Dostawy - 498786-2019

23/10/2019    S205

Polska-Puławy: Olej napędowy

2019/S 205-498786

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach
Adres pocztowy: ul. Składowa 1a
Miejscowość: Puławy
Kod NUTS: PL815 Puławski
Kod pocztowy: 24-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Artur Wiak, Aleksandra Pijanowska, Marcin Pękala
E-mail: rdw.pulawy@zdw.lublin.pl
Tel.: +48 818863163
Faks: +48 818864103

Adresy internetowe:

Główny adres: https://zdw.bip.lubelskie.pl

Adres profilu nabywcy: https://zdw.bip.lubelskie.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdw.lublin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samorządowa jednostka budżetowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa paliw w 2020 r.

Numer referencyjny: R6.ST.3721.23.2019
II.1.2)Główny kod CPV
09134100 Olej napędowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Opis przedmiotu zamówienia:

1) Dostawa polegać będzie na:

a) tankowaniu benzyny bezołowiowej 95 w ilości do 4 800 l,

b) tankowaniu oleju napędowego w ilości do 14 500 l,

c) zakupie materiałów eksploatacyjnych bezpośrednio związanych z zabezpieczeniem sprawności technicznej pojazdów i sprzętu (płyn do chłodnic, do spryskiwaczy szyb, żarówki, zapachy, ściereczki, oleje silnikowe i smarowe, itp.),

na stacjach paliw Wykonawcy.

2) zamówienie podzielone zostało na 2 zadania:

a. zadanie nr 1: Dostawa paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, garażowanych w m. Puławy, ul. Dęblińska 29, w ilości: do 11 000 litrów ON i do 3 500 litrów PB,

b. zadanie nr 2: Dostawa paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, garażowanych w m. Annopol, ul. Puławska 45, w ilości: do 3 500 litrów ON i do 1 300 litrów PB.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 82 917.98 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1 dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu służbowego RDW Puławach oraz OD Puławy

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09132100 Benzyna bezołowiowa
09211000 Oleje smarowe i środki smarowe
24960000 Różne produkty chemiczne
39831500 Samochodowe środki czyszczące
09211100 Oleje silnikowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Stacja paliw należąca do Wykonawcy w promieniu nie większym, niż 20 km od siedziby OD w Puławach (ul. Dęblińska 29).

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, garażowanych w m. Puławy, ul. Dęblińska 29, w ilości:

— do 11 000 litrów ON,

— do 3 500 litrów PB.

W przypadku wystąpienia konieczności dostawy większej ilości niż podana, zamówienie realizowane będzie do maksymalnych kwot umownych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Wielkość upustu od ceny aktualnie obowiązującej dla wszystkich nabywców (wyrażona w %) / Waga: 40,00
Kryterium kosztu - Nazwa: Średnia cena detaliczna brutto oleju napędowego w miesiącu październiku 2019 r. / Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 62 030.77 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłata wadium w kwocie 900,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2 dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu służbowego RDW Puławach oraz OD Annopol

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09132100 Benzyna bezołowiowa
09211000 Oleje smarowe i środki smarowe
24960000 Różne produkty chemiczne
39831500 Samochodowe środki czyszczące
09211100 Oleje silnikowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Stacja paliw należąca do Wykonawcy w promieniu nie większym, niż 20 km od siedziby OD w Annopolu (ul. Puławska 45).

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, garażowanych w m. Annopol, ul. Puławska 45, w ilości:

— do 3 500 litrów ON,

— do 1 300 litrów PB.

W przypadku wystąpienia konieczności dostawy większej ilości niż podana, zamówienie realizowane będzie do maksymalnych kwot umownych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Wielkość upustu od ceny aktualnie obowiązującej dla wszystkich nabywców (wyrażona w %) / Waga: 40,00
Kryterium kosztu - Nazwa: Średnia cena detaliczna brutto oleju napędowego w miesiącu październiku 2019 r. / Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 20 887.20 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłata wadium w kwocie 300,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

2. opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału:

Posiadanie ważnej koncesji na obrót paliwami płynnymi, wydanej zgodnie z ustawą z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 755 z późn. zm.).

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek:

a) może być spełniony łącznie, w przypadku jeżeli drugi Wykonawca będzie realizował sprzedaż materiałów eksploatacyjnych,

b) musi być spełniony przez wszystkich wykonawców w przypadku jeżeli Wykonawcy będą realizować dostawy na paliwa.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z zapisami w pkt XVII i XX SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 046-104849
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/11/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/01/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/11/2019
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy do dnia 5.11.2019 r. do godz. 10:00.

2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego: ZDW w Lublinie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach, ul. Składowa 1a, w pokoju nr 11 w dniu 5.11.2019 r. o godz. 10:15:00.

3. Otwarcie ofert jest jawne, na platformie, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587700
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587700
Faks: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

8. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587700
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2019