darbai - 50249-2020

03/02/2020    S23

Lenkija-Stare Babice: Statybos darbai

2020/S 023-050249

Skelbimas apie pirkimą

Darbai

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko-Babice” Sp. z o.o.
Nacionalinis registracijos Nr.: 118-14-62-152
Adresas: ul. Gen. Kutrzeby 36
Miestas: Stare Babice
NUTS kodas: PL913 Warszawski zachodni
Pašto kodas: 05-082
Šalis: Lenkija
El. paštas: biuro@eko-babice.pl
Telefonas: +48 227229008
Faksas: +48 227229289
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.eko-babice.pl
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://eko-babice.pl
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://miniportal.uzp.gov.pl
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
Elektroninei komunikacijai reikalingos priemonės ir prietaisai, kurie nėra plačiai prieinami. Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie šių priemonių ir prietaisų suteikiama: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)Pagrindinė veikla
Aplinka

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Janowie, pomiędzy ul. Maczka, Andersa, Pohulanka i Sikorskiego gm. Stare Babice – część II (sieć kanalizacyjna w ul. Urbanowicza)

Nuorodos numeris: JRP / PR / 1 / 1 / 2020
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
45000000 Statybos darbai
II.1.3)Sutarties tipas
Darbai
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w dz. ew. nr 103/13 i 171/4 z obrębu 0010 Janów (ul. Urbanowicza), gmina Stare Babice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ część IIII – opis przedmiotu zamówienia) oraz dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45111200 Statybvietės parengimo ir valymo darbai
45232440 Kanalizacijos vamzdžių klojimo darbai
45232400 Kanalizacijos vamzdynų klojimo darbai
44130000 Kanalizacijos sistema
45233223 Važiuojamosios dalies dangos keitimas
45111240 Grunto drenažo darbai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL913 Warszawski zachodni
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w dz. ew. nr 103/13 i 171/4 z obrębu 0010 Janów (ul. Urbanowicza), gmina Stare Babice.

1) System kanalizacyjny składa się z:

a) rurociągów kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U, klasa SN8 z litą ścianką średnicy Ø 200 z wydłużonym kielichem o długości ok. 103,5 m;

e) rurociągów kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U, klasa SN 8 z litą ścianką średnicy Ø 160 z wydłużonym kielichem o długości ok. 9 m;

f) studni kanalizacyjnych tworzywowych typu Tegra lub równoważne Ø 425 z kinetą krzyżową – 2 szt.;

g) studni kanalizacyjnych tworzywowych typu Tegra lub równoważne Ø 600 z kinetą połączeniową – 1 szt.

2) Należy włączyć się do istniejącej kanalizacji w dz. nr. ew. 103/34 – obręb Janów.

3) Rury PVC łączyć za pomocą uszczelek typu Forsheda lub równoważnych.

4) W rurach ochronnych stalowych bezszwowych należy zastosować płozy dystansowe Integra Gliwice lub równoważne. Zakończenie rur ochronnych należy zabezpieczyć manszetami typu „N” Integra Gliwice lub równoważnymi.

5) Zamawiający informuje, że włazy do studni o średnicy Ø 600 mm należy zamówić zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku graficznym nr 1. Włazy na zewnątrz należy zabezpieczyć powłoką antykorozyjną.

6) Jeżeli zachodzi konieczność przed rozpoczęciem realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia robót do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

2. Uwagi do opisu przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiot zamówienia szczegółowo opisuje:

a) Dokumentacja projektowa – Projekt budowlany – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Janowie ul. Urbanowicza, Gm. Stare Babice.

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

c) Instrukcja Wójta Gminy Stare Babice w sprawie odtworzenia nawierzchni w obrębie pasa drogowego.

d) Uchwała Zarządu nr 3/2013 Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko-Babice” Sp. z o.o. w sprawie ustalenia cen za zamykanie i otwieranie zasuw na sieci wodociągowej na terenie gminy Stare Babice.

e) Uchwała Zarządu nr 5/2018 Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko-Babice” Sp. z o.o. w sprawie: wymagań dla Wykonawców dotyczące specyfikacji danych GIS o nowo wybudowanych obiektach sieci kanalizacyjnej.

3. Przewiduje się możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego przewiduje udzielenie zamówień, których przedmiot będzie polegał na powtórzeniu robót podobnych do tych, jakie stanowią przedmiot niniejszego zamówienia, a ich wartość całkowita nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego i została w niej uwzględniona. Ewentualny zakres tych zamówień obejmuje w szczególności roboty związane z budową/rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz inne roboty towarzyszące, które staną się wymagalne do wykonania w związku z realizacji przedmiotowego zamówienia. Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach określonych w odrębnej umowie – zgodnej z treścią umowy podstawowej (zmianie może ulec zakres, termin wykonania, długość rękojmi za wady, konieczność wymagania zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wynagrodzenie Wykonawcy itp.), po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą zamówienia podstawowego.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ część III – opis przedmiotu zamówienia) oraz dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Rękojmia za wady / Lyginamasis svoris: 10
Kaina - Lyginamasis svoris: 90
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė dienomis: 80
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

POiIŚ.2.3/3/2016

II.2.14)Papildoma informacija

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców w treści załącznika nr 10 do SIWZ oraz na miniPortalu.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

1. Oświadczenia lub dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą:

1) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), stanowiący wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca przy pomocy elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ/ESPD (eESPD), dostępnego na stronie Urzędu Zamówień Publicznych wypełnia formularz JEDZ.

2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych wart. 22a ustawy.

2. Oświadczenia lub dokumenty składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

c) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

d) Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

e) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ).

f) Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w Ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

g) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ).

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

1) Część sprawozdania finansowego w postaci rachunku zysków i strat, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości,również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części,a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres – co najmniej w wymaganej wysokości.

2) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert– co najmniej w wymaganej wysokości.

3) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt 10.5. SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 Pzp oraz, o których mowa w pkt 11.1. SIWZ.

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5. Zamawiający informuje, iż szczegółowe wymagania odnośnie niniejszych warunków zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

1) posiada średni roczny obrót za ostatnie 3 lata obrotowe w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres;

2) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do wykonania zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 80 000,00 PLN;

3) posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości nie mniejszej niż 80 000,00 PLN.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

1) Wykaz robót budowlanych (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Jeżeli wykaz lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

2) Wykaz osób (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,uprawnień,doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt 10.5. SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 Pzp oraz, o których mowa w pkt 11.1. SIWZ.

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4. Zamawiający informuje, iż szczegółowe wymagania odnośnie niniejszych warunków zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

1) wykonał zgodnie z zasadami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, roboty budowlane (wykonane w ramach jednego lub kilku zamówień), których przedmiotem było wykonanie kanału sanitarnego grawitacyjnego o długości co najmniej 500 m i średnicy co najmniej Dz 200 mm;

2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynność, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj. kierownik budowy – niniejsza osoba ma posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które upoważniają do pełnienia tych funkcji w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający dokonując oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (o którym mowa w pkt 10.1. 2) b) lit. a. SIWZ), uzna warunek za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie wykaże spełnienie w całości tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania (łączenia) zasobów dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa w pkt 10. 1. 2) b) lit. a. SIWZ przez 2 lub więcej podmiotów (Wykonawców). W przypadku, gdy Wykonawca w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (o którym mowa w pkt 10. 1. 2) b) lit. a. SIWZ) polega na zasobach podmiotu trzeciego na zasadach określonych w ustawie, Zamawiający dokonując oceny spełnienia tego warunku, uzna warunek za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z tych podmiotów samodzielnie wykaże spełnienie w całości tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania (łączenia) zasobów dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (o których mowa w pkt 10.1.2).b) lit. a. SIWZ) przez 2 lub więcej podmiotów.

3. W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (o którym mowa w pkt 10.1.2).b) lit. a. SIWZ), polegał będzie na doświadczeniu innych podmiotów, jedynym sposobem wykorzystania zasobów tych podmiotów (tj. zdolność techniczna lub zawodowa o której mowa w pkt 10.1.2) b) lit. a. SIWZ) jest rzeczywisty udział tych podmiotów w realizacji zamówienia np. zatrudnienie tych podmiotów do realizacji zamówienia jako podwykonawców lub udział w konsorcjum.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Zgodnie z postanowieniami umowy stanowiącej część II SIWZ – wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 05/03/2020
Vietos laikas: 12:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 03/05/2020
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 05/03/2020
Vietos laikas: 12:10
Vieta:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko-Babice” Sp. z o.o. ul. Gen. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice, pokój nr 21 (sala konferencyjna)

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 Pzp oraz w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

b) zdolności technicznej lub zawodowej.

3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt 12.2.2 SIWZ potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz odpowiednich dokumentów wskazanych w pkt 12.2.1 SIWZ potwierdzających spełnianie, w zakresie, w jakim powołuje się Wykonawca na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu.

4. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy Prawo zamówień publicznych w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 roku Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 10.2. SIWZ (dotyczy warunku zdolności technicznej lub zawodowej,o którym mowa w pkt 10.1.2) b) lit. a. SIWZ). Dokumenty wymienione w pkt 12.2.2 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

6. Zamawiający przewiduje możliwość najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

7. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie,zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

9. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17 A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587840
Faksas: +48 224587800
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy – w przypadku przesłania winny sposób termin ten wynosi 15 dni.

2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do wniesienia odwołania – wobec innych czynności, niż określone w punktach powyżej.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17 A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587840
Faksas: +48 224587800
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
29/01/2020