Roboty budowlane - 500123-2020

Submission deadline has been amended by:  622303-2020
21/10/2020    S205

Rumunia-Turda: Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

2020/S 205-500123

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Compania de Apă „Arieș” S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 20330054
Adres pocztowy: Str. Axente Sever nr. 2
Miejscowość: Turda
Kod NUTS: RO113 Cluj
Kod pocztowy: 401078
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Maria Mihaiela Sarb
E-mail: office@caaries.ro
Tel.: +40 264311771
Faks: +40 264311772
Adresy internetowe:
Główny adres: www.caaries.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Extindere sistem de alimentare cu apă și sistem de canalizare menajeră în comuna Tritenii de Jos” (CL12)

Numer referencyjny: 20330054_2020_PAAPD1108420
II.1.2)Główny kod CPV
45232150 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 34 030 357.36 RON
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42131390 Osprzęt zaworowy
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232431 Przepompownie wody odpadowej
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
71321000 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO113 Cluj
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 64
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/12/2020
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Rumuński

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/10/2020