Paslaugos - 497418-2020

20/10/2020    S204

Belgija-Gentas: Atliekų šalinimo ir apdorojimo paslaugos

2020/S 204-497418

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Infrabel — Directie Asset Management — Area North-West
Nacionalinis registracijos Nr.: 0869.763.267_23936
Adresas: Koningin Maria-Hendrikaplein 2
Miestas: Gent
NUTS kodas: BE234 Arr. Gent
Pašto kodas: 9000
Šalis: Belgija
Asmuo ryšiams: Mireille Jacques
El. paštas: mireille.jacques.526@infrabel.be
Telefonas: +32 92412475
Faksas: +31 92412537
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.infrabel.be
Pirkėjo profilio adresas: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=387758
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=387758
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=I-I.NW-57%2F54%2F3%2F20%2F049-F05
I.6)Pagrindinė veikla
Geležinkelio paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

57/54/3/20/049 Ophaling van bedrijfsafval op de sites van Infrabel in area North-West, meer bepaald in de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen, West- en Oost-Vlaanderen

Nuorodos numeris: I-I.NW-57/54/3/20/049-F05_0
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
90510000 Atliekų šalinimo ir apdorojimo paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

De onderhavige opdracht betreft een raamovereenkomst van diensten.

Deze raamovereenkomst betreft: het ophalen van bedrijfsafval dat omwille van de aard en samenstelling vergelijkbaar is met huishoudelijke afval (type restfractie) en het selectief ophalen van karton en papier, hol glas, groen- en houtafval, puin, KGA en PMD[...] in de door Infrabel aangewezen activiteitencentra in Area North-West, meer bepaald in de provincies West- en Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.

De hoeveelheden die in de inventaris worden vermeld zijn de beoogde hoeveelheden voor één jaar (dit is de basisperiode van de raamovereenkomst met twee mogelijke verlengingen van één jaar. Infrabel verbindt er zich niet toe om de in de inventaris vermelde prestaties en hoeveelheden te bestellen.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
90512000 Atliekų vežimo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: BE2 VLAAMS GEWEST
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen, West- en Oost-Vlaanderen.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Zie bestek.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

De raamovereenkomst is afgesloten voor een vaste periode van één jaar. Deze vaste periode kan eventueel verlengd worden voor twee periode(s) van één jaar aan dezelfde voorwaarden van de oorspronkelijke opdracht.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

De inschrijver moet voldoen aan de volgende selectiecriteria:

1. beschikken over een nationale of communautaire vervoersvergunning afgeleverd door FOD Mobiliteit en vervoer;

2. beschikken over een registratie als Inzamelaar, Afvalstoffenhandelaar of -Makelaar (IHM) en in voorkomend geval van een registratie als vervoerder van afvalstoffen;

3. beschikken over een gekeurd kwaliteitsborgingssysteem voor de ophaling van gevaarlijk afval;

4. een referentielijst met minimum drie opdrachten voor gelijkaardige diensten met een duur die minstens één jaar bestrijkt en voor een minimum toegekend bedrag van 50 000 EUR per opdracht. De uitvoering van de referenties (einddatum van prestatie) mag niet ouder zijn dan drie jaren voorafgaand aan de datum van opening van de offertes van de onderhavige raamovereenkomst.

De referentielijst moet de volgende informatie bevatten: de exacte benaming en de scope van de diensten, de begin- en einddatum van uitvoering, de plaats van uitvoering (geografische zone), het toegekende bedrag, de naam van de publiek- of privaatrechtelijke instantie waarvoor zij bestemd waren, de naam van de contactpersoon en zijn/haar contactgegevens. Voor elke referentie voegt de inschrijver een attest van goede uitvoering toe.

III.1.4)Objektyvios taisyklės ir dalyvavimo kriterijai
Taisyklių ir kriterijų sąrašas bei trumpas aprašymas:

Zie het artikel 67 Uitsluitingsgronden in het bestek.

III.1.6)Reikalaujami užstatai ir garantijos:

Zie bestek.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su vieninteliu veiklos vykdytoju
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 25/11/2020
Vietos laikas: 11:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Olandų kalba
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 25/11/2020
Vietos laikas: 11:00
Vieta:

Via e-Tendering.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:

Een Uniform Europees Aanbestedingsdocument is verplicht en moet bijgevoegd worden bij de offerte.

Bij het deel IV betreffende het voldoen van de ondernemer aan de selectiecriteria is het voldoende om in dit deel enkel de sectie “Algemene aanwijzing voor alle selectiecriteria” in te vullen. De inschrijver moet in dit deel vermelden of hij voldoet aan de gevraagde selectiecriteria voor deze opdracht door ja of nee in te vullen. De selectiecriteria worden vermeld in de aankondiging (zie punt III.1.3)).

In het kader van deze opdracht maakt Infrabel gebruik van e-Tendering voor alle fases van de plaatsingsprocedure.

De opdrachtdocumenten (bestek en bijlagen) zijn gratis te downloaden op: https://enot.publicprocurement.be

Wij raden u ten stelligste aan om u te registreren, op die manier wordt u automatisch op de hoogte gebracht bij eventuele addenda, verbeteringsberichten, aanvullende informatie, enz.

Door zich kandidaat te stellen en/of door in te schrijven op de huidige opdracht, erkennen de kandidaten en inschrijvers dat zij kennis hebben genomen van de gedragscode voor de leveranciers en aannemers van Infrabel en verbinden zij zich ertoe om de bepalingen ervan na te leven. Deze gedragscode kan geraadpleegd en gedownload worden op de site www.infrabel.be onder de rubriek “Business — Leveranciers en aannemers”.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Raad van State
Adresas: Wetenschapstraat 33
Miestas: Brussel
Pašto kodas: 1040
Šalis: Belgija
El. paštas: info@raadvst-consetat.be
Telefonas: +32 22349611
Interneto adresas: www.raadvst-consetat.be
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Zie artikel 23 van de Wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten.

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
15/10/2020