Dostawy - 498886-2019

Submission deadline has been amended by:  554339-2019
23/10/2019    S205    Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Ząbkowice Śląskie: Autobusy transportu publicznego

2019/S 205-498886

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Ząbkowice Śląskie
Adres pocztowy: ul. 1 Maja 15
Miejscowość: Ząbkowice Śląskie
Kod NUTS: PL517
Kod pocztowy: 57-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Kinal
E-mail: zamowienia.publiczne@zabkowiceslaskie.pl
Tel.: +48 748165317
Faks: +48 748155445

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.zabkowiceslaskie.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.zabkowiceslaskie.pl/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa 7 sztuk niskoemisyjnych autobusów hybrydowych

Numer referencyjny: ZP.271.1.29.2019.EK
II.1.2)Główny kod CPV
34121100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 7 sztuk niskoemisyjnych autobusów hybrydowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający parametry techniczne i wyposażenie pojazdów oraz wymagania i oczekiwania Zamawiającego, określa Część II SIWZ - Wzór umowy (WU) oraz Załącznik nr 1 A do Formularza ofertowego (do Załącznika nr 1 do IDW).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawa dla Gminy Ząbkowice Śląskie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 7 sztuk niskoemisyjnych autobusów hybrydowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający parametry techniczne i wyposażenie pojazdów oraz wymagania i oczekiwania Zamawiającego, określa Część II SIWZ - Wzór umowy (WU) oraz Załącznik nr 1 A do Formularza ofertowego (do Załącznika nr 1 do IDW).

Zamawiający zamierza sfinansować zamówienie przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, projekt pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji podmiejskiej” (Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych); numer identyfikacyjny wniosku o dofinansowanie projektu: RPDS.03.04.01-02-0005/19.

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 12 484 500 zł brutto (PLN).

Zamawiający, stosownie do art. 93 ust. 1a pkt 1 Pzp, przewiduje możliwość unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zużycie paliwa (P) / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na prawidłową pracę i właściwy stan techniczny układu napędowego (GU) / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na prawidłową pracę i właściwy stan techniczny magazynów energii (GE) / Waga: 5 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na prawidłową pracę i właściwy stan techniczny elementów nadwozia oraz szkielet kratownicy (GK) / Waga: 5 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na prawidłową pracę i właściwy stan techniczny całego autobusu wraz z urządzeniami i oprogramowaniem (G) / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/07/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ustawy Pzp. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówień w trybie z wolnej ręki na podstawie odrębnych umów zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamówienia mogą zostać udzielone dotychczasowemu Wykonawcy. Szczegóły dotyczące dodatkowych dostaw zostały uregulowane w pkt 20.2 SIWZ.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, projekt pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji podmiejskiej” (Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych); numer identyfikacyjny RPDS.03.04.01-02-0005/19.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych - tylko PLN

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa sposobu potwierdzenia spełnienia warunku zdolności do prowadzenia działalności zawodowej.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp, oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b Pzp.

W postępowaniu ma zastosowanie procedura uregulowana w art. 24 aa ustawy P.z.p., tzw. „procedura odwrócona”.

Na ofertę składa się:

1. Formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem Załącznika nr 1 do IDW;

2 Formularz dot. parametrów technicznych i wyposażenia autobusów - zgodnie ze wzorem Załącznika nr 1A do IDW;

3. Elektroniczna kopia (opatrzona podpisem kwalifikowanym) raportu technicznego drogowego zużycia paliwa (test SORT2) autobusu identycznego z oferowanym pod względem gabarytów, silnika, skrzyni biegów, mostu napędowego i średnic kół oraz nie mniejszą, niż w autobusie oferowanym masą testową. Raport powinien być wykonany wg wytycznych UITP przez niezależną certyfikowaną jednostkę badawczą upoważnioną do wykonywania testu.

Nieprzedłożenie formularza dot. parametrów technicznych i wyposażenia autobusów oraz raportu technicznego drogowego zużycia paliwa do oferty (lub wraz z ofertą) spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z zapisami SIWZ.

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania: Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w ofercie informacje i oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia - w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym – wzór stanowi Załącznik nr 2 do IDW, Szczegóły dotyczące JEDZ-a zostały określone m.in. w pkt 6.1, 11.7.2 - 5 SIWZ.

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 Pzp. Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia:

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp,

Ciąg dalszy w Sekcji III.1.2) (...).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca powinien wykazać, że:

1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 8 000 000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych),

2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 8 000 000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych),

Ciąg dalszy z Sekcji III.1.1) (...) tj.: W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 Pzp. Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia:

5. oświadczenia o przynależności albo braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp), do której należą inni wykonawcy w niniejszym postępowaniu - w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp - zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do IDW;

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innymi wykonawcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu Wykonawca na prośbę Zamawiającego przedłoży dokumenty:

1 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych, lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w niniejszym w postępowaniu na kwotę określoną w pkt 5.1.2.1 SIWZ.

2 opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę określoną w pkt 5.1.2.2 SIWZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca powinien wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówienie lub zamówienia polegające na dostawie (w oparciu o umowę sprzedaży, najmu, leasingu, użyczenia itp.) co najmniej 5 (pięciu) sztuk autobusów niskoemisyjnych hybrydowych, z napędem łączącym silnik spalinowy z silnikiem elektrycznym.

Wykaz powinien zawierać informacje zgodne z Załącznikiem nr 3 do IDW, w tym dowody potwierdzające, że te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych dowody powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca nie ma obowiązku załączania dowodów dotyczących zamówień realizowanych na rzecz Zamawiającego.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa wyżej Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia:

Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wg wzoru Załącznika nr 3 do IDW (SIWZ) oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane, lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 5.1.3 SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne dla stron postanowienia zostały określone w części II SIWZ - we wzorze umowy. Zamawiający przewidział możliwość zmian zawartej umowy w par. 7 wzoru umowy.

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia, w wyniku zgodnego oświadczenia Stron, zmian postanowień Umowy w stosunku do jej treści wynikającej z oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, i określa poniżej przesłanki ewentualnego wprowadzenia takich zmian:

1) ustawowa zmiana stawki podatku od towarów i usług,

2) wprowadzenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej waluty euro (EUR); wartości kwotowe wyrażone w Umowie w złotych polskich zostaną przeliczone na euro według zasad ogólnych,

3) zmiany w obowiązujących przepisach prawa, mające wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy; Umowa podlegać będzie zmianom niezbędnym do dostosowania jej treści do zmienionych przepisów,

Ciąg dalszy w Sekcji VI.3) (...).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/11/2019
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/11/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

W siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15 w Ząbkowicach Śląskich w Sali Konferencyjnej (pok. nr 5). Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortal-u i zrealizowane będzie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Elżbieta Kinal – Główny Specjalista ds. zamówień publicznych - e-mail zamowienia.publiczne@zabkowiceslaskie.pl,

Odbiorca ePUAP: Gmina Ząbkowice Śląskie (57-200 Ząbkowice Śląskie, woj. dolnośląskie, POLSKA).

Zamawiający zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku awarii technicznej platformy ePUAP lub miniPortal.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Ciąg dalszy z Sekcji III.2.2) (...) - tj.:

4) wystąpienie okoliczności umożliwiających zastosowanie korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż istniejące w chwili podpisania Umowy,

5) zaistnienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących okresowym brakiem możliwości dotrzymania terminów, o których mowa w § 2;

Do takich okoliczności Strony zaliczają zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, obiektywnie niezależne od Stron, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, przeciwdziałać ani przezwyciężyć poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla stosunków zobowiązaniowych, które istotnie utrudniają wykonanie części lub całości przedmiotu Umowy; do takich zdarzeń w szczególności zaliczają się zamieszki, konflikty zbrojne, stan wojenny, klęski żywiołowe oraz inne okoliczności niezawinione przez żadną ze Stron.

2. Przesłanki, określone w ust. 1, stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednak zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody poza przypadkami, gdy zmiany wymagane będą zmianą powszechnie obowiązującego prawa.

3. Nie stanowią zmiany Umowy zmiany oraz aktualizacje:

1) danych teleadresowych Zamawiającego i Wykonawcy,

2) numeru rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 7,

3) osób uprawnionych do kontaktów, o których mowa w § 10 ust. 2

4. Zmiany Umowy mogą być dokonywane jedynie, pod rygorem nieważności, w formie pisemnych aneksów podpisanych przez Strony.

Wymagania dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości 250 000,00 PLN (słownie dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Okres ważności wadium: Wykonawca zabezpiecza ofertę wadium na okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym, jako termin składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:

3.1. pieniądzu;

3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3.3. gwarancjach bankowych;

3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w następujący sposób:

4.1. w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu;

4.1.1 Wykonawca wpłaca wadium w wymaganej kwocie przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich: Bank Spółdzielczy 04 9533 0004 2001 0009 8645 0005, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego,

4.1.2 zaleca się w tytule przelewu wpisać „wadium na zabezpieczenie oferty wykonawcy ............., dotyczącej zamówienia p.n. ..................”.

4.2. w przypadku gwarancji i poręczeń:

4.2.1. wadium jest wnoszone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wadium musi być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, tj. wystawcę dokumentu, wadium zaleca się dołączyć do oferty wraz z plikami stanowiącymi ofertę i skompresować do jednego folderu skompresowanego (zip).

Kwestie szczegółowe związane z instytucją wadium zostało określone w pkt. 8 SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-678
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI Pzp.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp., zdanie drugie albo w terminie 15 dni, – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

Informacje dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych

Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. Unii Europejskiej L 119/1 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuje, że:

1) administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach niniejszego postępowania jest Gmina Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie,

2) inspektorem ochrony pozyskanych danych osobowych w Gminie Ząbkowice Śląskie jest Pan Bartłomiej Królikowski tel. 74-8-165-300, e-mail: iod@zabkowiceslaskie.pl

3) pozyskane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

4) odbiorcami pozyskanych danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp,

5) pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres, o którym mowa w art. 97 ust. 1 Pzp,

6) obowiązek podania Zamawiającemu wymaganych danych osobowych jest wymogiem ustawowym, określonym w Pzp, związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu (w tym jest warunkiem zawarcia umowy),

7) decyzje odnoszące się do pozyskanych danych osobowych nie będą, stosownie do art. 22 RODO, podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Szczegółowe kwestie związane z instytucją ochrony i przetwarzania danych osobowych zostały uregulowane w pkt 19 SIWZ.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 22458700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2019