Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 50082-2018

03/02/2018    S24

Hiszpania-Alicante: Zarządzanie wydarzeniami.

2018/S 024-050082

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 250-526273)

Podstawa prawna:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)
Krajowy numer identyfikacyjny: V-03965324
Adres pocztowy: Avenida de Europa, 4
Miejscowość: Alicante
Kod NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Kod pocztowy: 03008
Państwo: Hiszpania
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zarządzanie wydarzeniami.

Numer referencyjny: AO/014/17
II.1.2)Główny kod CPV
79900000 Różne usługi branżowe i podobne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Podstawowym celem niniejszej umowy ramowej są najwyższej jakości projekty imprez firmowych oraz nienaganna organizacja tychże imprez i wsparcie logistyczne, zapewniające udaną organizację wszystkich wydarzeń pod względem logistycznym.

Wykonawca powinien być w stanie zaspokoić zapotrzebowanie EUIPO na organizację i koordynację wydarzeń, utworzyć sieć partnerów/podwykonawców, którzy zrealizują pakiet zadań w związku z dowolnym wydarzeniem, a także zarządzać tą siecią.

Ponadto wykonawca powinien dysponować zasobami na potrzeby EUIPO, takimi jak biuro podróży, usługi kopiowania, sprzątania czy ochrony - szczegółowy wykaz może figurować w Załączniku II „Specyfikacja techniczna”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/01/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 250-526273

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 05/02/2018
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 15/02/2018
Czas lokalny: 13:00
Numer sekcji: IV
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 07/02/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 19/02/2018
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 7.2.2018

Czas lokalny: 11:00

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Każdy oferent może wysłać maksymalnie dwóch przedstawicieli. Nazwiska i numery dokumentów tożsamości przedstawicieli należy przesyłać do EUIPO do 5.2.2018 pocztą elektroniczną na adres: procurement@euipo.europa.eu.

Powinno być:

Data: 19.2.2018

Czas lokalny: 11:00

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Każdy oferent może wysłać maksymalnie dwóch przedstawicieli. Nazwiska i numery dokumentów tożsamości przedstawicieli należy przesyłać do EUIPO do 9.2.2018 pocztą elektroniczną na adres: procurement@euipo.europa.eu.