Dostawy - 502068-2019

24/10/2019    S206

Polska-Gdańsk: Serwery

2019/S 206-502068

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 194-471002)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Gdańska
Adres pocztowy: ul. Narutowicza 11/12
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-233
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Rewucka
E-mail: dzp@pg.edu.pl
Tel.: +48 583486237
Faks: +48 583472913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.pg.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa serwerów na potrzeby Centrum Informatycznego TASK Politechniki Gdańskiej

Numer referencyjny: ZP/247/055/D/19
II.1.2)Główny kod CPV
48820000 Serwery
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż serwerów na potrzeby Centrum Informatycznego TASK Politechniki Gdańskiej:

a) 9 szt. serwerów typu A – serwer doposażony w dyski HDD zgodnie ze specyfikacją w zależności od oferty Wykonawcy;

b) 3 szt. serwerów typu B – serwer z mniejszą, z góry zdefiniowaną w OPZ liczbą dysków HDD;

c) 2 listwy zasilające (PDU).

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji do zamówienia podstawowego w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na przedmiot zamówienia w wymiarze: 4 szt. serwerów typu A i 4 szt. serwerów typu B.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/10/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 194-471002

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 22/10/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 29/10/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 22/10/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 29/10/2019
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: