu szkolenia produktowego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7a, 7b i 7c do SIWZ „Wzór tabeli zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego”, odpowiednio dla każdej z części zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena oferty brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja na silnik i podzespoły / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja na zabudowę specjalistyczną / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp). Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana po uzyskaniu dostępności środków.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Termin składania ofert został skrócony na podstawie art. 43 ust. 2b pkt 2) Pzp z uwagi na pilną potrzebę udzielenia zamówienia w celu ochrony interesu Zamawiającego który może doznać uszczerbku w przypadku zbyt długiego oczekiwania na zakończenie przetargu.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 146-359017
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Część I – dostawa samochodów (typ furgon) dla zespołów obsługujących BSP.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Część II – dostawa samochodów terenowych (typ pick-up) wyposażonych w lodówki.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Część III – dostawa samochodów terenowych (typ pick-up) wyposażonych w chłodnię.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, a także na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1.

2. Niniejsze zamówienie jest podzielone na części.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na części przewidziane w SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z części zamówienia. Każdy Wykonawca ma prawo do złożenia tylko 1 oferty zawierającej 1 propozycję cenową na każdą część zamówienia.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.

6. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

7. W związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania, na podstawie art. 26 ust. 2f Pzp Zamawiający wzywa Wykonawców, do złożenia razem z ofertą aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów wskazanych w części VII SIWZ.

8. Zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

9. Zamawiający wymaga wniesienia wadium:

— część I - w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),

— część II - w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

— część III - w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100),

przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W toku postępowania Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/10/2019