W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Roboty budowlane - 501532-2021

05/10/2021    S193

Francja-Marsylia: Przepompowywanie

2021/S 193-501532

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 189-490527)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: ville de Marseille
Adres pocztowy: hôtel de ville - quai du port
Miejscowość: Marseille Cedex 20
Kod NUTS: FRL04 Bouches-du-Rhône
Kod pocztowy: 13233
Państwo: Francja
E-mail: Guichet-dmp@marseille.fr
Adresy internetowe:
Główny adres: http://marseille.fr
Adres profilu nabywcy: http://marchespublics.mairie-marseille.fr

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

travaux maritimes de modernisation du bassin du Roucas Blanc

Numer referencyjny: 2021_45002_0015
II.1.2)Główny kod CPV
45252124 Przepompowywanie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

travaux maritimes de modernisation du bassin du Roucas Blanc

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/09/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 189-490527

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV 2.2)
Zamiast:
Data: 03/11/2021
Czas lokalny: 16:00
Powinno być:
Data: 10/11/2021
Czas lokalny: 16:00
Numer sekcji: II.1.6)
Zamiast:

ce marché est divisé en lots : oui.Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots.Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lotssuivants : Néant

Powinno być:

ce marché est divisé en lots : oui.Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots.Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lotssuivants : NéantPour la partie à prix unitaires des lots 1 et 2, les bons de commandes seront émis dans les conditions et limites suivantes :Les valeurs données ci-après sont données en euro(s) HT et sur toute la durée du marché :Lot 1 Dragage maritimemontant minimum en euro(s) HT: 0montant maximum en euro(s) HT : 2 400 000lot 2 Ouvrages maritimes, VRD, electricité et fluidesmontant minimum en euro(s) HT: 0montant maximum en euro(s) HT : 5 600 000

VII.2)Inne dodatkowe informacje: