Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Roboty budowlane - 497906-2021

01/10/2021    S191

România-Târgoviște: Lucrări de construcţii de conducte de apă şi de canalizare a apelor reziduale la mare distanţă

2021/S 191-497906

Anunț de participare – utilități

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA
Număr naţional de înregistrare: RO 10084149
Adresă: Strada: Brătianu Constantin Ion, nr. 50
Localitate: Targoviste
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Cod poștal: 130055
Țară: România
Persoană de contact: Adrian Dumitru
E-mail: achizitii@catd.ro
Telefon: +40 245614403
Fax: +40 245611774
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.catd.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100128460
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.6)Activitate principală
Apă

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

DB-CL-05 Surse de apă, stații de tratare, rezervoare, stații de pompare, aducțiuni pentru Pucioasa, Fieni, Buciumeni, Moroeni, Pietroșița, Glodeni, Malu cu Flori

Număr de referinţă: DB-CL-05
II.1.2)Cod CPV principal
45231300 Lucrări de construcţii de conducte de apă şi de canalizare a apelor reziduale la mare distanţă
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Proiectare si executie lucrari aferente contractului „DB-CL-05 Surse de apă, stații de tratare, rezervoare, stații de pompare, aducțiuni pentru Pucioasa, Fieni, Buciumeni, Moroeni, Pietroșița, Glodeni, Malu cu Flori”, incluzand:

A. Comuna Moroeni

Obiect 1: Extindere front captare Galma (realizarea a doua foraje si conducte de legatura De 140mm,

L=370m);

Obiect 2: Reabilitare conducta de aductiune principala SZA Pucioasa - Fieni (De 450mm, L=3.900m);

Obiect 3: Conducta de aductiune secundara Moroeni (De 200mm, L=555m);

Obiect 4: Gospodarie de apă nouă pentru SA Moroeni – Pietrosita.

B. Comuna Buciumeni

Obiect 5: Conducta de aductiune secundara Buciumeni (De 160mm, L=120m);

Obiect 6: Extindere gospodariei de apa GA Buciumeni.

C. Comuna Glodeni

Obiect 7: Conducta de aductiune secundara noua pentru alimentarea rezervoarelor din GA Glodeni (De

140mm, L=10.360m, din care L=5.662m UAT Branesti si L=4.698m UAT Glodeni).

D. Comuna Malu cu Flori

Obiect 8: Extindere si reabilitare front de captare Malu cu Flori (reabilitare 2 foraje, 1 foraj nou, conducta de legatura De63mm, L=180m);

Obiect 9: Reabilitare conducta de aductiune (De 63mm, L=3.010 m);

Obiect 10: Statie de pompare in comuna Malu cu Flori.

Contractul include:

a) Elaborare Proiect Tehnic in conformitate cu legislatia nationala, incluzand toate documentele necesare (memorii, desene, calcule etc.) si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiei de constructie;

b) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei;

c) Lucrari de constructie;

d) Furnizare si montaj utilaje si echipamente tehnologice;

e) Testare si punere in functiune;

f) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie.

Durata de proiectare și executie a lucrarilor si punere in functiune a instalatiilor este de 23 luni.

Perioada de Garantie este de 36 luni.

NOTE:

1. Numar de zile pana la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 19.

2. Termene-limită până la care entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificare/informaţii suplimentare:

- 25 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, pentru solicitarile de clarificari transmise cu minim 34 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor;

- 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, pentru solicitarile de clarificari transmise cu minim 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 18 245 501.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45000000 Lucrări de construcţii
45232152 Lucrări de construcţii de staţii de pompare
45247270 Lucrări de construcţii de rezervoare
45252126 Lucrări de construcţii de staţii de tratare a apei potabile
71322000 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Locul principal de executare:

UAT Buciumeni, Moroeni, Pietroșița, Brănești, Glodeni, Malu cu Flori - Judeţul Dâmbovița

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Proiectare si executie lucrari aferente contractului „DB-CL-05 Surse de apă, stații de tratare, rezervoare, stații de pompare, aducțiuni pentru Pucioasa, Fieni, Buciumeni, Moroeni, Pietroșița, Glodeni, Malu cu Flori”.

Durata de proiectare și executie a lucrarilor si punere in functiune a instalatiilor este de 23 luni.

Perioada de Garantie este de 36 luni.

Valoarea estimată a contractului include Sume Provizionate în valoare totală de 406.591,44 lei, pentru racordarea obiectivelor la rețelele de electricitate.

Valoarea estimata a contractului nu include sumele reprezentand "cheltuieli diverse si neprevazute".

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica – Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, a unei planificări adecvate a activităţilor şi a alocării adecvate a resurselor / Pondere: 20
Criteriu privind calitatea - Nume: Costul operațional anual maxim garantat total (calculat conform Caiet de sarcini, Cap. 4 Liste, subcap. 4.3 Liste de garanții), pentru: (i) Front de captare Galma (ii) Gospodarie de apă Moroeni, (iii) Gospodarie de apa Buciumeni, (iv) Front de captare Malu cu Flori, (v) Statie de pompare Malu cu Flori / Pondere: 30
Criteriu privind costul - Nume: Pretul ofertei / Pondere: 50
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 59
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program Operational Infrastructura Mare 2014-2020

II.2.14)Informații suplimentare

POIM 2014-2020, Axa prioritara 3. Tipul de finantare: Fondul de Coeziune in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, bugetul de Stat, bugetele locale, contributie proprie

A se vedea conditia din sectiunea III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale si respectiv Sectiunea VI.3) Informatii suplimentare.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinţa 1: Ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 și 180 din Legea nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa si prezenta DUAE - "Motive de excludere" - Sectiunea A "Motive referitoare la condamnarile penale", Sectiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale", Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale"

Inainte de atribuirea contractului, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea Entitatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 177, 178 și 180 din Legea 99/2016, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractant/tert sustinator declarati in oferta. Documentele doveditoare vor fi prezentate în copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” si vor fi însotite, daca este cazul, de traducere autorizata în limba româna. - Cazierul judiciar al operatorului economic - Cazierul judiciar al persoanelor care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; Notă: se vor prezența caziere judiciare pentru acționar sau asociat semnificativ respectiv orice persoană care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.

- Persoanele juridice române vor prezenta, pentru sediul principal, certificat de atestare fiscală cu situaţia obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, eliberat de ANAF, şi certificat de atestare fiscală privind situaţia obligaţiilor de plată către bugetul local, din care să reiasă lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora; pentru sediile secundare/punctele de lucru, se va prezenta o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate;

- Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare (certificate de atestare fiscală, caziere fiscale, alte documente echivalente) eliberate de autorităţile competente ale tarii de origine, prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiilor la bugetul de stat si local, in conformitate cu legislatia tarii de rezidenta a operatorului economic sau a tarii in care acesta este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.

- certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 180 alin. (2) si art. 184 din Legea 99/2016

- alte documente edificatoare, dupa caz.

NOTE:

1. Detalii privind modul de completare a DUAE sunt disponibile in cap. VI.3) Informaţii suplimentare.

2. Neprezentarea DUAE odata cu oferta (completat inclusiv pentru asociat/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

3. Neprezentarea, odata cu DUAE, a angajamentului ferm al tertului sustinator, din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertente de formă ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

3. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art.177, 178, 180 se va accepta o declaratie pe propria răspundere, conform art.181 alin.(3) din Legea nr.99/2016.

4. Entitatea contractantă, conform art.184 din Legea nr. 99/2016, nu va exclude din procedură ofertantii aflați în oricare dintre situaţiile prevăzute la art.177, 178 şi 180 care atrag excluderea din procedura de atribuire, daca acestia prezinta dovezi prin care arată că măsurile luate sunt suficiente pentru a-şi demonstra în mod concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere.

5. Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca, anterior deciziei de excludere, isi indeplineste obligatiile prin plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalitati de stingere a acestora sau beneficiaza, in conditiile legii, de esalonarea acestora ori de alte facilitati in vederea platii acestora, inclusiv, dupa caz, a eventualelor dobânzi ori penalitati de intârziere acumulate sau a amenzilor.

6. Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate şi restante este mai mic de 10.000 lei.

7. În cazul în care exista incertitudini în ceea ce priveste situatia personala a unui ofertant, entitatea contractanta are dreptul de a solicita în mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor cerute.

Cerinţa 2: Ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile de conflict de interese prevazute la art. 72 si 73 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale

Se va completa DUAE - "Motive de excludere" - Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale". Alături de DUAE, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va prezenta Formularul nr. 5 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 72 si 73 alin (1) din Legea 99/2016.

Persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul Entităţii Contractante, în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt:1.DUMITRU Adrian - Director General; 2. TUTUIANU Ioan - Director tehnic si de productie; 3. IONESCU Radu - Director economic; 4. DUMITRU Valentin - Manager Dezvoltare; 5. NECULAESCU Ionut Sergiu - Manager Investitii; 6. OLARU Marin - Presedinte Consiliu de Administratie; 7. SERBAN Marian - Membru Consiliu de Administratie; 8. CHITULESCU Corneliu - Membru Consiliu de Administratie; 9. TABARCA Corneliu - Membru Consiliu de Administratie; 10. DINU Paul - Membru Consiliu de Administratie; 11. ENACHE George Ionut - Reprezentantul in AGA al Consiliului Local Targoviste; 12. PETRE Dumitru - Expert Management activitati Investitionale (lucrari) UIP POIM- Membru in comisia de evaluare; 13. ILIESCU Gabriela-Expert Achizitii Publice-Birou Achizitii Publice ;14.CATU Sebastian- Expert Achizitii Publice-Birou Achizitii Publice Membru in comisia de evaluare; 15. TASICA Laura - Economist Birou Financiar UIP POM Membru in comisia de evaluare; 16. NITA Vasile Laurentiu- Sef Oficiu Juridic-Gestiune Personal- Membru in comisia de evaluare; 17. ZEGHERU Catalin Nicusor- Manager Tehnic UIP POIM Presedinte de rezerva in comisia de evaluare; 18.MARINESCU Loredana Maria-Cons. Jr. Oficiu Juridic-Gestiune Personal -Membru de rezerva in comisia de evaluare; 19.FRATILA Marius- Economist Birou Financiar UIP POM -Membru de rezerva in comisia de evaluare; 20.ZEGHERU Ionut Aurelian E.M.A.I.L.- UIP POIM- Membru de rezerva in comisia de evaluare; 21 BORTESCU Adriana Cristina -Expert Achizitii Publice-Birou Achizitii Publice Membru de rezerva in comisia de evaluare; 22 CARBUNARU Catalina-E.M.A.I.S.- UIP POIM- Membru de rezerva in comisia de evaluare; 23. RADU Maria -Sef Serviciu financiar Contabilitate- semnatar contract (viza CFP).

Cerinţa 1: Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic (ofertant in nume propriu sau in asociere, tert sustinator, subcontractant) este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Se va completa DUAE - "Criterii de selectie" – Sectiunea A. Capacitatea de a corespunde cerintelor

Inainte de atribuirea contractului, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente de confirmare în vederea probarii celor asumate prin DUAE:

(a) Operarori economici români - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte cel putin informatiile legate de reprezentantii legali și domeniul/domeniile de activitate. In cazul unei oferte in asociere, autorizarea activitatilor se va demonstra pentru fiecare asociat in raport cu implicarea in contractul pentru care se depune oferta.

(b) Operatori economici nerezidenti (straini) – documente echivalente, care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu cerintele legale din tara de rezidenta, din care sa rezulte ca domeniul de activitate al operatorului economic corespunde obiectului contractului supus procedurii. Documentele se vor prezenta în copie lizibila, cu mentiunea “conform cu originalul”, însotite de traducere autorizata în limba româna; - Certificat de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic în curs.

NOTE:

1. Informatiile din certificatele constatatoar... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Cifra de afaceri anuala generalaCerinta – cifra de afaceriMedia cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani financiari (2018, 2019, 2020) a ofertantului trebuie sa fie de cel putin 30.000.000 lei (sau echivalent).

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa si prezenta DUAE - "Criterii de selectie" – Sectiunea B. Capacitatea economica si financiara, de catre fiecare operator economic participant la procedura de atribuire (ofertant/ ofertant asociat/tert sustinator).La solicitarea autoritatii contractante, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, in vederea probarii celor asumate prin DUAE, urmatoarele documente doveditoare:- Bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare incheiate pe ultimii 3 ani (2018, 2019, 2020) sau extrase de bilant inregistrate la organele competente sau alte documente edificatoare (de ex. rapoarte de audit), din care sa rezulte cifra de afaceri medie globala.Documentele doveditoare vor fi prezentate în copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” si vor fi însotite, daca este cazul, de traducere autorizata în limba româna.In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, atunci indeplinirea cerintei se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele doveditoare.Pentru conversia în RON, dacă situaţiile financiare sunt întocmite în altă monedă, se va lua în considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Naţională a României pentru anul respectiv.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta entitate, conform art. 196 din Legea 99/2016, atunci are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al autoritatii respective, completat conform Formularului nr. 6 si Formular nr. 6A, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate, tinand cont de prevederile art. 57 din HG 394/2016.Angajamentul tertului sustinator va fi prezentat odată cu DUAE si va fi insotit de documente transmise de catre tertul susinator, din care sa rezulte modul efectiv in care se se va materializa sustinerea acestuia.Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificatCerința 1 – Experiență similarăOfertantul trebuie să demonstreze că:(i) în ultimii 5 ani, împliniți la data termenului limită de depunere a ofertelor, a executat și a dus la bun sfârșit, în cadrul a maximum 3 contracte, lucrări de infrastructură de apă / apă uzată similare celor care fac obiectul contractului, în valoare cumulată de cel puţin 14.000.000 lei. Prin ”lucrări similare” se intelege: lucrări de construire / reabilitare / modernizare / extindere pentru obiecte specifice infrastructurii de apă / apă uzată, care să fi inclus rețele de apă/canalizare și/sau aducțiuni de apă și/sau rețele de fluide / lucrări de rețele tehnice edilitare supraterane/subterane și/sau rezervoare de înmagazinare apă și/sau fronturi de captare apă brută și/sau instalații de tratare a apei potabile;(ii) în ultimii 3 ani, împliniți la data termenului limită de depunere a ofertelor, a prestat și a dus la bun sfârșit servicii de proiectare pentru construire / reabilitare / modernizare / extindere rețele de apă/canalizare și/sau aducțiuni de apă și/sau rețele de fluide / lucrări de rețele tehnice edilitare supraterane/subterane și/sau rezervoare de înmagazinare apă și/sau fronturi de captare apă brută și/sau instalații de tratare a apei potabile.Nota: Prin „dus la bun sfarsit” / ”finalizat” se intelege:- lucrari receptionate pe obiecte, insotite de proces-verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului, sau - lucrari receptionate, insotite de proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, sau- lucrari receptionate, insotite de proces-verbal de receptie finala, respectiv- servicii receptionate, insotite de proces-verbal de receptie sau orice alt document care atestă acceptarea de către beneficiar a serviciilor prestate.

Proportia de subcontractareInformatii privind partea/partile din contract pe care operatorul economic urmeaza sa le subcontractezeOfertantul are dreptul sa subcontracteze o parte/parti din contract.Ofertantul va preciza partea/partile din contract care urmeza sa fie indeplinite de subcontractanti si datele de identificare ale subcontractantilor propusi.Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractanti.Subcontractantul/subcontractantii propusi nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 72,73, 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Operatorii participanti la procedura vor completa, cu inform. aferente situatiei lor, si prezenta DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C. Capacitatea tehnica si profesionala, rubrica „Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat”. La nivelul DUAE ofertantii vor preciza informatii cum ar fi: nr.si data contractului invocat drept experienta similara, obiectul contractului, beneficiarul contractului si datele sale de contact, calitatea pe care a detinut-o in contractul invocat (contractant unic, lider, asociat), caracteristicile lucrarilor realizate pentru dem. indeplinirii cerintei minime, data si nr. documentului de receptie, ponderea si activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora fara TVA. La sol. entitatii contractante, of. situat pe primul loc în clasam. intermediar realizat dupa ev. of. depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, in vederea probarii celor asumate prin completarea DUAE, urmatoarele doc. doved.: - copii ale unor părti relevante ale contractelor / recomandari / procese-verbale de receptie finala / certificari de buna executie / documente constatatoare / orice tip de certificat sau document de buna executie, datate, semnate şi parafate de beneficiar (autoritate contractantă sau beneficiar privat), care sa ateste faptul ca lucrarile similare au fost executate si duse la bun sfârsit; din docum. prezentate trebuie să reiasă: beneficiarul, perioada de derulare (inclusiv data încheierii contr.) si locul executiei lucrărilor, tipul si cantitatile de lucrari similare executate. Docum. doved. vor fi prezentate în copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” si vor fi însotite, daca este cazul, de trad. autorizata în lb. româna. In cazul contr. semnate in alta moneda, conversia în RON se va face luand in consid. cursul de referinta publicat de BNR pentru ziua semnarii contr. In cazul in care un grup de op. ec. depune oferta comuna, atunci indeplinirea cerintei privind "experienta similara” se dem. prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte doc. dov. In cazul unei asocieri, fiecare asociat va completa DUAE cu informaţii relevante. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capac. teh. si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta entitate, cf. art. 196 din Legea 99/2016, atunci are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prez. unui angajament ferm al autoritatii respective, completat cf. F. 7 - Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala - a ofertantului/grupului de operatori economici si Form. 7A – Declaratie tert sustinator tehnic si profesional, din care trebuie sa rezulte modul efectiv în care va asigura îndeplinirea acestuia, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la disp. of. resursele teh. si profes. invocate, tinand cont de prev. art.57 din HG 394/2016. Persoana care asigura sust. tehnica nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016. Prin angaj. ferm, tertul se va angaja ca va raspunde în mod solidar cu ofert. pentru executarea contr. de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului sustinator se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.Angajam. tertului sust. va fi prez. odată cu DUAE si va fi insotit de doc. transmise de catre tertul susinator, din care sa rezulte modul efectiv in care acesta va asigura îndepl. angajam de sust. Doc. justif. care prob. cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate de E.C. doar of.situat pe primul loc în clasam. interm. realizat dupa evalaluarea tuturor ofertelor. In cazul in care ofertanttul este o asociere de operatori economici se va completa si prezenta DUAE pentru fiecare membru al asocierii și se va prezenta Acordul de asociere (model - Formular nr. 3).

Subcontractantii vor completa DUAE si se va/vor prezenta acordul/acordurile de subcontractare, continand denumirea subcontractantilor, specializarea acestora si activitatile care urmeaza a fi prestate de catre subcontractant/subcontractanti. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens

III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

Ofertantul va constitui in favoarea entitatii contractante o garantie de participare(GP) în cuantum de 182.455 lei. G.P. se constituie in conf. cu preved. art. 42 din HG nr. 394/2016 , prin virament bancar sau prin instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii – Formularul nr. 1. In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea GP prin virament bancar, suma aferenta garantiei trebuie virata in contul S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A., nr. RO77 RNCB 0128 0454 3363 0001, deschis la BCR, sucursala Targoviste.

Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 180 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.

Instrumentul de garantare trebuie sa fie irevocabil si sa prevada ca plata GP se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Instrumentul de garantare trebuie:

- sa contina in clar denumirea E.C . in favoarea careia s-a constituit;

- sa faca referire expresa la procedura organizata de EC;

- sa fie constituita in cuantumul precizat mai sus;

- sa aiba inscrisa perioada de valabilitate pentru care a fost constituita, care trebuie sa corespunda cu cea inscrisa mai sus;

- sa contina parafa lizibila a institutiei emitente si/sau semnatura autorizata;

In cazul depunerii de oferte în asociere, G.P. trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de op. ec.

GP emisa in alta limba decat româna va fi insotita de traducerea autorizata in lb. româna.

Dovada constituirii GP va fi transmisă în format electronic (scanata în format .jpg sau .pdf, rezolutie minim 200 dpi), in SEAP, sectiunea „Documente de calificare”, pâna la data si ora-limita de depunere a ofertelor.

Pentru o eval. si raportare unitare ale cuantum. G.P, echiv. pt o G.P in alta moneda se va face la cursul BNR d... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

Finalizarea procedurii de atribuire prin incheierea contractului este supusa urmatoarei conditii: descrierea conditiei se regaseste la sectiunea VI.3) Informaţii suplimentare, pct. 10.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 17/11/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 17/05/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 17/11/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1. Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv caietul de sarcini), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, standarde specifice, o marca de fabricatie sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie, o autorizatie/certificare/atestare, se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea “sau echivalent”.

2. Operatorii economici au obligatia de a transmite oferta si DUAE numai in format electronic pana la data si ora limită de depunere a ofertelor, semnate cu semnatura electronica. Numai operatorii inscrisi in SEAP pot depune oferta. Solicitarile de clarificari si raspunsurile la solicitari se transmit in SEAP cu semnatura electronica. Entitatea contractanta poate solicita ofertantilor pe durata desfasurarii procedurii sa depuna toate sau o parte din documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, conform art. 205 alin. 1) din Legea nr.99/2016.

3. Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. În cazul în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire, în vederea completării DUAE în calitatea în care participă la respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului. La procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta. În vederea evaluării răspunsurilor DUAE ale operatorilor economici, entitatea contractanta va vizualiza direct în SEAP ceea ce a completat fiecare

participant. Detalii cu privire la completarea DUAE sunt disponibile, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

4. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare. Entitatea contractanta nu va da curs solicitarilor de clarificare adresate prin alte modalitati de comunicare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificare in legatura cu Documentatia de atribuire, operatorii economici trebuie sa se inregistreze in SEAP (e-licitatie.ro): - ca operator economic; - ca participant la procedura de atribuire.

5. Se recomanda ofertantilor sa inspecteze locatia proiectului si imprejurimile, pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuiala si risc, datele necesare pentru a pregati oferta. Entitatea contractanta va organiza, pentru toți operatorii economici interesați să participe la procedură, vizitarea amplasamentelor în care vor fi executate lucrările ce fac obiectul contractului, iar datele intalnirilor vor fi anuntate in SEAP. Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea efectuarii vizitei.

6. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (Sectiunea “Intrebari”), un termen de raspuns, de regula de cel mult trei zile lucratoare. Operatorii economici vor transmite raspunsurile / clarificarile si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

7. Pentr... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Persoana care se considera vatamata se poate adresa Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor sau instantei de judecata, in conditiile si termenele prevazute de Legea 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: SC Compania de Apa Targoviste-Dambovita SA - Serviciul Juridic
Adresă: Bd. I.C. Brătianu nr. 50
Localitate: Targoviste
Cod poștal: 130055
Țară: România
E-mail: secretariat@catd.ro
Telefon: +40 245614403
Fax: +40 245611774
Adresă internet: www.catd.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
28/09/2021